KAPITAł PRODUKCYJNY

Kapitał produkcyjny rozumiemy jako rzeczowe aktywa trwałe wykorzystywane przez Grupę Kapitałową PGNiG w celu prowadzenia działalności. Najistotniejsze pozycje rzeczowych aktywów trwałych stanowią budynki i budowle oraz urządzenia techniczne i maszyny związane przede wszystkim z poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej, a także obrotem, magazynowaniem i dystrybucją gazu. 

Kluczowe dane: 

Rzeczowe aktywa trwałe w układzie rodzajowym (mln zł)

Rzeczowe aktywa trwałe w układzie segmentowym (mln zł)

Zmiany rzeczowych aktywów trwałych w 2019 r. (mln zł)

 

Poszukiwanie i wydobycie:

 

54

liczba kopalni ropy i gazu w Polsce (2018: 54)

190

liczba krajowych koncesji wydobywczych (2018: 203)

>2000

liczba odwiertów eksploatacyjnych (2018: >2000)

2

liczba magazynów gazu grupy L (PMG Daszewo i PMG Bonikowo) o łącznej pojemności 0,26 mld m3 (2018: 0,26 mld m3)

3

liczba krajów, w których Spółka prowadzi działalność wydobywczą (2018: 3)

26

liczba koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym (2018: 21)

47

liczba krajowych koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż (2018: 47)

 

Obrót i magazynowanie: 

7

podziemnych magazynów gazu zlokalizowanych w Brzeźnicy, Husowie, Mogilnie, Strachocinie, Swarzowie, Wierzchowicach i Kosakowie o łącznej pojemności 3,1 mld m3 (2018: 3,0 mld m3)

 

Dystrybucja:

191 tys. km

długość sieci własnej Grupy PGNiG z przyłączami (2018: 186 tys. km)

1595

liczba zgazyfikowanych gmin (2018: 1510)

 

Wytwarzanie:

17

jednostek wytwórczych (2018:17)

5,1 GW

moc cieplna (2018: 5,3 GW)

 

1,2 GW

moc elektryczna (2018: 1,2 GW)

70%

szacunkowe pokrycie potrzeb cieplnych rynku warszawskiego przez Grupę Kapitałową PGNiG TERMIKA

65%

szacunkowe pokrycie zapotrzebowania rynku warszawskiego na energię elektryczną przez Grupę PGNiG TERMIKA

 

Osiągnięte rezultaty:

Poszukiwanie i wydobycie:

1,2 mln ton

wydobycie ropy naftowej i kondensatu NGL (2018: 1,3 mln ton)

4,5 mld m3

wydobycie gazu ziemnego (2018: 4,5 mld m3)

 

Obrót i magazynowanie:

30,7 mld m3

– wolumen sprzedaży gazu (uwzględnia transakcje na Towarowej Giełdzie Energii) (2018: 29 mld m3)

14,9 mld m3

wolumen importu gazu (2018: 13,5 mld m3)

 

Dystrybucja:

11,5 mld m3

wolumen dystrybucji gazu (2018: 11,7 mld m3)

18,9 mld m3

szacunkowa wielkość przesłanego paliwa gazowego za pośrednictwem sieci wg GAZ System (2018: 17,2 mld m3)

7,1 mln

liczba klientów (2018: 7 mln)

 

Wytwarzanie:

39,3 PJ

produkcja ciepła (2018: 40,7 PJ)

3,9 TWh

produkcja energii elektrycznej (2018: 4,0 TWh)

 

Jak zarządzamy wynikami?

Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i WN (mln zł):

 

 

Wydobycie

2508 mln zł – poniesione w 2019 r. nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe (2018: 2232 mln zł)

1554 mln zł – poniesione w 2019 r. nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe za granicą (2018: 1252 mln zł)

Obrót i magazynowanie

159 mln zł – poniesione w 2019 r. nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe (2018: 108 mln zł)

Oddanie do eksploatacji pierwszych 3 komór Klastra B o łącznej pojemności czynnej 94 mln m3 i kontynuacja budowy 2 pozostałych komór Klastra B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w KPMG Kosakowo

Dystrybucja

2278 mln zł – poniesione w 2019 r. nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe, w tym m.in. środki na rozbudowę i modernizację sieci gazowej (2018: 1807 mln zł)

Wytwarzanie

1628 mln zł – poniesione w 2019 r. nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe (w tym z tytułu CO₂ 493 mln zł) (2018: 605 mln zł)

Zakończenie budowy kotłowni szczytowej w EC Żerań

Budowa bloku gazowo-parowego o mocy ok. 450 MW w EC Żerań (BGP Żerań)

Budowa bloku gazowo-parowego o mocy ok. 450 MW w Elektrociepłowni Stalowa Wola (ECSW)

Modernizacja EC Pruszków

Inwestycje związane z dostosowaniem urządzeń wytwórczych do wymogów BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania. (Best Available Techniques)

Jak kapitał produkcyjny wpływa na pozostałe kapitały? 

Kapitał innowacyjny

Jednym z kluczowych kierunków rozwoju innowacji w Grupie PGNiG jest zwiększanie efektywności aktywów produkcyjnych zarządzanych przez poszczególne spółki.

 • Na mocy umowy pomiędzy NCBiR oraz Gaz-System realizowany jest największy program badawczy w historii Grupy PGNiG – INGA (Innowacyjne Gazownictwo). Razem z zewnętrznymi partnerami pracujemy m.in. nad wykorzystaniem metanu ze zlikwidowanych kopalń na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, rozwojem technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów oraz systemem monitorowania gazociągów.
 • W 2019 r. zakończyła się współpraca w ramach programu akceleracji MIT Enterprise Forum Poland realizowanego we współpracy z Fundacją Przedsiębiorczości Technologicznej. W ramach programu przeprowadzono 12 pilotaży start-upów, których rozwiązania dotyczyły m.in.: wykorzystania dronów do tworzenia ortofotomap lub do monitorowania zanieczyszczeń powietrza, zwiększenia wydajności wydobycia ropy naftowej czy też wykorzystania wirtualnej rzeczywistości do szkoleń pracowników na symulatorze stacji pomiarowo-redukcyjnej.
Praca nad opisanymi powyżej projektami nie byłaby możliwa bez dostępu do aktywów Grupy PGNiG, które umożliwiają ekspertom przeprowadzanie testów i pilotażowych wdrożeń w warunkach produkcyjnych. Dzięki temu proces rozwoju technologii, którego zwieńczeniem jest komercjalizacja, przebiega znacznie szybciej.
Kapitał ludzki

Grupa PGNiG realizuje działania ukierunkowane na budowanie kultury zaangażowania pracowników w pracę i tworzenie innowacji. Dla spółek energetycznych coraz bardziej odczuwalny jest problem powstającej luki pokoleniowej. Pomimo postępującej automatyzacji efektywność aktywów produkcyjnych w ogromnej mierze uzależniona jest od dostępności wykwalifikowanej kadry technicznej.

PGNiG dba o napływ wykwalifikowanej kadry oraz zarządza zmianą pokoleniową, realizując projekty takie jak:

 • GeoTalent – program edukacyjno-stażowy skierowany do studentów zainteresowanych branżą poszukiwawczo-wydobywczą; jego celem jest poszerzanie wiedzy i rozwój umiejętności praktycznych studentów w obszarze poszukiwań, rozpoznania i wydobycia węglowodorów ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych;
 • „Energia dla Przyszłości” – w 2019 r. zorganizowana została już czwarta edycja programu stypendialnego, w który zaangażowane jest Ministerstwo Energii, Grupa PGNiG, PGE, PKN ORLEN oraz PSE; jego celem jest poszukiwanie najlepszych studentów i absolwentów wyższych uczelni, którzy mogą wzmocnić kadry branży;
 • Program Mentoringu – w 2019 r. został przeprowadzony pilotaż inicjatywy, której celem jest dzielenie się doświadczeniem zawodowym i dystrybucja wiedzy merytorycznej pochodzącej od pracowników będących ekspertami w swojej dziedzinie i posiadających długoletnie doświadczenie do pracowników nieposiadających takiej wiedzy. 
Kapitał naturalny

Zależności pomiędzy kapitałem naturalnym i produkcyjnym można analizować na kilku płaszczyznach:

 • W zakresie segmentu Poszukiwanie i Wydobycie Grupa musi dysponować sprzętem i technologiami umożliwiającymi pozyskiwanie węglowodorów z różnorodnych złóż, włączając w to niewielkie złoża oraz złoża niekonwencjonalne. W 2019 r. rozpoczęto realizację programu „Cyfrowe złoże” – narzędzia, które umożliwia PGNiG jeszcze efektywniejsze wykorzystanie zasobów ropy i gazu. W ostatnim roku kontynuowaliśmy również prace nad projektem GeoMetan II, którego celem jest udostepnienie metanu uwięzionego w pokładach węgla. W 2019 r. z powodzeniem ukończono projekt badawczo-rozwojowy ELIZA dający podstawy do stworzenia programu budowania kompetencji wodorowych w Grupie PGNiG.
 • Segment Wytwarzanie w dużej mierze opiera się na aktywach węglowych. Grupa modernizuje istniejące moce zgodnie w wymogami BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania.. Nowe projekty inwestycyjne bazować będą przede wszystkim na gazie – paliwie o zdecydowanie mniejszym oddziaływaniu na otoczenie naturalne.
Kapitał finansowy

Największą pozycję aktywów Grupy PGNiG stanowią rzeczowe aktywa trwałe, których wartość na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 40 002 mln zł. Inwestycje w zasoby produkcyjne wymagają pozyskiwania z rynku lub wykorzystywania środków finansowych znajdujących się w dyspozycji Grupy. Zgodnie z przyjętą w marcu 2017 r. Strategią Grupy PGNiG w latach 2017–2022 na inwestycje zostanie przeznaczonych łącznie ponad 34 mld zł. Średnioroczne nakłady inwestycyjne w latach 2017–2022 kształtować się będą na poziomie ok. 5,7 mld zł:

 • blisko połowa nakładów inwestycyjnych (45%) dotyczyć będzie obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów;
 • prawie 30% nakładów zostanie przeznaczonych na rozwój działalności dystrybucyjnej;
 • ok. 13% nakładów związane będzie z obszarami elektroenergetyki i ciepłownictwa;
 • dodatkowo ok. 12% nakładów zostanie przeznaczonych na inne, selektywnie dobierane projekty rozwojowe cechujące się atrakcyjną stopą zwrotu m.in. w obszarach dystrybucji, obrotu, elektroenergetyki i ciepłownictwa.

Do końca 2020 r. PGNiG zamierza opublikować aktualizację założeń obecnej strategii. Jednym z nowych obszarów strategicznych Grupy PGNiG będzie działalność w segmencie odnawialnych źródeł energii. Na budowę segmentu OZE przeznaczone zostaną ok. 4 mld zł.

W 2019 r. nakłady inwestycyjne Grupy PGNiG na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły ok. 6,6 mld zł i były o 36% wyższe od nakładów poniesionych w 2018 r.

Obok wydatków na nowe aktywa produkcyjne znaczącym składnikiem nakładów inwestycyjnych jest również utrzymywanie i modernizacja istniejących obiektów i urządzeń. Sama Polska Spółka Gazownictwa na przebudowę i modernizację sieci gazowej przeznaczyła w 2019 r. ok. 676 mln zł. Segment Wytwarzanie ponosi znaczące koszty związane z dostosowaniem urządzeń wytwórczych do wymogów BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania..

Inwestycje w aktywa są ukierunkowane – w perspektywie średnio- i długoterminowej – na zwiększenie efektywności i skali działalności Grupy. Zgodnie z obowiązującą strategią Grupy PGNiG na lata 2017–2022 z perspektywą do 2026 r. program inwestycyjny umożliwić ma wygenerowanie skumulowanego wyniku EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. Grupy na poziomie ok. 33,7 mld zł w latach 2017–2022 i perspektywiczny wzrost wyniku EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. Grupy do średniorocznego poziomu ok. 9,2 mld zł w latach 2023–2026.
Kapitał społeczny

Działalność Grupy i sąsiedztwo aktywów produkcyjnych bezpośrednio wpływają na warunki życia i rozwój przedsiębiorczości we wszystkich regionach Polski. 

 • Gaz jest jednym z kluczowych surowców wielu gałęzi przemysłu. Dostęp do niebieskiego paliwa stymuluje rozwój gospodarki.
 • Sektor gazowy jest jednym ze znaczących pracodawców. Bliskość i rozwój aktywów produkcyjnych PGNiG jest gwarancją stabilności finansowej blisko 25 tys. pracowników oraz ich rodzin.
 • Obecność aktywów produkcyjnych PGNiG w regionach to również wpływy podatków do gmin oraz możliwość skorzystania z projektów CSR i sponsoringowych realizowanych przez spółki Grupy.

Grupa PGNiG, angażując się w kampanię antysmogową, promuje gaz ziemny jako źródło energii. Proekologiczna oferta Grupy PGNiG dla klientów wspierająca kwestie środowiskowe obejmowała:

 • „Przełącz się na Gaz” – akcja prowadzona we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego wspierająca aktywną walkę ze smogiem poprzez zapewnienie mieszkańcom łatwiejszego dostępu do ekologicznego paliwa gazowego. 
 • „Dofinansowanie nawet do 3000 zł” (I i II edycja) – akcja promocyjna polegająca na dofinansowaniu konsumentów, którzy planują zmienić system ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe (dofinansowanie do zakupu gazowego kotła kondensacyjnego oraz do montażu gazowego kotła kondensacyjnego).
 • Pożyczka „Pełnym Oddechem” to wspólna inicjatywa PGNiG OD i Banku Ochrony Środowiska, której celem jest m.in. walka ze smogiem oraz poprawa jakości powietrza. Oferta została przygotowana z myślą o obecnych i przyszłych klientach PGNiG OD, aby ułatwić im zmianę systemu ogrzewania na ekologiczny, zasilany gazem ziemnym. 
 • W 2019 r. PGNiG OD podpisało listy intencyjne zakładające budowę infrastruktury do tankowania gazu CNGCompressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa. w: Łomży, Suwałkach, Bielsku-Białej, Kielcach i Lubinie. 
 • PGNiG OD od 2019 r. oferuje także usługę bunkrowania LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. Wprowadzenie paliwa LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji do żeglugi pozwala na spełnienie restrykcyjnych norm środowiskowych przez armatorów w 2019 r. 
 • Uruchomienie w październiku 2019 r. oferty partnerskiej „Fotowoltaika dla firm”. Korzystać z niej mogą obecni lub przyszli klienci biznesowi PGNiG OD. Oferta jest realizowana w modelu „pod klucz”. 

Dane na dzień 31 grudnia 2019 r.