KAPITAł NATURALNY

Kapitał naturalny rozumiemy jako zasoby naturalne, z których firma korzysta i na które ma wpływ.

Interakcja spółek Grupy Kapitałowej PGNiG i środowiska jest naturalnie wpisana w specyfikę ich działalności. Mając na uwadze współczesne wyzwania ochrony środowiska związane z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych oraz możliwym zanieczyszczeniem poszczególnych jego elementów, podejmujemy działania ukierunkowane na minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Jednocześnie Grupa PGNiG ma świadomość wpływu na zmiany klimatyczne i wspiera walkę z zanieczyszczeniem powietrza.

Dodatkowo PGNiG SA podejmuje działania mające na celu podniesienie efektywności energetycznej takie jak wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania energią.

Kluczowe dane:

7,18 mln Mt eCO₂

bezpośrednia emisja GHG (scope 1 – zakres 1) Grupy PGNiG w 2019 r. (dane za 2018 r.: 7,15 mln Mt eCO₂).
 

8 181,6 GW
 

zużycie energii elektrycznej w ramach Grupy PGNiG w 2019 r. (9 083,3 GWh za 2018 r.).

 

144,6 mln m³

zużycie wody w Grupie PGNiG w 2019 r. (160,6 mln m³ za 2018 r.).

136,3 tys. m³

całkowita ilość ścieków w Grupie PGNiG w 2019 r. (160,7 tys. m³ w 2018 r.).

 

Osiągnięte rezultaty:

+ 0,39%

wzrost bezpośredniej emisji GHG (scope 1) Grupy PGNiG w 2019 r. względem 2018 r. mimo stabilnego rozwoju działalności Grupy.

- 9,93% 

spadek ogólnego zużycia energii elektrycznej w ramach Grupy PGNiG w 2019 r. względem 2018 r.

- 9,96% 

spadek ogólnego zużycia wody w Grupie w 2019 r. względem 2018 r.

- 15,22% 

spadek łącznej liczby ścieków Grupy PGNiG w 2019 r. względem 2018 r.

Jak zarządzamy wynikami?

 • Realizacja działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu poprzez wsparcie procesu zamiany węgla na gaz ziemny w ciepłownictwie, czego efektem będzie redukcja emisji szkodliwych pyłów i gazów cieplarnianych w skali kraju.
 • Obszar środowiskowy w Grupie PGNiG jest regulowany przez dwa wiodące dokumenty. Pierwszy z nich to wdrożona Polityka QHSE, która jest wyrazem odpowiedzialności za prowadzoną aktywność gospodarczą w duchu zgodności z globalnymi wyzwaniami zrównoważonego rozwoju. Z kolei drugim dokumentem jest Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017–2022, której zapisy podkreślają istotność obszaru środowiskowego w odpowiedzialnym funkcjonowaniu Grupy.
 • W 2019 r. PGNiG rozpoczęło wdrażanie w Spółce Systemu Zarządzania Energią opisanego normą PN-EN ISO 50001:2012 oraz normą PN-EN ISO 50001:2018. W ramach tych prac przeprowadzono szkolenie wśród pracowników, które przybliżało zakres funkcjonowania systemu oraz jego założenia zakładające m.in.: ujednolicenie polityki w zakresie efektywności energetycznej, wspólne standardy zgodne z normami ISO 50001 w obszarze wydobycia i eksploatacji oraz kompleksową kontrolę i optymalizację procesu gospodarowania energią. W ramach wdrożenia prowadzone są projekty inwestycyjne polegające na budowie farm fotowoltaicznych na terenie kawernowych podziemnych magazynów gazu, które mają wytwarzać energię elektryczną na potrzeby własne Spółki i przekazywać do sieci elektroenergetycznej.
 • System zarządzania środowiskowego w ramach Systemu Zarządzania QHSE z uwzględnieniem norm ISO:9001:2015,14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007. Od marca 2021 r. obowiązującą normą w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy będzie norma ISO 45001:2018. W wyniku przeglądu zarządzania systemu QHSE przeprowadzonego w lipcu 2019 r. jednym z wyznaczonych działań doskonalących było przeprowadzenie migracji wymagań Systemu Zarządzania QHSE na normę ISO 45001. Działania w kierunku wdrożenia nowej normy są prowadzone.
 • Odwierty przeznaczone do zamknięcia są likwidowane zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego oraz stosownych aktów wykonawczych.
 • Ścieki wytwarzane przez jednostki Grupy PGNiG są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, wód powierzchniowych lub do ziemi na podstawie pozyskanych pozwoleń wodno-prawnych.
 • Jednym z kluczowych wątków rozwoju innowacji w Grupie są ekologiczne technologie oraz produkty. PGNiG zamierza stać się krajowym liderem technologii wodorowych. Zrealizowany z powodzeniem w 2019 r. projekt badawczo-rozwojowy ELIZA koncentruje się na wytwarzaniu wodoru z odnawialnych źródeł energii metodą elektrolizy i wykorzystaniu know-how Grupy w zakresie magazynowania paliw gazowych.

Jak kapitał naturalny wpływa na pozostałe kapitały? 

Kapitał innowacyjny

Jednym z kluczowych wątków rozwoju innowacji w Grupie są ekologiczne technologie oraz produkty. PGNiG zamierza stać się krajowym liderem technologii wodorowych. W 2019 r. z powodzeniem ukończono projekt badawczo-rozwojowy ELIZA dający podstawy do stworzenia programu budowania kompetencji wodorowych w Grupie PGNiG. Projekt badawczo-rozwojowy ELIZA koncentruje się na wytwarzaniu wodoru z odnawialnych źródeł energii metodą elektrolizy i wykorzystaniu know-how Grupy w zakresie magazynowania paliw gazowych.

Szereg innowacji rozwijanych w ramach jednego z najbardziej ambitnych projektów branży gazowniczej – INGA – oraz projektu GeoMetan II w niedalekiej przyszłości umożliwią Grupie dostęp do nowych zasobów węglowodorów, które do niedawna nie były rozpatrywane pod kątem eksploatacji
Kapitał ludzki

Kapitał ludzki i kapitał naturalny wpływają na siebie na kilku płaszczyznach:

 • poprzez edukację i szkolenia Grupa minimalizuje ryzyka powstania wydarzeń mających wpływ na otoczenie przyrodnicze wynikające z błędów człowieka; 
 • poprzez działalność rozwojową i innowacyjną Grupa opracowuje i wdraża rozwiązania zmniejszające wpływ działalności operacyjnej na środowisko. Duża część tego rodzaju rozwiązań powstaje wewnątrz naszych spółek;
 • z punktu widzenia pozyskiwania zasobów naturalnych kompetentni pracownicy są kluczem do efektywnego poszukiwania oraz eksploatacji nowych złóż – także poza granicami kraju.
Kapitał społeczny
Spółka, prowadząc działalność wydobywczą na terenie Polski i innych krajów, prowadzi dialog ze społecznościami lokalnymi, ekspertami i organizacjami ekologicznymi. Od ich akceptacji często zależy możliwość udostępnienia złóż węglowodorów. Grupa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów.
Kapitał finansowy

Grupa PGNiG to holding przemysłowo-surowcowy. PGNiG zajmuje się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych, a także produkcją oraz dystrybucją ciepła i energii elektrycznej. Tak więc wszystkie dziedziny naszej działalności bazują na kapitale naturalnym, do którego dostęp determinuje osiągane wyniki finansowe.

Kluczowym segmentem działalności Grupy jest Poszukiwanie i Wydobycie węglowodorów. Aby zapewnić ciągłość dostaw węglowodorów do klientów indywidualnych i przedsiębiorstw, Grupa realizuje:

 • inwestycje związane z poszukiwaniem nowych złóż i pozyskiwaniem praw do eksploatacji;
 • inwestycje związane z udostępnianiem złóż.

Grupa pozyskuje i sprzedaje surowce ze źródeł własnych, ale również dokonuje zakupów na rynku, tj.:

 • zakup gazu ziemnego ze źródeł innych niż własne (w tym LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji);
 • zakup węgla kamiennego na potrzeby segmentu Wytwarzanie.

Ceny gazu ziemnego i ropy naftowej mają znaczący wpływ na wyniki uzyskiwane w ramach poszczególnych segmentów. Aby zapewnić sobie korzystne warunki pozyskiwania gazu na rynku międzynarodowym, Grupa zawiera umowy krótko-, średnio- i długoterminowe gwarantujące stabilne dostawy po cenach rynkowych.

Działalność operacyjna Grupy wiąże się z kosztami środowiskowymi. Dążąc do minimalizacji negatywnego wpływu na otoczenie naturalne, w 2019 r. Grupa przeznaczyła nakłady na zakup uprawnień do emisji 4563,4 tys. Mg CO2 (tyle musiała dodatkowo zakupić, ponieważ przydział emisji w 2019 r. wyniósł 1713,3 tys. Mg.)

Ponoszone są również koszty certyfikacji, oprogramowania środowiskowego oraz obowiązkowych pomiarów środowiska.
Kapitał produkcyjny

Zależności pomiędzy kapitałem naturalnym i produkcyjnym można analizować na kilku płaszczyznach.

 • W zakresie segmentu Poszukiwanie i Wydobycie Grupa musi dysponować sprzętem i technologiami umożliwiającymi pozyskiwanie węglowodorów z różnorodnych złóż – włączając w to niewielkie złoża oraz złoża niekonwencjonalne. W 2019 r. rozpoczęto realizację programu „Cyfrowe złoże” – narzędzia, które umożliwi PGNiG jeszcze efektywniejsze wykorzystanie zasobów ropy i gazu. W ostatnim roku kontynuowaliśmy również prace nad projektem GeoMetan II, którego celem jest udostepnienie metanu uwięzionego w pokładach węgla. W 2019 r. z powodzeniem ukończono projekt badawczo-rozwojowy ELIZA dający podstawy do stworzenia programu budowania kompetencji wodorowych w Grupie PGNiG.
 • Segment Wytwarzanie w dużej mierze opiera się na aktywach węglowych. Grupa modernizuje istniejące moce zgodnie w wymogami BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania.. Nowe projekty inwestycyjne bazować będą przede wszystkim na gazie – paliwie o zdecydowanie mniejszym oddziaływaniu na otoczenie naturalne.