KLIMAT

Unia Europejska jest światowym liderem działań idących w kierunku stworzenia gospodarki niskoemisyjnej, a w perspektywie roku 2050 – neutralnej klimatycznie. Ma to istotny wpływ na działalność branży energetycznej i wydobywczej w regionie.

Proklimatyczne regulacje unijne

Najnowszym zaostrzeniem regulacji jest przedstawiony w grudniu 2019 r. „Europejski Zielony Ład”. Jego częścią jest zaprezentowany przez Komisję Europejską projekt prawa klimatycznego, który ma na celu zobowiązać kraje Unii Europejskiej do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. (rok ten stanowi dla Grupy Kapitałowej PGNiG wyznacznik perspektywy długoterminowej). Plan zakłada zredukowanie poziomu emisji gazów cieplarnianych do ilości, w jakich mogą być usunięte z atmosfery w sposób naturalny lub przy wykorzystaniu odpowiednich technologii. Osiągnięcie zeroemisyjności możliwe będzie przy zrealizowaniu kroków pośrednich składających się na „mapę drogową”, w ramach której oczekuje się m.in. podniesienia celu redukcji emisji na 2030 r. (rok ten stanowi dla Grupy PGNiG wyznacznik perspektywy średnioterminowej) z obecnych 40% do poziomu 50–55% dla całej UE.

Częściami „Europejskiego Zielonego Ładu” są także Komunikat 2019/C 209/01 oraz Wytyczne TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), wraz z załącznikami taksonomicznymi. Określają one po pierwsze sposób podejścia do wprowadzania zmian proklimatycznych w przedsiębiorstwach, po drugie charakterystykę procesu ich wdrażania, wraz z taksonomią tzw. zielonych inwestycji, a po trzecie także sposób raportowania powyższego przez jednostki gospodarcze. W ramy „Europejskiego Zielonego Ładu” mają wejść w perspektywie krótkoterminowej m.in., ważne dla Grupy PGNIG:

  • zaproponowanie mechanizmu dostosowywania cen wyrobów produkowanych poza UE lub importowanych z innych krajów uwzględniających poziom emisji CO2 w wybranych sektorach;
  • przedstawienie w 2020 r. projektu pierwszego europejskiego „prawa o klimacie” z zadaniem prawnego umocowania celu dotyczącego neutralności klimatycznej oraz zapewnienia, że polityki UE będą przyczyniały się do jego osiągnięcia, a wszystkie sektory odgrywać będą w tym procesie swoją rolę;
  • przeprowadzenie do czerwca 2021 r. przeglądu wszystkich znaczących instrumentów polityki związanych z klimatem, obejmujących również system handlu uprawnieniami do emisji (ETSwspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla);
  • zaproponowanie mechanizmu dostosowywania cen wyrobów produkowanych poza UE lub importowanych z innych krajów uwzględniających poziom emisji CO₂ w wybranych sektorach;
  • dokonanie do czerwca 2021 r. przeglądu prawodawstwa na szczeblu UE i poszczególnych państw członkowskich w dziedzinie energii, wraz z oceną krajowych planów w kontekście ich aktualizacji do 2023 r. pod kątem uwzględnienia nowych ambitnych celów klimatycznych;
  • prowadzenie działań pomagających obniżyć emisyjność sektora gazu, m.in. poprzez zwiększenie pomocy na prace rozwojowe w dziedzinie gazów o niskiej emisyjności (np. wodoru) czy opracowanie dalekowzrocznej koncepcji konkurencyjnego bezemisyjnego rynku gazu i rozwiązanie problemu emisji metanu związanych z energią, np. przy wydobyciu węgla.

W aspekcie realizacji powyższego planu Komisja Europejska wskazała na potrzebę opracowania zbioru strategii politycznych, wraz z narzędziami wspierającymi ich realizację, w postaci regulacji, reform krajowych, współpracy międzynarodowej i dialogu z partnerami społecznymi. Jednocześnie przewiduje ona zaangażowanie sektora publicznego i prywatnego w działania inwestycyjne (tzw. zielone inwestycje) wspierające realizację postawionych celów.

W świetle planowanych celów stawianych przed państwami członkowskimi Unii Europejskiej Grupa PGNiG rozpoczęła działania pozwalające na realizację zobowiązań w obszarze wyzwań klimatycznych. Dąży z jednej strony do ograniczania emisji bezpośredniej czy pośredniej, określanej w ujęciu ton eCO2, a także pragnie wykorzystać decyzję Komisji Europejskiej traktującą z jednej strony gaz ziemny jako tzw. paliwo przejściowe w realizacji „Europejskiego Zielonego Ładu”, natomiast wodór jako gaz o dużym potencjale stania się głównym gazem do wykorzystania energetycznego przez człowieka. Obok niego za przyszłościowe źródła energii traktowane są OZE, ze szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej, wiatrowej oraz ciepła Ziemi.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że będąc świadomą wpływu prowadzonej działalności na środowisko, Grupa PGNiG w swoich operacyjnych i strategicznych aktywnościach uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju oraz wprowadza rozwiązania ograniczające negatywne skutki. „Europejski Zielony Ład” jest niewątpliwe kolejną determinantą dla kontynuacji przyjętych założeń i prośrodowiskowych celów Grupy. Nowa europejska polityka klimatyczna jest też szansą dla sektora gazowego, ponieważ jako najczystsze źródło kopalne będzie stabilizatorem dla OZE i alternatywą dla ropy naftowej oraz węgli, a przez to przyczyni się do realizacji tej polityki poprzez mniejsze emisje szkodliwych pyłów i gazów cieplarnianych.