DANE GIEłDOWE

Pobierz XLS

2019
2018
2017
2016
2015
Cena / zysk
18,3 12,4 12,4 13,8 14,2
Cena / wartość księgowa
0,7 1,1 1,1 1 1
Cena / przepływ gotówki
5,7 6,7 6,5 6,6 6,2
EV/EBITDA
5,2 5,6 5,6 5,5 5
Liczba akcji [mln]
5 778 5 778 5 778 5 778 5 900
Średnia ważona liczba akcji [mln]
5 778 5 778 5 778 5 867 5 900
DPS [zł]
0,09 0,18 - 0,2 0,18
EPS [zł]
0,24 0,56 0,51 0,4 0,36
Cena maksymalna* [zł]
7,66 7 6,95 5,76 6,95
Cena minimalna** [zł]
4,03 5,32 5,19 4,47 4,2
Cena na koniec roku [zł]
4,33 6,91 6,29 5,63 5,14
Średnia cena w roku [zł]
5,59 6,12 6,23 5,16 5,94
Stopa dywidendy*** [%]
1,61 2,94 - 3,88 3,03
Kapitalizacja na koniec roku [mln zł]
25 019 39 928 36 346 32 532 30 326
Kapitalizacja po cenie średniej [mln zł]
32 299 35 363 35 999 30 274 35 046
Kapitalizacja po cenie maksymalnej* [mln zł]
44 259 40 448 40 159 33 794 41 005
Kapitalizacja po cenie minimalnej** [mln zł]
23 285 30 740 29 989 26 225 24 780

* 07.08.2013; 23.07.2014; 22.06.2015; 13.07.2016; 28.06.2017; 07.12.2018; 5.02.2019
** 27.12.2013; 24.03.2014; 16.01.2015; 18.01.2016; 20.02.2017; 20.07.2018; 11.12.2019
*** Stopa dywidendy = dywidenda na akcję(Dywidenda/Cena Akcji, ang. dividend per share) – wskaźnik wartości rynkowej, liczona jako iloraz dywidendy wypłaconej za wskazany rok obrotowy w relacji do liczby wyemitowanych akcji ogółem. / roczna średnia cena akcji.