CENTRUM KORPORACYJNE

Głównym zadaniem obszaru jest dążenie do budowania sprawnego modelu organizacji i zarządzania Grupą Kapitałową PGNiG. W tym celu wyznaczono trzy podstawowe aspiracje: zwiększenie zaangażowania oraz efektywności w realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych (łączne planowane wydatki na ten obszar przewidziano na poziomie ok. 680 mln zł), poprawę efektywności operacyjnej Grupy PGNiG i budowę wizerunku Grupy.

W skład Centrum Korporacyjnego wchodzi Centrala PGNiG składająca się z 16 departamentów, 2 biur oraz Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego.

Spółki wspierające i poboczna działalność Grupy PGNiG

PGNiG Technologie

PGNiG Technologie działa przede wszystkim na krajowym rynku sektora naftowo-gazowego oraz w mniejszym zakresie na rynkach zagranicznych. Działalność tę można podzielić na trzy obszary: gazociągi i infrastruktura gazowa, poszukiwanie i wydobycie oraz magazynowanie gazu. W ramach pierwszego obszaru Spółka świadczy usługi budowlano-montażowe oraz dostarcza wyroby gotowe związane z budową, rozbudową, pracami remontowymi sieci gazowych oraz obiektów infrastruktury gazowej. W zakresie poszukiwania i wydobycia jest dostawcą usług budowlano-montażowych oraz wyrobów gotowych wyspecjalizowanych w kierunku eksploatacji oraz poszukiwania złóż węglowodorów. W ramach obszaru magazynowania jest dostawcą wyrobów i usług związanych z rozbudową, remontami oraz eksploatacją magazynów gazu.

W 2019 r. świadczono usługi dla Spółek z Grupy PGNiG oraz dla podmiotów zewnętrznych, takich jak: GAZ-SYSTEM, Lotos Petrobaltic SA, Orlen Upstream Sp. z o.o oraz MHWirth AS. Dla PGNiG SA w 2019 r. została wykonana m.in. instalacja służąca do osuszania zawodnionego gazu na wyjściu z gazociągu jamalskiego celem podniesienia bezpieczeństwa dostaw ze Wschodu.

PGNiG Serwis

Podstawową działalnością PGNiG Serwis jest świadczenie kompleksowych usług finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, teleinformatycznych, bezpośredniej ochrony fizycznej, obsługi zabezpieczeń technicznych, zarządzania nieruchomościami i obsługa terenów przyległych do Spółek z Grupy PGNiG. PGNiG Serwis pełni funkcję Centrum Usług Wspólnych dla 15 Spółek Grupy PGNiG.

Gazoprojekt

PGNiG GAZOPROJEKT SA wykonuje dokumentację przedprojektową i projektową w branży gazowniczej, paliwowo-energetycznej i ogólnobudowlanej. Warunki funkcjonowania w wymienionych branżach są uzależnione zarówno od ogólnego stanu gospodarki, jak i realizacji planów inwestycyjnych największych przedsiębiorstw. W 2019 r. wystąpiło wysokie nasycenie rynku co do popytu na prace projektowe, głównie w zakresie dużych strategicznych podmiotów, takich jak PERN SA, GAZ-SYSTEM i PSG. Dotyczyły one przede wszystkim inwestycji infrastrukturalnych w obszarze przesyłu (gazociągi, tłocznie, rurociągi paliwowe) i wydobycia węglowodorów. Ponadto ze względu na sytuację na rynku paliw płynnych wciąż duży potencjał wykazuje rynek magazynowania i dystrybucji paliw płynnych.

Geovita

Geovita prowadzi działalność o profilu wypoczynkowym, odnowy biologicznej, profilaktyki leczniczej, rehabilitacji leczniczej i konferencyjno-szkoleniowym. Obiekty spółki Geovita położone są w: Dąbkach, Mrzeżynie, Dźwirzynie, Jadwisinie koło Serocka, Płotkach koło Piły, Gronowie koło Łagowa, Jugowicach, Lądku-Zdroju, Zakopanem, Wiśle, Złockiem koło Muszyny, Krynicy-Zdroju, Czarnej koło Ustrzyk Dolnych oraz Krakowie. W 2019 r. kontynuowano zapoczątkowany w 2017 r. proces restrukturyzacji zmierzający do zwiększenia wartości Spółki, w tym redukcję znaczącego zadłużenia wobec wierzycieli. W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki podjął działania prowadzące do sprzedaży nierentownych aktywów.

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (Polski Gaz TUW)

Polski Gaz TUW oferuje ochronę ubezpieczeniową Spółkom z Grupy PGNiG obejmującą m.in.: ubezpieczenia mienia, komunikacyjne, OC, ochronę prawną, jak również gwarancje ubezpieczeniowe i ubezpieczenia zdrowotne. Polski Gaz TUW ubezpiecza również podmioty spoza Grupy PGNiG, w szczególności z sektora energetycznego. W 2019 r. kontynuowano współpracę w zakresie umów ubezpieczenia dla Spółek w Grupie PGNiG.

Kluczowym projektem zrealizowanym w okresie sprawozdawczym był ten związany z utworzeniem Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, podmiotu zależnego od Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, którego głównym obszarem działalności w pierwszym okresie funkcjonowania będzie oferowanie Pracowniczych Programów Emerytalnych w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez Polski Gaz TUW na Życie oraz w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych.

Oddział PGNiG – Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze (CLPB)

CLPB świadczy usługi m.in. w zakresie badania poprawności i wiarygodności pomiarów jakości i ilości gazu ziemnego, badania urządzeń i systemów pomiarowych oraz analiz technicznych, opinii i ekspertyz technicznych. Podmiot sprawuje nadzór nad systemami pomiarowymi w kluczowych transgranicznych punktach wejścia do systemu przesyłowego, w tym w terminalu LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji w Świnoujściu. Świadczy usługi m.in. w obszarze walidacji procesowych chromatografów gazowych na potrzeby rozliczeń gazów ziemnych, wzorcowania układów pomiarowych na obiektach infrastruktury gazowej. W 2019 r. przeprowadzano pierwszą w Europie walidację na cieczy kriogenicznej, ciekłym LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji, przy wykorzystaniu przepływomierzy kriogenicznych w instalacjach typu SMOK w Odolanowie. Do największych klientów oddziału należą Spółki i Oddziały Grupy PGNiG, GAZ-SYSTEM, EuroPolGaz SA.

Perspektywy rozwoju i wyzwania na przyszłość

PGNiG Technologie

W latach 2020–2022 podmiot, wykorzystując plany inwestycyjne Grupy PGNiG, skupi się na rozwoju w ramach dotychczasowych sektorów, w szczególności w zakresie inwestycji oraz dostaw węglowodorów dla górnictwa. Spółka będzie budować przewagę konkurencyjną poprzez przywództwo kosztowe w sektorze oraz zróżnicowanie (jakość, elastyczność, tempo wykonywanych prac). W ramach sektora Oil&Gas podjęto działania rozwojowe mające na celu budowę nowych kompetencji związanych z pozyskiwaniem zadań w zakresie budowy zestawów sprężających gaz oraz energetyki cieplno-gazowej.

Dodatkowo, w ramach uzupełnienia portfela projektów oraz zamówień, podjęte będą starania o kontrakty w zakresie przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego oraz rozwój sprzedaży eksportowej wyrobów gotowych (Norwegia, Ukraina). 

PGNiG Serwis

W 2020 r. PGNiG Serwis planuje kontynuować udział w realizacji planów strategicznych Grupy PGNiG. PGNiG Serwis dostrzega szanse w postępującym procesie optymalizacji i redukcji kosztów operacyjnych, czego skutkiem mogłoby być przejmowanie obowiązków w zakresie działalności pomocniczej oraz świadczenie usług wsparcia dla kolejnych Spółek z Grupy PGNiG. PGNiG Serwis zamierza również rozszerzyć działalność w obszarze bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, IT, zarządzania i obsługi nieruchomości oraz usług wsparcia w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o odpadach.

Gazoprojekt

Gazoprojekt w 2020 r. będzie dążył do utrzymania świadczenia usług dla już pozyskanych klientów – nie tylko w ramach Grupy PGNiG, ale także innych czołowych firm na rynku gazu i ropy. W szczególności interesujące wydają się projekty związane z przesyłem oraz magazynowaniem ropy i gazu, a także rozbudowy mocy wytwórczych ciepła i energii elektrycznej, bazujących na gazie ziemnym. W nieodległej przyszłości planowane są również duże inwestycje w pokrewnej branży chemicznej. W perspektywie długoterminowej Gazoprojekt ma na celu m.in. rozwój działalności na rynkach zagranicznych.

Geovita

W najbliższym okresie Geovita będzie kontynuować działania restrukturyzacyjne w obszarze optymalizacji kosztowej, poprawę efektywności we wszystkich obszarach działalności biznesowej oraz procedurę sprzedaży nierentownych obiektów.

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (Polski Gaz TUW)

W 2020 r. Polski Gaz TUW planuje rozwinąć ofertę ubezpieczeń zdrowotnych, która będzie skierowana do szerokiego grona odbiorców, zarówno w Grupie PGNiG, jak i poza nią. Ma w planach rozpoczęcie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w biurach obsługi klienta Spółki PGNiG OD, m.in. Gazek Opiekun Domu, czyli ubezpieczenie ruchomości domowych i assistance oraz ochrony prawnej (affinity), której przedmiotem jest pokrycie kosztów zastępstwa procesowego oraz zorganizowanie i pokrycie kosztów porady prawnej. Wyzwaniem na 2020 r. dla Polski Gaz TUW jest również uruchomienie operacyjne podmiotu zależnego – Polski Gaz TUW na Życie – i przejęcie przez ten podmiot zarządzania aktywami zgromadzonymi w ramach PPE Spółek z Grupy PGNiG. Długoterminowymi celami Polski Gaz TUW są utrzymanie i umocnienie pozycji lidera ubezpieczeń upstream oraz stałe dostosowywanie oferty ubezpieczeniowej do potrzeb Grupy PGNiG. 

CLPB

Celem CLPB jest utrzymanie pozycji wiodącego laboratorium badawczego i punku legalizacyjnego w zakresie urządzeń i systemów pomiarowych stosowanych w przemyśle gazu ziemnego oraz laboratorium kontroli jakości gazów ziemnych w zakresie wszystkich rodzajów gazów ziemnych (L i E) i ich form (CNGCompressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa., LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji) oraz biogazu. Podmiot sprawuje nadzór nad systemami pomiarowymi w kluczowych transgranicznych punktach wejścia do systemu przesyłowego, w tym na terminalu LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji w Świnoujściu. W najbliższych latach CLPB zamierza również rozszerzyć kompetencje w zakresie badań wodoru jako niskoemisyjnego paliwa do pojazdów (brak tego typu laboratorium w Polsce przy powstającym rynku paliwa wodorowego), analiz geologicznych (badania porozymetryczne i gazów rdzeniowych oraz analizy ciekłych kopalin węglowodorowych) oraz przygotowanie instalacji SMOK-4 (krajowy wzorzec do legalizacji dystrybutorów do paliw LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji)