WYNIKI SEGMENTU

Przychody ze sprzedaży w segmencie Wytwarzanie w latach 2017-2019 [mln zł]

 

2019
2018
2017
Przychody ze sprzedaży poza Grupę PGNiG
1 606
1 617
1 655
Przychody ze sprzedaży między segmentami
959
770
596
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:
2 565
2 387
2 251
- ciepło
1 330
1 322
1 347
- energia elektryczna
997
802
644

Koszty operacyjne w segmencie Wytwarzanie w latach 2017-2019 [mln zł]

 

2019
2018
2017*
Koszty ogółem
(2 417)
(2 072)
(1 826)
- amortyzacja
(707)
(472)
(418)
- zużycie surowców i materiałów
(1 120)
(1 034)
(857)
- świadczenia pracownicze
(219)
(205)
(199)
- usługi obce
(195)
(191)
(179)
- odpisy rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych oraz ich odwrócenie
-
16
3
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby
-
1
2
- pozostałe koszty operacyjne, netto
(176)
(186)
(178)
* Dane przekształcone do porównywalności w związku z zastosowaniem nowego standardu sprawozdawczości finansowej MSSF 9 i MSSF 15 ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r.

Zmiany w EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. Wytwarzania pomiędzy latami 2018-2019 [mln zł]

  • Wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania o +25% r/r do poziomu 946 mln zł przy wyższych cenach rynkowych i niższym wolumenie sprzedaży (-3%).
  • Stabilne przychody ze sprzedaży ciepła (+1% r/r) na poziomie 1,3 mld zł przy wyższej średniej temperaturze, niższych wolumenach sprzedaży ciepła (-3% r/r) oraz średnim wzroście taryfy na sprzedaż ciepła w PGNiG TERMIKA w stosunku do dotychczas obowiązującej o około 7,3% (od 1 września 2019 r.)
  • Wyższe o 8% r/r koszty zakupu węgla na poziomie 873 mln zł w 2019 r. i wyższe o 16 mln zł r/r koszty biomasy
  • Wzrost kosztów amortyzacji o -235 mln zł r/r głównie w wyniku wzrostu kosztów umorzenia uprawnień do emisji CO2
  • Wolumen sprzedaży w 2019 r.:
    • Sprzedaż ciepła poza Grupę PGNiG na poziomie 39,27 PJ.
    • Energia elektryczna z produkcji: 3,95 TWh.

Nakłady inwestycyjne poniesione na rzeczowe aktywa trwałe Grupy PGNiG w 2019 r. w segmencie Wytwarzanie wyniosły 1 628 mln zł (w tym z tytułu CO493 mln zł), co stanowiło 88% planu. W porównaniu do 2018 r. nakłady inwestycyjne wzrosły o 169%.

Wyniki finansowe spółek zależnych

Wyniki finansowe PGNiG TERMIKA
PGNiG TERMIKA (mln zł)
2019
2018
2017
Przychody ze sprzedaży
2 176
2 016
1 925
EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.
777
687
744
EBIT(ang. earnings before interest and taxes) – zysk przed odsetkami i opodatkowaniem, inaczej zysk operacyjny.
147
286
381
Zysk/strata netto
(89)*
208
228
Aktywa ogółem
6 876
5 949
5 718
Kapitał własny
3 133
3 415
3 418a