NASI INTERESARIUSZE

GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44
 
Szeroki zasięg działania Grupy Kapitałowej PGNiG wymaga codziennej interakcji z licznymi i bardzo różnorodnymi grupami interesariuszy. Każda z nich ma swoje potrzeby i oczekiwania w zakresie przekazywanych informacji. Największe zainteresowanie wzbudzają wyniki ekonomiczno-finansowe Grupy PGNiG, jednak coraz częściej interesariusze oczekują danych w zakresie osiągnięć w sferze pozafinansowej.

Realizacja Strategii Grupy PGNiG oraz inicjatywy podejmowane w obszarze pracowniczym, środowiskowym i społecznym są tematami nabierającymi dużego znaczenia. Niezależnie od oczekiwań, z każdą z grup interesariuszy Grupa PGNiG stara się wypracowywać otwartą formułę dialogu i współpracy. Dwustronna wymiana informacji pozwala Grupie podejmować decyzje biznesowe prowadzące do zrównoważonego rozwoju i ekosystemu, w którym funkcjonuje.

W celu skutecznego budowania trwałych i pozytywnych relacji z kluczowymi dla Grupy PGNiG grupami, opierając się na łańcuchu wartości, została opracowana mapa interesariuszy wraz z działaniami podejmowanymi (na ich rzecz) wewnątrz firmy oraz w jej otoczeniu. Ze względu na zmieniające się oczekiwania i potrzeby, Grupa PGNiG na bieżąco poddaje je weryfikacji. Uwzględnia przy tym takie aspekty, jak siła i zasięg wzajemnego oddziaływania, aktywność i zainteresowanie prowadzoną działalnością oraz nastawienie względem całej Grupy bądź poszczególnych spółek. 

Podczas przygotowań związanych z powstawaniem Sprawozdania niefinansowego Grupy PGNiG za rok 2019 po raz kolejny przeanalizowana została mapa kluczowych interesariuszy. Określono również aktualne sposoby komunikacji z nimi.

 

LEGENDA:


Istotni interesariusze (szare wypełnienie)
Kluczowi interesariusze (pomarańczowe wypełnienie)

Akcjonariusze, inwestorzy i instytucje finansowe
Opis grupy interesariuszy 
Relacje i wpływ na Grupę Kapitałową PGNiG
Sposób komunikacji
Grupa PGNiG jest podmiotem o strategicznym znaczeniu dla kraju. Większościowym akcjonariuszem Grupy jest Skarb Państwa posiadający 71,88% udziału w kapitale podmiotu. Akcjonariat mniejszościowy stanowią fundusze emerytalne i inwestycyjne krajowe i zagraniczne, przedsiębiorstwa i inwestorzy indywidualni. 
Istotną podgrupą w tej kategorii są banki i inne instytucje finansowe zapewniające finansowanie bieżącej działalności i inwestycji strategicznych Grupy.
 
Skarb Państwa oczekuje od PGNiG SA wsparcia w realizacji celów społeczno-gospodarczych i umacniania pozycji Polski na arenie międzynarodowej, zgodnie założeniami strategicznymi mającymi na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne kraju. Pozostali akcjonariusze i inwestorzy zgodnie z przyjętą strategią Grupy liczą na wypracowanie satysfakcjonujących wyników ekonomiczno-finansowych umożliwiających wzrost pozycji konkurencyjnej Grupy na rynku międzynarodowym, rozwój Grupy poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań proklimatycznych i środowiskowych oraz wypłaty dywidendy – polityka dywidendowa. Dodatkowo instytucje finansowe oczekują od Grupy gwarancji zwrotu kapitału i transparentności finansowo-prawnej.
 • spotkania i konferencje dla akcjonariuszy i inwestorów
 • raporty bieżące i okresowe
 • newsletter
 • sprawozdania i materiały informacyjne
 • kontakt mailowy oraz telefoniczny z Działem Relacji Inwestorskich
 • bezpośrednie kontakty mailowe oraz telefoniczne z jednostkami biznesowymi Grupy PGNiG
 • oficjalne kontakty z administracją centralną
 • wymiana korespondencji z przedstawicielami Skarbu Państwa
 • wspólne inicjatywy Grupy PGNiG i administracji centralnej – konferencje, warsztaty, spotkania dwustronne

 

Dostawcy
Opis grupy interesariuszy 
Relacje i wpływ na Grupę Kapitałową PGNiG
Sposób komunikacji
Dostawcy to grupa podmiotów zarówno kluczowych, mających strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, jak i innych mniejszych, wspomagających realizację procesów technologicznych i wspierających Grupę. W zależności od rodzaju dostawcy realizowana jest względem niego określona polityka współpracy.  Kluczowymi aspektami współpracy z dostawcami są pewność odbioru, ciągłość i bezpieczeństwo regulowania zobowiązań z tytułu dostaw. Polityka zakupowa Grupy PGNiG kładzie wysoki nacisk na przestrzeganie przez potencjalnych dostawców standardów etycznych, społecznych i środowiskowych. W związku z tym dostawcy oczekują od Grupy jasnych i transparentnych zasad współpracy – począwszy od warunków przetargowych, a skończywszy na sposobie rozliczenia transakcji. 
 • kontakty z wykonawcami w ramach prowadzonych postępowań zakupowych przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
 • zaangażowanie wykonawców w proces optymalizacji zakupów w poszczególnych grupach asortymentowych, np. poprzez prowadzenie dialogu technicznego z wykonawcami, RFI itp.
 • oceny współpracy

 

Innowatorzy i start-upy
Opis grupy interesariuszy 
Relacje i wpływ na Grupę Kapitałową PGNiG
Sposób komunikacji
Innowatorzy i start-upy to grupa interesariuszy, która w swoim rozumieniu ma zapewnić dynamiczny rozwój Grupy PGNiG poprzez dostarczanie inspiracji do innowacyjnych projektów wpisujących się w światowe trendy. Innowatorzy oczekują jasnych warunków przedstawienia swoich pomysłów i rozwiązań oraz wsparcia w ich rozwijaniu i wdrażaniu.
Wywierają pozytywny wpływ na status quo Grupy PGNiG, powodując podejmowanie przez nią działań ukierunkowanych na poszukiwanie i inwestowanie w innowacje. Jednocześnie Grupa dba o jasno zdefiniowane ryzyko finansowe związane z budżetem projektu i pozafinansowe definiowane jako racjonalność podejmowania działań z punktu widzenia wdrożenia wypracowanej innowacji na skalę przemysłową. Współpraca ta ma docelowo zapewnić wzrost przewagi konkurencyjnej Grupy w głównym obszarze jej działalności.
 
 • uczestnictwo w programie inkubatora InnVento
 • konkursy na projekty innowacyjne
 • konferencje, warsztaty i spotkania dla prowadzących start-upy
 • współpraca z powstałym w Grupie PGNiG pod koniec 2019 r. funduszem typu corporate venture capital – PGNiG Ventures
 • bezpośrednie kontakty mailowe oraz telefoniczne

 

Instytucje naukowo-badawcze, uczelnie
Opis grupy interesariuszy 
Relacje i wpływ na Grupę Kapitałową PGNiG
Sposób komunikacji
Utrzymywanie stałej, pozwalającej na określenie globalnych trendów rozwoju Grupy, współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi, uczelniami wpisane jest w fundamenty PGNiG. Najważniejszym elementem rozwoju Grupy jest jej kapitał intelektualny w postaci wiedzy wysokiej klasy ekspertów, patentów i rozwiązań innowacyjnych wdrożonych na skalę przemysłową, który zapewnia jej bycie liderem na rynku. Świat nauki i instytucje edukacyjne oczekują od Grupy wsparcia i współpracy przy rozwoju działalności, aby kierunkować prace naukowe i edukacyjne na praktyczne rozwiązania dla biznesu. Ponadto szkolnictwo zawodowe zapewnia przyszłe kadry dla branży. Współpraca w tym zakresie pozwala na odpowiadanie na potrzeby biznesu co do wiedzy i umiejętności przyszłych kadr.
Instytucje naukowo-badawcze uzupełniają kapitał innowacyjny Grupy w obszarze badawczo-naukowym. Sprzyjają rozwojowi dokonującemu się na styku nauki i biznesu, stanowiąc tym samym przedsionek do budowy innowacyjnych rozwiązań, których walidacja następuje w start-upach, a komercjalizacja w spółkach celowych Grupy.
Uczelnie wyższe i szkoły to też szczególna grupa interesariuszy wpływająca na decyzje Grupy w obszarze edukacyjnym. Potencjał kadry naukowej pozwala realizować w Grupie projekty prorozwojowe i proklimatyczne oraz właściwie wykorzystywać innowacyjne prace naukowe. Grupa angażuje się dodatkowo w działania prospołeczne w obszarze szerzenia edukacji oraz wspiera rozwoju pracowników Grupy poprzez studia podyplomowe, MBA i inne.
 
 • wspólne projekty
 • konferencje
 • bezpośrednie kontakty mailowe oraz telefoniczne
 • konsultacje i wsparcie merytoryczne inwestycji
 • wspólne projekty badawczo-innowacyjne
 • wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego na wszystkich poziomach
 • projekty i dotacje Fundacji PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza

 

Klienci
Opis grupy interesariuszy 
Relacje i wpływ na Grupę Kapitałową PGNiG
Sposób komunikacji
Jako wiodąca zintegrowana grupa w polskim sektorze gazowo-naftowym Grupa PGNiG posiada szerokie grono klientów zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. Nabywają od niej przede wszystkim surowce naturalne, głównie gaz ziemny oraz ropę naftową, jak również inne produkty i usługi świadczone przez liczne spółki wchodzące w skład Grupy. Klienci indywidualni oczekują od Grupy zapewnienia bezpieczeństwa ciągłości dostaw gazu przy akceptowalnej cenie pozwalającej na niski udział kosztów w budżecie domowym. Przedsiębiorstwa oczekują optymalnej pozycji kosztowej z tytułu dostawy gazu – zarówno w aspekcie grzewczym, jak i technologicznym. Działania wokół tych obszarów pozwalają Grupie PGNiG na utrzymanie lub wzrost pozycji rynkowej wśród podmiotów, dla których znaczącym komponentem kosztowym jest gaz.
 • badania satysfakcji
 • infolinia
 • strony www poszczególnych jednostek Grupy
 • Biura Obsługi Klienta
 • eBOK
 • dedykowani doradcy biznesowi
 • contact center

 

Konkurencja, partnerzy biznesowi
Opis grupy interesariuszy
Relacje i wpływ na Grupę Kapitałową PGNiG
Sposób komunikacji
Firmy z branży energetycznej, w tym przedsiębiorstwa działające na rynku detalicznym, które kierują ofertę w zakresie sprzedaży paliwa gazowego do klientów indywidualnych i biznesowych. W celu zwiększenia udziału w rynku oferują konkurencyjną cenę paliwa gazowego w połączeniu ze sprzedażą gazu ziemnego lub innymi produktami i usługami. Konkurencja wymusza na Grupie PGNiG konieczność wprowadzania nowych lub ulepszonych rozwiązań dla klientów. Jednocześnie pozwala to na poszukiwanie alternatywnych miejsc zagospodarowania oferowanych produktów. W odpowiedzi na działania konkurencji Grupa indywidualnie ustala ceny paliwa gazowego z kluczowymi klientami sektora b2b. 
Ponadto partnerzy biznesowi oczekują wsparcia i współpracy przy wspólnych projektach i tworzenia wspólnej oferty dla klientów. 
 • konferencje branżowe
 • spotkania bezpośrednie i w ramach organizacji gospodarczych czy branżowych
 • wspólne przedsięwzięcia pod przewodnictwem Ministerstwa Aktywów Państwowych
 • wspólne projekty i działania biznesowe

 

Media
Opis grupy interesariuszy 
Relacje i wpływ na Grupę Kapitałową PGNiG
Sposób komunikacji
Media to jeden z głównych kanałów komunikacji z pozostałymi interesariuszami, przez który Grupa przekazuje lokalnie i ogólnokrajowo informacje o najważniejszych wydarzeniach, inwestycjach i osiągnięciach mających strategiczne znaczenie dla kraju i lokalne dla poszczególnych społeczności. Są również źródłem kształtowania opinii wśród pozostałych grup interesariuszy na podstawie udzielanych wywiadów, organizowanych konferencji, publikowanych raportów finansowych i niefinansowych. Media oczekują rzetelnych informacji o stanie inwestycji, wynikach finansowych oraz planowanych działaniach Grupy. Dzięki możliwości opiniowania działalności podmiotu dostarczają jednolitych i transparentnych informacji, które pozwalają na ocenę działalności Grupy przez pryzmat wyznaczonych i realizowanych celów wszystkim zainteresowanym.
 • artykuły prasowe
 • wywiady
 • wkładki tematyczne
 • biuro prasowe z komunikatami prasowymi
 • komentarze/opinie
 • dyskusje, debaty, konsultacje
 • konferencje prasowe/wynikowe
 • spotkania okolicznościowe

 

NGO, organizacje społeczne
Opis grupy interesariuszy 
Relacje i wpływ na Grupę Kapitałową PGNiG
Sposób komunikacji
Znacząca grupa interesariuszy biorąca czynny udział w kampaniach społecznych oraz działaniach charytatywnych, będąca beneficjentem programów realizowanych głównie przez Fundację PGNiG. Grupa angażuje PGNiG w programy wsparcia społecznego poprzez wspólne inicjatywy, które m.in. dbają o potrzeby lokalnych społeczności, dziedzictwo kulturowe, działalność naukową oraz ochronę środowiska w wymiarze ogólnopolskim i lokalnym.
 • dedykowani doradcy biznesowi
 • spotkania bezpośrednie
 • konferencje
 • współpraca w zakresie akcji humanitarnych i charytatywnych w Polsce i na świecie – poprzez Fundację PGNiG

 

Pracownicy – obecni i emerytowani
Opis grupy interesariuszy 
Relacje i wpływ na Grupę Kapitałową PGNiG
Sposób komunikacji
Grupa PGNiG jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Zatrudnia pracowników z bogatym doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami. Jednocześnie często jest pierwszym miejscem pracy dla wielu młodych ludzi. Pracownicy to grupa interesariuszy, która poprzez posiadaną wiedzę, doświadczenie i umiejętności tworzy wartość dodaną PGNiG, dostarczając produkty i usługi na wysokim poziomie. Pracownicy tworzą kulturę organizacyjną PGNiG, mają wpływ na realizację celów strategicznych Grupy oraz w sposób bezpośredni przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.  Kluczowym aspektem działalności Grupy PGNiG jest zapewnienie pracownikom stabilnego zatrudnienia, stwarzając jednocześnie dogodne możliwości rozwoju zawodowego w przyjaznym i bezpiecznym miejscu pracy.
Złożoność realizowanych w Grupie PGNiG procesów wpływa na potrzebę ciągłego doskonalenia oraz podnoszenia wiedzy i kwalifikacji pracowników. Pracownicy w sposób aktywny angażują się w projekty rozwojowe pozwalające Grupie na zapewnienie usług i produktów najwyższej jakości. Jednocześnie oczekują przejrzystych zasad zatrudniania i wynagradzania – adekwatnie do wykonywanych zadań.
 
 • konsultacje społeczne (w zależności od potrzeb)
 • Rada Pracowników (spotkania/ konsultacje zgodnie z zapisami ustawowymi)
 • grupa komunikatorów – pracowników odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną (spotkania komunikatorów kilka razy w roku ok. dwa)
 • codzienny newsletter elektroniczny, portal wewnętrzny – intranet (codziennie)
 • badanie opinii pracowników (co 2–3 lata na dużą skalę i raz w roku badanie satysfakcji dot. poziomu jakości usług komunikacyjnych i informatycznych)
 • spotkania okolicznościowe

 

Przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych
Opis grupy interesariuszy 
Relacje i wpływ na Grupę Kapitałową PGNiG
Sposób komunikacji
Przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych są głosem pracowników i ważnym decydentem kształtującym politykę personalną organizacji. Przekazują opinie pracowników w zakresie warunków pracy do Grupy jako pracodawcy oraz przedstawiają warunki porozumienia pomiędzy stronami w obszarach zawodowych i socjalnych. Organizacje Związkowe reprezentują i bronią praw pracowników, ich interesów zawodowych i socjalnych oraz regulują stosunki między Grupą a pracownikami, negocjując m.in. warunki zatrudnienia, wynagrodzeń czy też bezpieczeństwa i higieny pracy. Istotnym elementem jest współpraca między pracownikami a kadrą zarządzającą w kluczowych obszarach działalności i rozwoju Grupy. 
 • konsultacje społeczne z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi oraz Radą Pracowników na podstawie przepisów prawa oraz zawartych porozumień (spotkania oraz bieżąca korespondencja w zależności od potrzeb i ustaleń zawartych w porozumieniach Zarządu ze Stroną społeczną)
 • kontakt z pracownikami poszczególnych Spółek Grupy oraz Oddziałów PGNiG odpowiedzialnymi za prowadzenie dialogu społecznego
 • takie same narzędzia komunikacji jak do pozostałych pracowników: codzienny newsletter elektroniczny, portal wewnętrzny – intranet, itp.

 

Społeczności lokalne
Opis grupy interesariuszy 
Relacje i wpływ na Grupę Kapitałową PGNiG
Sposób komunikacji
Jako jedno z największych i najstarszych przedsiębiorstw w Polsce PGNiG prowadzi działalność biznesową w wielu miejscach w kraju i za granicą. Grupa jest świadoma wpływu, jaki wywiera na społeczności skupione wokół swoich inwestycji, dlatego zawsze stara się budować trwałe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. PGNiG podejmuje współpracę ze wszystkimi interesariuszami, do których zaliczają się również mieszkańcy, przedstawiciele administracji samorządowej, lokalne przedsiębiorstwa i organizacje.  Społeczności lokalne są zainteresowane inwestycjami prowadzonymi w bezpośrednim sąsiedztwie. W celu przeprowadzania inwestycji Grupy bez zakłóceń i ukończenia ich w planowanym wymiarze – ważna jest akceptacja ze strony społeczności znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Każdy projekt inwestycyjny zapoczątkowany jest dialogiem ze społecznością lokalną. Istotne jest przekazanie informacji dotyczących procesu oraz poznanie oczekiwań społecznych w celu minimalizacji niekorzystnego wpływu na otoczenie.
PGNiG prowadzi szeroko zakrojony dialog ze społecznościami lokalnymi celem dostosowania prowadzonych projektów inwestycyjnych do ich potrzeb. Grupa angażuje się w działania społeczne i informacyjno-edukacyjne pozwalające na zrozumienie roli danej inwestycji, jej akceptację oraz przyłączenie się społeczeństwa do jej realizacji. W rezultacie często podejmowane są działania w zakresie rozwoju infrastruktury oraz wspierania lokalnych organizacji społecznych, nauki, kultury i sportu. 
 • konsultacje społeczne (zgodnie z prawem, a także z koncepcją dialogu społecznego realizowaną w firmie; pozostałe działania w zależności od potrzeb)
 • działania w ramach Fundacji PGNiG
 • współpraca bezpośrednia z władzami i organizacjami lokalnymi
 • dialog związany z bieżącymi inwestycjami

 

Urzędy administracji, regulator, Komisja Europejska
Opis grupy interesariuszy
Relacje i wpływ na Grupę Kapitałową PGNiG
Sposób komunikacji
Urzędy administracji, regulator i Komisja Europejska wprowadzają w przestrzeń gospodarczą określone przepisy prawne. KE współpracuje z krajowymi regulatorami w celu wdrażania na szczeblu krajowym rozwiązań wprowadzonych na rynku europejskim. Współpraca z tą grupą interesariuszy oparta jest na wzajemnym dialogu i szacunku wobec prawa. Spółki Grupy PGNiG prowadzą działalność gospodarczą w sektorach regulowanych, m.in. dystrybucji oraz magazynowania gazu, w związku z czym zgodność ich działań z regulacjami stanowi jeden z kluczowych aspektów działalności. Grupa prowadzi otwarty dialog obejmujący między innymi zaangażowanie w opiniowanie projektów rozwiązań legislacyjnych na poziomie ustawodawstwa krajowego oraz wspólnotowego.
Jednocześnie Grupa w świetle wprowadzonych rozwiązań prawnych dostosowuje działalność, model biznesowy oraz procesy do zmieniających się regulacji.
 • konsultacje
 • wymiana korespondencji
 • wspólne inicjatywy – konferencje, warsztaty, spotkania dwustronne