TABELA WSKAźNIKóW GRI

GRI 102-55

Wskaźnik  
Wytyczne GRI 
Komentarz / Opis
Link
Wskaźniki profilowe
Profil organizacji
 
 
GRI 102-1
Nazwa organizacji
Informacje podstawowe
GRI 102-2
Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i usługi
Informacje podstawowe
GRI 102-3
Lokalizacja siedziby głównej organizacji
Informacje podstawowe
GRI 102-4
Lokalizacja działalności operacyjnej
Informacje podstawowe
GRI 102-5
Forma własności i struktura prawna organizacji
Informacje podstawowe
GRI 102-6
Rynki obsługiwane przez organizację
Informacje podstawowe
GRI 102-7
Skala działalności
Kluczowe dane operacyjne i finansowe
Struktura zatrudnienia
Model biznesowy
GRI 102-8
Informacje o pracownikach i współpracownikach
Struktura zatrudnienia
GRI 102-9
Charakterystyka łańcucha dostaw
Łańcuch dostaw
Dostawcy
GRI 102-10
Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości
Wprowadzenie/Standardy
Kalendarium
Działalność w 2019 w poszczególnych segmentach
GRI 102-11
Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności
Strategia zarządzania ryzykiem
Stosowanie ładu korporacyjnego w 2019 r.
Obszar etyczny
GRI 102-12
Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację 
Inicjatywy i członkostwa;
Cele zrównoważonego rozwoju ONZ
GRI 102-13
Członkostwo w stowarzyszeniach
Inicjatywy i członkostwa
Strategia
 
 
 
GRI 102-14
Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
List Prezesa Zarządu
List Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Wypowiedź Prezesa Zarządu
 
GRI 102-15
Opis kluczowych wpływów i ryzyk
Wyzwania strtategiczne
Strategia Zarządzania ryzykiem
Ryzyka
Szanse
Etyka
 
 
 
GRI 102-16
Wartości, zasady, kodeks etyki, standardy i normy zachowania
Opis obszaru – etycznego
GRI 102-17*
Standardy i normy dotyczące etyki
Opis obszaru – etycznego
Zarządzanie
 
 
 
GRI 102-18
Struktura zarządzania
Zarząd 
Rada Nadzorcza 
GRI 102-22
Liczba i płeć członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego oraz jego komitetów
Założenia ładu korporacyjnego
Zarząd 
Rada Nadzorcza
Zaangażowanie interesariuszy
 
 
GRI 102-40
Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację
Nasi interesariusze
GRI 102-41
Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi
Współpraca ze związkami zawodowymi
GRI 102-42
Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy
Nasi interesariusze
GRI 102-43
Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy
Nasi interesariusze
GRI 102-44
Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy 
Nasi interesariusze
Raportowanie
 
 
 
GRI 102-45
Podmioty ujęte w raporcie
Wprowadzenie
Grupa PGNiG – podstawowe informacje
GRI 102-46
Proces definiowania treści raportu
Wprowadzenie
GRI 102-47
Istotne tematy zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu
Analiza istotności
GRI 102-48
Zmiany i korekty w stosunku do poprzedniego raportu
Wprowadzenie
GRI 102-49
Znaczące zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu
Wprowadzenie
GRI 102-50
Okres raportowania
Wprowadzenie
GRI 102-51
Data publikacji ostatniego raportu
Wprowadzenie
GRI 102-52
Cykl raportowania
Wprowadzenie
GRI 102-53
Osoba kontaktowa
Kontakt
GRI 102-54
Oświadczenie o raportowaniu według GRI
Wprowadzenie
GRI 102-55
Indeks treści GRI
Tabela GRI Standards i innych niefinansowych wskaźników efektywności 
 GRI 102-56
Potwierdzenie wiarygodności 
Wprowadzenie
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej PGNiG
Podejście zarządcze
 
 
 
GRI 103-1
Zakres i istotność zdefiniowanych tematów
Wprowadzenie
Rola grupy w zapewnieniu niezawodności i jakości dostaw energii
Analiza istotności
Wstęp - Strategia
GRI 103-2
Podejście do zarządzania
Misja, wizja i wartości PGNiG,
Strategia Grupy PGNiG,
Strategia CSR,
Strategia zarządzanie ryzykiem,
Założenia ładu korporacyjnego, 
Etyka
Pracownicy – opis polityk
GRI 103-3
Ocena podejścia do zarządzania
Realizacja strategii w 2019 r.
Inwestycje w 2019 r.
Działalność segmentów w 2019
Tematy ekonomiczne
Zagadnienia przeciwdziałania korupcji i łapownictwu
 
 
GRI 205-1
Całkowita liczba i procent zakładów ocenionych pod kątem ryzyka wystąpienia korupcji oraz
Etyka-Wybrane wskaźniki w obszarze etycznym
Zidentyfikowane znaczące ryzyka
GRI 205-2
Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym
Etyka - Wybrane wskaźniki w obszarze etycznym
GRI 205-3
Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania
Etyka - Wybrane wskaźniki w obszarze etycznym
Tematy środowiskowe
Zagadnienie środowiskowe
 
 
GRI 301-1
Wykorzystywane materiały i surowce
Wykorzystywane materiały i surowce
GRI 302-1
Zużycie energii w organizacji
Zużycie energii w Grupie PGNiG w latach 2018-2019
GRI 302-2
Energia zakupiona z zewnątrz
Zużycie energii w Grupie PGNiG w latach 2018-2019
GRI 303-1
Zużycie wody
Zużycie wody w Grupie PGNiG w podziale na źródło pochodzenia w latach 2018- 2019
GRI 304-2 
Wpływ na bioróżnorodność
Wpływ na bioróżnorodność
GRI 305-1
Emisja do atmosfery (zakres 1)
Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych (Scope 1)
GRI 305-7
Emisja do atmosfery
Redukcja emisji gazów cieplarnianych
GRI 306-1
Całkowita ilość wygenerowanych ścieków
Całkowita ilość ścieków wg jakości i docelowego miejsca przeznaczenia w latach 2018–2019
GRI 306-2 
Odpady wygenerowane przez organizację i sposoby postępowania
Gospodarka odpadami
GRI 306-3
Zdarzenia ze skutkami dla środowiska
Zdarzenia środowiskowe
GRI 307-1
Nieprzestrzeganie przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska
Kary środowiskowe
Tematy pracownicze
Zagadnienie pracownicze
 
 
GRI 401-1
Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region
Fluktuacja pracowników
GRI 401-2
Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, w podziale na główne lokalizacje prowadzenia działalności
Polityka wynagradzania i benefity
GRI 401-3
Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim w podziale na płeć
Urlopy związane z rodzicielstwem
GRI 403-2
Rodzaj urazów oraz wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych i nieobecności w pracy oraz wypadków śmiertelnych związanych z pracą, z podziałem na regiony i płeć
Liczba wypadków przy pracy w Grupie PGNiG
GRI 404-1
Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników
Liczba godzin szkoleniowych
GRI 404-2
 
Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają
Szkolenia i rozwój kompetencji
Ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej
GRI 404-3
 
Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju
Ocena pracy
Zawodowego, w podziale na płeć oraz kategorię pracowników
Zagadnienia praw człowieka
 
 
GRI 405-1
Różnorodność w organach zarządczych i kadrze pracowniczej
Zarządy Spółek Grupy Kapitałowej PGNiG wg płci i wieku (w procentach) na koniec 2019 r.
GRI 406-1
Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydentów o charakterze dyskryminacyjnym)
Całkowita liczba przypadków dyskryminacji