LIST PREZESA ZARZąDU

GRI 102-14

Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Kontrahenci,

zapraszam do zapoznania się z Raportem Zintegrowanym Grupy Kapitałowej PGNiG za 2019 rok. Był to czas konsekwentnej realizacji założeń strategii na lata 2017-2022, z którego możemy być zadowoleni, a jednocześnie okres przełomowy z punktu widzenia Grupy Kapitałowej oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski.

W 2019 roku Grupa Kapitałowa PGNiG, mimo trudnej sytuacji na rynku surowców, która bezpośrednio przekładała się na jej wyniki finansowe, wygenerowała wynik EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. na poziomie 5,5 mld zł. Odnotowaliśmy najwyższe w historii przychody w wysokości ponad 42 mld zł. Pod względem kapitalizacji, na koniec 2019 roku PGNiG SA była jedną z największych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Jednym z najważniejszych momentów w działalności naszej Grupy w 2019 roku była notyfikacja dotycząca zamiaru nieprzedłużania kontraktu jamalskiego, którą w listopadzie wysłaliśmy do Gazpromu. To naturalna kontynuacja i kluczowy punkt naszej strategii systematycznego uniezależniania się od surowca z kierunku wschodniego. Zapotrzebowanie Polski na gaz zabezpieczamy, między innymi poprzez inwestycje na rzecz rozwoju własnego wydobycia w kraju i za granicą. Z procesem dywersyfikacji dostaw wiąże się również aktywna działalność w obszarze LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. W 2019 roku intensyfikowaliśmy import gazu w tej postaci – sprowadziliśmy łącznie 3,4 mld m sześc. skroplonego gazu ziemnego, czyli o ponad jedną czwartą więcej niż rok wcześniej. Cały czas rośnie liczba sprowadzanych ładunków LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji, a tym samym wolumen skroplonego gazu z importu. W bieżącym roku kontynuujemy proces budowy kompetencji i pozycji PGNiG jako istotnego gracza w tym sektorze na arenie międzynarodowej.

W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie, rok 2019 przyniósł Grupie Kapitałowej kilka znaczących sukcesów. Odkryliśmy złoże Shrek zlokalizowane w obrębie Norweskiego Szelfu Kontynentalnego, na którym – według wstępnych wyliczeń – znajdują się zasoby mieszczące się w przedziale między ok. 19 a 38 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Spółka PGNiG Upstream Norway pozyskała także nowe koncesje w Norwegii. Poszukiwania węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym pozostają jednym z głównych filarów strategii dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. To właśnie stamtąd za pośrednictwem budowanego gazociągu Baltic Pipe gaz ziemny płynąć będzie do Polski. W kontekście wydobycia krajowego ważnym wydarzeniem było potwierdzenie istnienia większych, niż dotychczas szacowano, zasobów na złożu Przemyśl. W najbliższych latach będziemy kłaść duży nacisk na rozwój tych i innych projektów, których celem jest maksymalizacja własnego wydobycia w kraju i za granicą. Wykorzystywać do tego będziemy najnowocześniejsze narzędzia cyfrowe, które pozwolą nam na optymalizację wydobycia i poprawienie wyników operacyjnych pod tym względem.

W segmencie Dystrybucji kontynuowaliśmy prace w zakresie przyłączania do sieci gazowej nowych odbiorców. Do końca 2019 roku, w ramach Programu Przyspieszonych Inwestycji w Sieć Gazową Polski, realizowanego przez Polską Spółkę Gazownictwa, zgazyfikowano blisko 150 gmin. Uruchomiliśmy również kolejne stacje regazyfikacji LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. Naszym celem jest zapewnienie dostępu do gazu ziemnego jak najszerszej grupie odbiorców biznesowych i indywidualnych. Chcemy wykorzystać ten potencjał i zwiększyć dotarcie do Polski lokalnej, także za pomocą sieci rozproszonej w oparciu o gaz LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji. Chcemy, aby w niedługim czasie ponad 90 proc. mieszkańców Polski miało dostęp do sieci gazowej.

W segmencie Wytwarzanie istotnym wydarzeniem było zakończenie budowy gazowej kotłowni szczytowej i stacji gazowej w Elektrociepłowni Żerań. Ta inwestycja jest częścią budowy nowego bloku gazowo-parowego w EC Żerań. To projekt strategiczny dla Warszawy, ale również całego kraju i samej spółki PGNiG TERMIKA. Przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i do poprawy komfortu życia mieszkańców stolicy poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, oznaczać będzie także większe zużycie gazu ziemnego. Rozpoczęliśmy przygotowania do transakcji przejęcia aktywów Tauron Ciepło. To krok do realizacji zamiaru objęcia roli integratora rynku ciepłowniczego w Polsce, której chcemy się podjąć. Będziemy analizować różne opcje inwestycyjne dotyczące kolejnych akwizycji w obszarze energetyki i ciepłownictwa. 

W 2020 roku kontynuujemy realizację strategii opierającej się na budowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw gazu oraz rozwój sektora poszukiwania i wydobycia węglowodorów. Kluczowym wyzwaniem jest podjęcie szeregu działań, które przyczynią się do budowania wartości PGNiG SA, również w sytuacji niesprzyjającej koniunktury makroekonomicznej. Jednym z ważnych czynników jest korzystny dla nas wyrok Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie, który zapadł 30 marca 2020 roku. Formuła cenowa została istotnie powiązana z cenami na rynkach europejskich, o co zabiegaliśmy, a sam Gazprom zwrócił nam 1,5 mld dolarów nadpłaty za kwestionowany okres. 

Naszą ambicją jest aktywne uczestnictwo w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Jesteśmy przekonani, że gaz ziemny ma do odegrania znaczącą rolę w procesie transformacji energetycznej. Chcemy wspierać działania rządu w tym zakresie, w szczególności te wynikające z zobowiązań dotyczących polityki klimatycznej. Rozwój w sektorze zielonej energii to kierunek zgodny ze strategiami wielu światowych koncernów energetycznych, które z myślą o redukcji emisji decydują się na realizację projektów przyjaznych środowisku naturalnemu. Zdajemy sobie sprawę, że transformacja energetyczna będzie dużym wyzwaniem na poziomie państwa, samorządów i wspólnot lokalnych.

Zaangażowaliśmy się we wsparcie rządowego programu „Czyste Powietrze”, mającego na celu dofinansowanie wymiany ogrzewania na gazowe. Przyczyni się to do ograniczenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z domów jednorodzinnych, a także pozwoli nam na pozyskanie nowych klientów indywidulnych.

Chcemy także już dziś rozwijać technologie jutra, które nie tylko zapewnią nam przewagę konkurencyjną w dobie rosnącego znaczenia zrównoważonego rozwoju gospodarczego, ale także pozwolą nam jeszcze aktywniej włączyć się w proces transformacji energetycznej polskiej gospodarki. W tym celu w 2020 roku rozpoczynamy tworzenie nowego segmentu naszej działalności – odnawialnych źródeł energii (OZE) w oparciu o rozwój fotowoltaiki i energii wiatrowej. Jednocześnie szczegółowo analizujemy możliwość zaangażowania się w rozwój biogazu i poszerzenia portfolio produktów gazowych. Z uwagą przyglądamy się również technologiom wodorowym i realizujemy kompleksowy program badawczo-wdrożeniowy obejmujący produkcję zielonego wodoru w oparciu o OZE, budowę badawczej stacji tankowania pojazdów wodorem, testowanie magazynowania wodoru oraz wprowadzania do sieci mieszanki gazu ziemnego i wodoru czy poszerzenie kompetencji analitycznych naszego laboratorium.

Rozszerzenie listy wspomnianych priorytetów jest przedmiotem aktualizacji Strategii dla Grupy Kapitałowej PGNiG. Dokument ten przedstawimy jeszcze w tym roku. Jestem przekonany, że odnowiona Strategia pozwoli na jeszcze dynamiczniejszy rozwój i jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału Grupy, z korzyścią dla wszystkich jej interesariuszy.

Na zakończenie pragnę podziękować Zarządowi PGNiG SA, Radzie Nadzorczej oraz całemu Zespołowi za wytężoną pracę, która przyniosła dające ogromną satysfakcję wyniki. Mimo niepewności, z jaką mamy do czynienia w związku z pandemią koronawirusa, wszyscy stajemy na wysokości zadania i dzięki wspólnemu zaangażowaniu wychodzimy z tego kryzysu obronną ręką.

Z wyrazami szacunku
Jerzy Kwieciński,
Prezes Zarządu PGNiG SA