OTOCZENIE REGULACYJNE

Krajowe otoczenie regulacyjne

Zmiany w regulacjach krajowych i ich wpływ na Grupę PGNiG
Ustawa – Prawo energetyczne

Opis zakresu zmian
Wpływ zmian na Grupę PGNiG
 • W 2019 r. weszły w życie zmiany ustawy dotyczące wskazywania w umowach sprzedawcy rezerwowego oraz wprowadzające obowiązek publicznej sprzedaży całej wytworzonej energii elektrycznej.
 • Ustawa została dostosowana do nowego kształtu systemu wsparcia dla kogeneracji.
 • Uregulowano obowiązki operatorów systemu gazowego (przesyłowego, dystrybucyjnego i połączonego gazowego) oraz doprecyzowano kompetencje Prezesa UREUrząd Regulacji Energetyki w zakresie kształtowania relacji pomiędzy właścicielem sieci gazowej a operatorem.
 • Wprowadzono także poprawki dostosowujące ustawę do zmian dokonanych w systemie wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, dotyczących energetyki prosumenckiej.
wprowadzone zmiany mają neutralny charakter

 

Ustawa o zapasachUstawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1210 z późn. zm.)

Opis zakresu zmian
Wpływ zmian na Grupę PGNiG

W 2019 r. wprowadzono zmiany dotyczące zasad utrzymywania zapasów ropy naftowej.

wprowadzona zmiana ma neutralny charakter

Ustawa o elektromobilności

Opis zakresu zmian
Wpływ zmian na Grupę PGNiG
 • W 2019 r. weszła w życie zmiana ustawy o elektromobilności, która wskazała, że małe OSD nie są zobowiązane do sporządzania programów budowy stacji gazu ziemnego.
 • Uchwalono także ustawy zmieniające ustawę o elektromobilności, które ustaliły wzorcowe role jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji państwowej, a także zmieniły definicje bunkrowania skroplonym gazem ziemnym (LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji) oraz punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji).
wprowadzone zmiany mają pozytywny charakter

Ustawa o efektywności energetycznejUstawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 831)

Opis zakresu zmian
Wpływ zmian na Grupę PGNiG
 • W 2019 r. weszła w życie zmiana ustawy o efektywności energetycznej, w której uznano realizację gminnych programów niskoemisyjnych za środek poprawy efektywności energetycznej jednostek sektora publicznego oraz umożliwiono uzyskanie z tego tytułu świadectw efektywności energetycznej.
 • Ustalono także, że świadectwa efektywności energetycznej wydane na podstawie poprzednio obowiązującej Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej mogą zostać wykorzystane do dnia 30 czerwca 2021 r. do realizacji obowiązku efektywnościowego.

wprowadzone zmiany mają neutralny charakter

Ustawa o rynku mocyUstawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 9)

Opis zakresu zmian
Wpływ zmian na Grupę PGNiG

W 2019 r. nie uchwalono zmian ustawy o rynku mocy.

wprowadzone zmiany mają neutralny charakter

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Opis zakresu zmian
Wpływ zmian na Grupę PGNiG

Zmiany ustawy w 2019 r. dotyczyły dostosowania przepisów związanych z udzielaniem wsparcia dla nowych jednostek do prawa Unii Europejskiej

wprowadzona zmiana ma neutralny charakter

 

Ustawa o specjalnym podatku węglowodorowymUstawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 979)

Opis zakresu zmian
Wpływ zmian na Grupę PGNiG

W 2019 r. uchylony został specjalny podatek węglowodorowy

wprowadzona zmiana ma pozytywny charakter

 

Rozporządzenie dywersyfikacyjneRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy (Dz. U. z 2017 r., poz. 902)

Opis zakresu zmian
Wpływ zmian na Grupę PGNiG
W 2019 r. nie dokonano zmian rozporządzenia dywersyfikacyjnego.  

 

Rozporządzenie systemoweRozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1059, z późn. zm.)
Opis zakresu zmian
Wpływ zmian na Grupę PGNiG
W 2019 r. nie dokonano zmian rozporządzenia systemowego.  

 


 
Rozporządzenie taryfoweRozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. z 2013 r., poz. 820)
Opis zakresu zmian
Wpływ zmian na Grupę PGNiG
Wprowadzone w 2019 r. zmiany rozporządzenia taryfowego dotyczyły doprecyzowania sposobu kalkulowania i zasad rozliczeń na rynku paliw gazowych.  wprowadzona zmiana ma pozytywny charakter

 


 

 

Europejskie otoczenie regulacyjne 

Zmiany w regulacjach europejskich i ich wpływ na Grupę PGNiG
Dyrektywa gazowa (Dyrektywa 2009/73/WE)

Opis zakresu zmian
Wpływ zmian na Grupę PGNiG
 • Nowelizacja dyrektywy gazowej miała na celu potwierdzenie stosowalności jej przepisów na gazową infrastrukturę importową z państw trzecich do granic wód terytorialnych państw członkowskich Unii Europejskiej.
 • Ostateczny tekst rewizji dyrektywy gazowej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/692 zmieniająca dyrektywę 2009/73/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego – dalej „Nowelizacja”) został przyjęty 17 kwietnia 2019 r.
 • Nowelizacja zakłada stosowanie przepisów dyrektywy gazowej do morskich gazociągów importowych do Unii Europejskiej. Jako geograficzną granicę stosowalności dyrektywy gazowej wskazano granicę mórz terytorialnych państw członkowskich UE.
 • Od zasady stosowania przepisów prawa europejskiego do infrastruktury importowej z państw trzecich istnieją dwa wyjątki. Po pierwsze, nowa infrastruktura, tak samo jak infrastruktura europejska, może ubiegać się o zwolnienie z tego obowiązku na zasadach określonych w dyrektywie gazowej. Drugim wyjątkiem jest przyznanie przez państwo członkowskie odstępstwa od tego obowiązku dla infrastruktury z państwa trzeciego, wybudowanej przed dniem wejścia w życie nowelizacji dyrektywy gazowej (23 maja 2019 r.).
możliwy, w zależności od wdrożenia dyrektywy gazowej przez państwa członkowskie, pozytywny wpływ nowelizacji na działalność Grupy PGNiG

 

Fundusze europejskie

Opis zakresu zmian
Wpływ zmian na Grupę PGNiG
 • Kontynowanie prac nad aktami prawnymi określającymi ramy wydatkowania funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.
 • W poprzedniej perspektywie finansowej Grupa PGNiG była przede wszystkim beneficjentem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
 • Środki pochodzące z EFRR mają na celu wsparcie projektów wspomagających rozwój gospodarczy i społeczny Unii Europejskiej. Zarówno w poprzedniej, jak i bieżącej perspektywie finansowej środki z EFRR stanowiły istotne wsparcie finansowe m.in. dla projektów rozwoju sieci dystrybucyjnej oraz magazynów gazu ziemnego. W propozycji przedstawionej przez Komisję Europejską istotne ryzyko stanowi przepis, który wyłącza wszelkie projekty związane m.in. z transportem, spalaniem oraz magazynowaniem paliw kopalnych z możliwości ubiegania się o wsparcie z EFRR. Obecnie prowadzone są prace na poziomie komisji Parlamentu Europejskiego oraz w Radzie Unii Europejskiej. Ostateczny kształt regulacji dot. możliwości finansowania gazu ziemnego będzie przedmiotem negocjacji międzyinstytucjonalnych pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą Unii Europejskiej. Na obecnym etapie prac legislacyjnych nie można oszacować daty przyjęcia ostatecznego brzmienia rozporządzenia ws. EFRR.
 • Innym instrumentem wydatkowania środków europejskich jest rozporządzenie ustanawiające Instrument „Łącząc Europę” w zakresie gazu ziemnego. Grupa PGNiG nie była bezpośrednim beneficjentem środków w ramach tego instrumentu, jednak rozwój połączeń wzajemnych finansowanych ze środków instrumentu „Łącząc Europę” pozytywnie wpływał na jej działalność.
 • Instrument „Łącząc Europę” ma wspierać projekty infrastrukturalne, które wchodzą w skład tzw. korytarzy dostaw pozwalających na dywersyfikację dostaw gazu ziemnego do Unii Europejskiej.
na obecnym etapie istnieją ryzyka związane z potencjalnym wyłączeniem inwestycji gazowych z możliwości finansowania

 

Komunikat „Europejski Zielony Ład

Opis zakresu zmian
Wpływ zmian na Grupę PGNiG
 • Przyjęcie i opublikowanie w listopadzie 2019 r. przez Komisję Europejską komunikatu w sprawie „Europejskiego Zielonego Ładu”.
 • Komunikat stanowi zarys planów legislacyjnych i pozalegislacyjnych dotyczących działań w zakresie klimatu. Zgodnie z opublikowanym komunikatem Komisja Europejska m.in. planuje wprowadzić do legislacji unijnej cel neutralności klimatycznej do 2050 r., podwyższyć ustalone cele redukcji gazów cieplarnianych do poziomu 50–55% do 2030 r.
 • W celu realizacji tych planów Komisja Europejska planuje w ciągu bieżącej kadencji zaproponować liczne regulacje z zakresu polityki energetyczno-klimatycznej i finansowania.
ma neutralny wpływ na działalność Grupy PGNiG, należy się jednak spodziewać wyzwań dla Grupy PGNiG związanych z aktami prawnymi, których przyjęcie zaproponowała Komisja Europejska

 

Pakiet „Zrównoważone finansowanie”

Opis zakresu zmian
Wpływ zmian na Grupę PGNiG
 • Celem pakietu „Zrównoważone finansowanie” było przyjęcie regulacji harmonizujących zrównoważone finansowanie oraz promujące takież inwestycje.
 • W 2019 r. uzgodniono ostateczny kształt pakietu. Wprowadzono dwa nowe klimatyczne wskaźniki referencyjne, a także ustalono ramowe wymagania dla działalności gospodarczych chcących kwalifikować się jako inwestycje zrównoważone.
 • Również w 2019 r. powołana przez Komisję Europejską Grupa Ekspertów Technicznych ds. Zrównoważonego Finansowania opublikowała raporty mające stanowić techniczne wsparcie dla KE przy przygotowywaniu aktów wykonawczych i delegowanych wydawanych na podstawie przyjętego pakietu.
 • W 2020 r. należy spodziewać się rozpoczęcia prac nad aktami wykonawczymi i delegowanymi.
na obecnym etapie należy ocenić wpływ regulacji na działalność Grupy PGNiG jako neutralny 

 

Pakiet „Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków”

Opis zakresu zmian
Wpływ zmian na Grupę PGNiG
 • Pakiet „Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków” stanowi kompleksową reformę europejskiego otoczenia regulacyjnego dla sektora elektroenergetycznego.
 • Wszystkie procedury legislacyjne związane z pakietem zostały przyjęte ostatecznie w 2019 r.
 • Nowe regulacje m.in. podwyższyły poziom ambicji udziału energii z odnawialnych źródeł (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych) do poziomu 32% do 2030 r. (z wcześniejszego celu 20% w 2020 r.), podwyższyły cel w zakresie efektywności energetycznej – 32,5% (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej).
 • Przyjęte nowe rozporządzenie rynkowe dla elektroenergetyki (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej) wprowadziło również zharmonizowane wymogi dla mechanizmów mocy wytwórczych (tzw. mechanizmów mocy) m.in. poprzez wprowadzenie wymogów klimatycznych dla instalacji uczestniczących w tych mechanizmach. Jedynie instalacje, które emitują mniej niż 550 g CO2/kWh, będą uprawnione do udziału w tych mechanizmach. Jednocześnie wprowadzono okres przejściowy do 2025 r. dla instalacji, które stały się operacyjne przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (4 lipca 2019 r.), oraz dla tych, wobec których podjęto zobowiązania w ramach mechanizmów mocy.
należy się spodziewać, że nowe regulacje dla rynku elektroenergetycznego będą miały neutralny wpływ na działalność Grupy PGNiG

 

Rewizja CVD

Opis zakresu zmian
Wpływ zmian na Grupę PGNiG
 • W 2019 r. przyjęta została również rewizja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniająca Dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (dalej: „Rewizja CVD”). Celem Rewizji CVD było zwiększenie obowiązku w zakresie udziału ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów nałożonego na podmioty udzielające zamówień publicznych.
 • W ostatecznym brzmieniu Rewizji CVD ciężkie pojazdy napędzane gazem ziemnym (LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji/CNGCompressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa.) zakwalifikowane zostały jako pojazdy ekologicznie czyste. Oznacza to, że zamawiający takie pojazdy może osiągnąć cel w zakresie udziału ekologicznie czystych pojazdów w zamówieniach. Polska zobowiązana jest do doprowadzenia do takiej sytuacji, że do 2025 r. 32% autobusów będzie spełniało definicję ekologicznie czystego pojazdu; do 2030 r. udział ten powinien wzrosnąć do 46%.
pozytywny wpływ na działalność Grupy PGNiG

 

Rozporządzenie NC CAMRozporządzenie Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 984/2013

Opis zakresu zmian
Wpływ zmian na Grupę PGNiG
Celem Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylające Rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (dalej: „NC CAM”) jest wprowadzenie zharmonizowanych zasad alokacji przepustowości na połączeniach międzysystemowych. Harmonizacja ma ułatwić transgraniczny obrót gazem ziemnym na wypadek zakłóceń w dostawach gazu  

 

Nowelizacja EU ETSwspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla

Opis zakresu zmian
Wpływ zmian na Grupę PGNiG
 • Dyrektywa EU ETSwspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca Dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814 – dalej: „Nowelizacja EU ETSwspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla”) miała na celu ograniczenie uprawnień do emisji dostępnych w ramach europejskiego rynku handlu emisjami. Nowelizacja EU ETSwspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla utworzyła również celowy fundusz wspierający rozwój OZE, technologii niskoemisyjnych (przede wszystkim CCS/CCU) oraz technologii magazynowania energii.
 • W 2019 r. Komisja Europejska przyjęła akt delegowany ustanawiający Fundusz Innowacji (Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/856 z dnia 26 lutego 2019 r. uzupełniające Dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do działania funduszu innowacyjnego). Fundusz zostanie zasilony środkami pochodzącymi ze sprzedaży 450 mln uprawnień do emisji CO2, a jego celem będzie wspieranie rozwoju energetyki odnawialnej, rozwiązań dotyczących magazynowania energii oraz technologii wychwytywania i wykorzystywania dwutlenku węgla (CCS/CCU).
 • Dodatkowo w komunikacie „Europejski Zielony Ład” Komisja Europejska zapowiedziała plany w zakresie zmiany systemu EU ETSwspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla, tak by mechanizm handlu uprawnieniami do emisji wspierał wyższy poziom ambicji klimatycznych Unii Europejskiej.
wpłynęła na koszt uprawnień do emisji, a tym samym miała negatywny wpływ na działalność Grupy PGNiG

 

Rozporządzenie SoSRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 994/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego

Opis zakresu zmian
Wpływ zmian na Grupę PGNiG
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylające Rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (dalej: „Rozporządzenie SoSRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 994/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego”). Celem Rozporządzenia SoS było zwiększenie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Unii Europejskiej i państw członkowskich oraz wprowadzenie regionalnych środków zwiększających bezpieczeństwo dostaw.
 • W 2019 r. w dalszym ciągu prowadzone były prace w zakresie dostosowania krajowych ram regulacyjnych do nowych wymagań Rozporządzenia SoS. Grupa PGNiG prowadziła prace mające na celu dostosowanie procedury postępowania na wypadek zakłóceń w dostawach gazu.
 

 

 

Rozporządzenie NC TARRozporządzenie Komisji (UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu

Opis zakresu zmian
Wpływ zmian na Grupę PGNiG
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (dalej: „NC TAR”), którego celem jest zwiększenie przejrzystości struktur taryf przesyłowych i procedur ich ustalania poprzez m.in. określenie wymogów w zakresie publikowania informacji dotyczących ustalania przychodów operatorów systemów przesyłowych i różnych taryf przesyłowych i nieprzesyłowych.
 • W 2019 r. nie doszło do zmian treści NC TAR.