WYNIKI SEGMENTU

Przychody ze sprzedaży w segmencie Dystrybucja w latach 2017-2019 [mln zł]

 

2019
2018
2017*
Przychody ze sprzedaży poza Grupę PGNiG
4 481
4 604
4 753
Przychody ze sprzedaży między segmentami
106
323
184
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:
4 587
4 927
4 937
- usługa dystrybucji
4 208
4 414
4 595
* Dane z uwzględnieniem potencjalnego wpływu MSSF 15.

Koszty operacyjne w segmencie Dystrybucja w latach 2017-2019 [mln zł]

 

2019
2018
2017*
Koszty ogółem
(3 607)
(3 469)
(3 369)
- amortyzacja
(1 015)
(927)
(925)
- zużycie surowców i materiałów
(246)
(436)
(365)
- świadczenia pracownicze
(1 394)
(1 177)
(1 149)
- usługi obce
(250)
(259)
(193)
- usługi przesyłowe
(655)
(635)
(641)
- odpisy rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych oraz ich odwrócenie
6
(2)
3
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby
346
288
230
- pozostałe koszty operacyjne, netto
(399)
(321)
(329)
* Dane przekształcone do porównywalności w związku z zastosowaniem nowego standardu sprawozdawczości finansowej MSSF 9 i MSSF 15 ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r.

 

Zmiany w EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. Dystrybucji pomiędzy latami 2018-2019 [mln zł]

 

  • Stabilny wolumen dystrybuowanego gazu (-2% r/r) sięgający 11,53 mld m3, przy wyższej o 0,6C średniej temperaturze r/r
  • Przychody ze świadczenia usługi dystrybucyjnej niższe o 206 mln zł (-5% r/r), na skutek niższego poziomu taryfy od 15 lutego 2019 r. (ok. -5% w porównaniu do wcześniej taryfy)
  • Saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu: -30 mln zł w 2019 r. wobec -57 mln zł rok wcześniej
  • Wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 217 mln zł (+18% r/r) ze względu na wzrost wynagrodzeń oraz innych składników tj. premii i ubezpieczeń społecznych

Nakłady inwestycyjne poniesione na rzeczowe aktywa trwałe Grupy PGNiG w 2019 r. w segmencie Dystrybucja wyniosły 2 278 mln zł, co stanowiło 114% planu. W porównaniu do 2018 r. nakłady inwestycyjne wzrosły o 26%.

Wyniki finansowe spółek zależnych

 

Wyniki finansowe GK PSG
GK PSG (mln zł)
2019
2018
2017
Przychody ze sprzedaży
4 587
4 927
4 937
EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.
1 985
2 346
2 469
EBIT(ang. earnings before interest and taxes) – zysk przed odsetkami i opodatkowaniem, inaczej zysk operacyjny.
960
1 412
1 535
Zysk/strata netto
700
1 121
1 250
Aktywa ogółem
17 642
15 190
14 834
Kapitał własny
11 750
12 123
11 937