DANE FINANSOWE

Pobierz XLS

2019
2018
2017**
2016*
2015
Przychody ze sprzedaży [mln zł]
42 023 41 234 35 685 33 196 36 464
EBIT [mln zł]
2 448 4 395 3 910 3 360 3 290
marża EBIT [%]
5,83 10,7 11 10,1 9
EBITDA [mln zł]
5 504 7 115 6 579 5 974 6 080
marża EBITDA [%]
13,1 17,3 18,4 18 16,7
Zysk netto [mln zł]
1 371 3 209 2 921 2 349 2 136
Amortyzacja [mln zł]
-3 056 -2 720 -2 669 -2 614 -2 790
Środki pieniężne netto z działalności finansowej [mln zł]
327 237 -4 204 -2 269 -829
Zysk brutto [mln zł]
2 159 4 502 3 922 3 210 3 014
Aktywa [mln zł]
59 185 53 271 48 203 49 672 48 292
Kapitał własny [mln zł]
38 107 36 632 33 627 32 016 30 741
Dług netto [mln zł]
3715 -223 429 523 360
EPS [zł]
0,24 0,56 0,51 0,4 0,36
DPS [zł]
0,09 0,18 - 0,2 0,18
ROE [%]
3,6 8,8 8,7 7,3 6,9
ROA [%]
2,3 6 6,1 4,7 4,4
Wskaźnik bieżącej płynności
1,6 1,8 1,8 1,5 2,5
Wskaźnik szybki bieżącej płynności
1,2 1,3 1,4 1,2 2
Suma zobowiązań do pasywów [%]
35,6 31,2 30,2 35,5 36,3
Suma zobowiązań do kapitału własnego [%]
55,3 45,4 43,3 55,1 57,1
Poszukiwanie i Wydobycie - Przychody segmentu ogółem [mln zł]
5 822 7 671 6 118 5 289 4 855
Poszukiwanie i Wydobycie - Koszty segmentu ogółem [mln zł]
-3 518 -3 715 -3 313 -4 151 -3 760
Poszukiwanie i Wydobycie - EBIT [mln zł]
2 304 3 956 2 805 1 138 1 095
Poszukiwanie i Wydobycie - EBITDA [mln zł]
3 360 5 019 3 865 2 206 2 426
Poszukiwanie i Wydobycie - Nakłady inwestycyjne [mln zł]
2 508 2 232 1 214 1 254 1 437
Obrót i Magazynowanie - Przychody segmentu ogółem [mln zł]
33 250 31 704 26 540 28 180 31 742
Obrót i Magazynowanie - Koszty segmentu ogółem [mln zł]
-33 934 -32 741 -27 180 -27 775 -31 361
Obrót i Magazynowanie - EBIT [mln zł]
-684 -1 037 -640 405 381
Obrót i Magazynowanie - EBITDA [mln zł]
-470 -848 -434 614 623
Obrót i Magazynowanie - Nakłady inwestycyjne [mln zł]
159 108 60 82 233
Dystrybucja - Przychody segmentu ogółem [mln zł]
4 587 4 927 4 937 4 915 4 585
Dystrybucja - Koszty segmentu ogółem [mln zł]
-3 607 -3 469 -3 369 -3 280 -3 135
Dystrybucja - EBIT [mln zł]
980 1 458 1 568 1 635 1 450
Dystrybucja - EBITDA [mln zł]
1 995 2 385 2 493 2 559 2 339
Dystrybucja - Nakłady inwestycyjne [mln zł]
2 278 1 807 1 265 1 109 1 193
Wytwarzanie - Przychody segmentu ogółem [mln zł]
2 565 2 387 2 251 2 195 1 887
Wytwarzanie - Koszty segmentu ogółem [mln zł]
-2 416 -2 072 -1 826 -1 796 -1 520
Wytwarzanie - EBIT [mln zł]
149 316 425 399 367
Wytwarzanie - EBITDA [mln zł]
856 788 843 759 679
Wytwarzanie - Nakłady inwestycyjne [mln zł]
1628 605 526 438 454
Pozostałe segmenty - Przychody segmentu ogółem [mln zł]
500 503 459 362 325
Pozostałe segmenty - Koszty segmentu ogółem [mln zł]
-822 -787 -682 -603 -331
Pozostałe segmenty - EBIT [mln zł]
-322 -284 -223 -241 -6
Pozostałe segmenty - EBITDA [mln zł]
-258 -214 -162 -186 12
Pozostałe segmenty - Nakłady inwestycyjne [mln zł]
67 143 145 120 7
Refineries and petrochemicals [bcm]
2,03 2,12 1,98 1,1 1,23
PSTs customers [bcm]
5,03 3,93 2,19 2,51 2,27
Polish Power Exchange [bcm]
9,06 8,8 8,51 9,14 8,33
Export [bcm]
0,54 0,45 0,73 0,37 -

* dane przekształcone według nowego ujęcia segmentowego
** dane przekształcone do porównywalności w związku z zastosowaniem nowego standardu sprawozdawczości finansowej MSSF 15 ze skutkiem od 1 stycznia 2018\