ZARZąDZANIE RYZYKIEM

GRI 102-11, 102-15, 103-2
 
Zgodnie z przeprowadzanym co roku przeglądem systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Grupie PGNiG nie funkcjonuje kompleksowy, korporacyjny system zarządzania ryzykiem. Na poziomie PGNiG SA sformalizowano i zdefiniowano procesy zarządzania ryzykiem w najistotniejszych obszarach działalności.

Obszary te identyfikują, adresują i oceniają ryzyka zgodnie z przyjętymi metodykami i skalami oceny. Procesy obszarowego zarządzania ryzykiem oparte są na wypracowanych wewnętrznie modelach i rejestrach ryzyk, zaś na potrzeby prowadzonych działań ryzyka identyfikuje się i przedkłada do oceny przez przedstawicieli poszczególnych jednostek organizacyjnych (kadra kierownicza).

Spółka dostrzega jednakże konieczność budowy kompleksowego i zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem integrującego ryzyka działalności biznesowej oraz niefinansowe, w szczególności ryzyka z obszaru środowiska naturalnego i klimatu. W Spółce na poziomie strategicznym prowadzony jest projekt mapowania procesów w przekroju całej Grupy PGNiG. Przewiduje się, iż w ramach tego projektu zostanie zdefiniowany i ustrukturalizowany również proces integrujący zarządzanie ryzykiem na poziomie Grupy.

Realizacja koncepcji gospodarki niskoemisyjnej i osiągnięcie globalnych celów w zakresie ograniczania wpływu zmian klimatycznych wymaga w podejściu do zarządzania ryzykiem uwzględnienia zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju.

W aspekcie zarządzania ryzykiem niefinansowym Grupa PGNiG koncentruje się na ograniczeniu możliwości materializacji ryzyk niefinansowych wynikających z podejmowanych działań biznesowych. Tym samym ze względu na rozbudowaną strukturę oraz mnogość realizowanych procesów członkowie Zarządu adekwatnie do obszarów kompetencyjnych odpowiadają za zarządzanie ryzykiem w danym aspekcie. Zarządzanie ryzykiem wspierane jest przez wdrożony i certyfikowany System Zarządzania QHSE w PGNiG, co pozwala identyfikować, oceniać i monitorować czynniki ryzyka procesowego. Natomiast szczegółowe kroki postępowania reguluje „Procedura zarządzania ryzykiem procesowym”.

Zgodnie z przyjętymi regulacjami wszystkie procesy biznesowe poddawane są analizie, w wyniku której następuje identyfikacja i ocena ryzyk mogących zakłócić osiągnięcie wyznaczonego celu. Ocena ryzyka realizowana jest na podstawie macierzy zawierającej trzystopniową skalę, w ramach której określa się działania na potrzeby obniżenia poziomu ryzyka i zmniejszenia prawdopodobieństwa jego zaistnienia. Szczegółowa analiza ryzyka przeprowadzana jest minimum raz w roku i biorą w niej udział osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie danego procesu. Ryzyko jest analizowane i parametryzowane z uwzględnieniem miejsca wystąpienia zdarzenia, potencjalnych przyczyn i skutków oraz prawdopodobieństwa zaistnienia. Jednocześnie uwzględniane są aktualne mechanizmy zabezpieczające materializację ryzyka oraz wpływające na potencjalne zmniejszenie skutków danego zdarzenia.

System zarządzania ryzykiem jest doskonalony i poddawany ocenie z punktu widzenia trafności doboru działań prewencyjnych przyczyniających się do minimalizacji skutków ewentualnych ryzyk. Analizując liczbę identyfikowanych ryzyk niefinansowych w poszczególnych latach, Grupa PGNiG obserwuje nieznaczny trend spadkowy w zakresie pojawiających nowych ryzyk. Wynika to z trafnych działań prewencyjnych, które wpływają na wzrost skuteczności zarządzania ryzykiem. Jednocześnie Grupa PGNiG poszerza katalog potencjalnych zdarzeń, które mogą w przyszłości przerodzić się w potencjalne ryzyka. Każdorazowo przy identyfikacji ryzyk Grupa PGNiG określa działania w celu obniżenia poziomu ryzyka lub ze względu na wyczerpane możliwości ich ograniczenia, podejmuje decyzję o akceptacji ich poziomu i przechodzi do bieżącego monitorowania, aby nie dopuścić do ich zmaterializowania.

Model zarządzania ryzykiem niefinansowym