KAPITAł FINANSOWY

Kapitał finansowy jest kluczowy dla zapewnienia finansowania bieżącej działalności Grupy Kapitałowej PGNiG oraz realizacji ambitnych celów strategicznych w przyszłości. Źródłami finansowania są: kapitał własny, zobowiązania oraz środki wypracowane w ramach prowadzonej działalności biznesowej.

Celem nadrzędnym aktualnie realizowanej Strategii jest wzrost wartości Grupy PGNiG oraz zapewnienie stabilności finansowej. Jedną z naszych aspiracji w perspektywie lat 2017–2022 jest osiągnięcie skumulowanego wyniku EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. na poziomie 33,7 mld zł. Wymaga to dalszych działań umacniających pozycję konkurencyjną Grupy PGNiG przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju rynku gazu w Polsce oraz dalszej gazyfikacji kraju.

Kluczowe dane:

Dane w mln zł
2019
2018
kapitalizacja rynkowa
25 019
39 928
kapitał własny
38 107
36 632
suma bilansowa
59 185
53 271
wskaźnik obciążenia zobowiązaniami ogółem (udział zobowiązań w aktywach) (%)
35,6
31,2
wskaźnik obciążenia kapitału własnego zobowiązaniami ogółem (dźwignia finansowa) (%)
55,31
45,4
dostępne finansowanie: linie kredytowe i programy emisji obligacji
10 150
10 970
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
4 938
5 814
przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-6 152
-4 704

 

Osiągnięte rezultaty:

Dane w mln zł
2019
2018
przychody ze sprzedaży
42 023
41 234
skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej (EBIT(ang. earnings before interest and taxes) – zysk przed odsetkami i opodatkowaniem, inaczej zysk operacyjny.)
2 448
4 395
EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. (wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację)
5 504
7 115
zysk netto
1 371
3 209
zysk netto na akcję (zł)
0,24
0,56
ROE(ang. return on equity) –  wskaźnik rentowności kapitału własnego, liczona jako iloraz zysku netto w relacji do stanu kapitałów własnych. (%)
3,6
8,8
dług netto / EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. 
0,7
-0,03
dywidenda na akcję(Dywidenda/Cena Akcji, ang. dividend per share) – wskaźnik wartości rynkowej, liczona jako iloraz dywidendy wypłaconej za wskazany rok obrotowy w relacji do liczby wyemitowanych akcji ogółem. (zł)
0,09
0,18

 

Jak zarządzamy wynikami?

 • Realizacja ambitnego programu inwestycyjnego, który ma stanowić fundament długoterminowego wzrostu wartości przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 • Ambitny program inwestycyjny realizowany przy zachowaniu zdrowej struktury bilansu. Celem aktualnie realizowanej strategii jest utrzymanie wskaźnika zadłużenia netto / EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. poniżej poziomu 2,0.
 • Założona w strategii wypłata do 50% skonsolidowanego zysku netto w postaci dywidendy, która jest możliwa dzięki aktywnemu zarządzaniu środkami finansowymi.

Jak kapitał finansowy wpływa na pozostałe kapitały? 

 
Kapitał produkcyjny

Największą pozycję aktywów Grupy Kapitałowej PGNiG stanowią rzeczowe aktywa trwałe, których wartość na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 40 002 mln zł. Inwestycje w zasoby produkcyjne wymagają pozyskiwania z rynku lub wykorzystywania środków finansowych znajdujących się w dyspozycji Grupy. Zgodnie z przyjętą w marcu 2017 r. Strategią Grupy PGNiG w latach 2017–2022 na inwestycje zostaną przeznaczone łącznie ponad 34 mld zł. Średnioroczne nakłady inwestycyjne w latach 2017–2022 kształtować się będą na poziomie ok. 5,7 mld zł:

 • blisko połowa nakładów inwestycyjnych (45%) dotyczyć będzie obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów;
 • prawie 30% nakładów zostanie przeznaczonych na rozwój działalności dystrybucyjnej;
 • ok. 13% nakładów związane będzie z obszarami elektroenergetyki i ciepłownictwa;
 • dodatkowo ok. 12% nakładów zostanie przeznaczonych na inne, selektywnie dobierane projekty rozwojowe cechujące się atrakcyjną stopą zwrotu m.in. w obszarach dystrybucji, obrotu, elektroenergetyki i ciepłownictwa.

 Do końca 2020 r. PGNiG SA zamierza opublikować aktualizację założeń obecnej strategii. Jednym z nowych obszarów strategicznych Grupy PGNiG będzie działalność w segmencie odnawialnych źródeł energii. Na budowę segmentu OZE przeznaczonych zostanie ok. 4 mld zł.

W 2019 r. nakłady inwestycyjne Grupy PGNiG na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły ok. 6,6 mld zł i były o 36% wyższe od nakładów poniesionych w 2018 r.

Obok wydatków na nowe aktywa produkcyjne znaczącym składnikiem nakładów inwestycyjnych jest również utrzymywanie i modernizacja istniejących obiektów i urządzeń. Sama Polska Spółka Gazownictwa na przebudowę i modernizację sieci gazowej przeznaczyła w 2019 r. ok. 676 mln zł. Segment Wytwarzania ponosi znaczące koszty związane z dostosowaniem urządzeń wytwórczych do wymogów BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania..

Inwestycje w aktywa są ukierunkowane – w perspektywie średnio- i długoterminowej – na zwiększenie efektywności i skali działalności Grupy. Zgodnie z obowiązującą strategią Grupy PGNiG na lata 2017–2022 z perspektywą do 2026 r. program inwestycyjny umożliwić ma wygenerowanie skumulowanego wyniku EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. Grupy na poziomie ok. 33,7 mld zł w latach 2017–2022 i perspektywiczny wzrost wyniku EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. Grupy do średniorocznego poziomu ok. 9,2 mld zł w latach 2023–2026.

Kapitał ludzki

Grupa PGNiG jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Zatrudnia pracowników z bogatym doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Grupie PGNiG zatrudnionych było 24 786 pracowników.

Podstawową regulację wewnętrzną w PGNiG w zakresie polityki wynagradzania stanowi Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy z 2009 r. Zgodnie z przyjętymi zasadami polityki płacowej stawki wynagrodzeń zasadniczych kształtowane są na podstawie wartościowania stanowisk pracy. Wysokość stawek zależy od poziomu kwalifikacyjnego. Dodatkowe składniki wynagrodzeń to nagrody i premie w ramach systemu motywacyjnego, nagrody barbórkowe, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne oraz odprawy emerytalne.

Prowadzenie działalności związanej z wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej wiąże się z ryzykiem wypadków przy pracy. W Grupie PGNiG funkcjonuje skuteczny System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z najlepszymi standardami określonymi w międzynarodowych normach ISO przy uwzględnieniu dobrych praktyk branżowych. Dzięki temu liczba wypadków przy pracy stale maleje. W 2019 r. w całej Grupie PGNiG miało miejsce 160 wypadków przy pracy (spadek o 18,8% r/r), w których poszkodowane zostały 162 osoby (spadek o 22,5% r/r), z czego 2 osoby poniosły śmierć.

Kapitał naturalny

Grupa PGNiG to holding przemysłowo-surowcowy. PGNiG zajmuje się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych, a także produkcją oraz dystrybucją ciepła i energii elektrycznej. Tak więc wszystkie dziedziny naszej działalności bazują na kapitale naturalnym, do którego dostęp determinuje osiągane wyniki finansowe.

Kluczowym segmentem działalności Grupy jest Poszukiwanie i Wydobycie węglowodorów. Aby zapewnić ciągłość dostaw węglowodorów do klientów indywidualnych i przedsiębiorstw, Grupa realizuje:
 

 • inwestycje związane z poszukiwaniem nowych złóż i pozyskiwaniem praw do eksploatacji;
 • inwestycje związane z udostępnianiem złóż.

Grupa pozyskuje i sprzedaje surowce ze źródeł własnych, ale również dokonuje zakupów na rynku, tj.:
 

 • zakup węgla kamiennego na potrzeby segmentu Wytwarzanie.
 • zakup gazu ziemnego ze źródeł innych niż własne (w tym LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji);

Ceny gazu ziemnego i ropy naftowej mają znaczący wpływ na wyniki uzyskiwane w ramach poszczególnych segmentów. Aby zapewnić sobie korzystne warunki pozyskiwania gazu na rynku międzynarodowym, Grupa zawiera umowy krótko-, średnio- i długoterminowe gwarantujące stabilne dostawy po cenach rynkowych.

Działalność operacyjna Grupy wiąże się z kosztami środowiskowymi. Dążąc do minimalizacji negatywnego wpływu na otoczenie naturalne, w 2019 r. Grupa przeznaczyła nakłady na zakup uprawnień do emisji 4563,4 tys. Mg CO2 (tyle musiała zakupić dodatkowo, ponieważ przydział emisji w 2019 r. wyniósł 1713,3 tys. Mg).

Ponoszone są również koszty certyfikacji, oprogramowania środowiskowego oraz obowiązkowych pomiarów środowiska.

Kapitał innowacyjny

Model działań rozwojowych wdrożony i stosowany w PGNiG jest jednym z najbardziej kompleksowych i nowoczesnych rozwiązań działalności B+R+I w dużych polskich spółkach. Ukierunkowany jest na możliwie szybką komercjalizację wypracowanych rozwiązań, co w perspektywie krótko- , średnio- i długoterminowej przekładać się ma na konkretne korzyści finansowe.

W 2019 r. w Grupie PGNiG realizowano łącznie 121 projektów innowacyjnych na kwotę ok. 400 mln zł. (2018 r.: 132 projekty innowacyjne na kwotę ok. 349 mln zł).
Kapitał społeczny

Grupa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów. Od pozytywnych relacji z otoczeniem zależy m.in. akceptacja dla wprowadzenia naszych krajowych inwestycji.

Grupa wspiera inicjatywy społeczne i lokalne poprzez:

 • działalność sponsoringową,
 • projekty realizowane za pośrednictwem Fundacji PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza.  
Spółki Grupy PGNiG wraz z Fundacją PGNiG wsparły ponad 500 inicjatyw i wydarzeń w 2019 r. w stosunku do ponad 400 w 2018 r.

Dane na dzień 31 grudnia 2019 r. 

Powrót do góry

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale