AKCJONARIUSZE

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji

W 2019 r. jedynym akcjonariuszem posiadającym ponad 5% udziału w kapitale zakładowym był Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych (ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa).

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 31 grudnia 2019 r.
 
Liczba akcji
Udział w kapitale zakładowym Emitenta
Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
Skarb Państwa
4 153 706 157
71,88%
4 153 706 157
71,88%
Pozostali
1 624 608 700
28,12%
1 624 608 700
28,12%
Razem
5 778 314 857
100,00%
5 778 314 857
100,00%

 


 

Wykaz posiadaczy akcji, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień
Zgodnie ze Statutem tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Emitenta, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Dodatkowo na podstawie Statutu Skarb Państwa (jako akcjonariusz) wyraża, w formie pisemnej, zgodę: (i) na zmianę istotnych postanowień obowiązujących umów handlowych dotyczących importu gazu ziemnego do Polski oraz na zawarcie nowych takich umów handlowych, jak również (ii) na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale albo przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności Spółki, ale koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Skarb Państwa jest uprawniony do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad niezależnie od udziału w kapitale zakładowym Emitenta.
Wskazanie wszelkich ograniczeń do wykonywania prawa głosu w PGNiG SA
Statut PGNiG ogranicza prawo głosowania akcjonariuszy w ten sposób, że żaden z nich (z wyjątkiem opisanym poniżej) nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że na potrzeby ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące. Ograniczenie prawa głosowania nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie są uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, ani akcjonariuszy działających z akcjonariuszami reprezentującymi więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.
Na potrzeby ograniczenia prawa do głosowania głosy należące do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, kumuluje się; w przypadku gdy skumulowana liczba głosów przekracza 10% ogółu głosów w Spółce, podlega ona redukcji.
Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta
Zgodnie z art. 13 pkt 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 z poźn. zm.) nie mogą być zbyte akcje Emitenta należące do Skarbu Państwa.
Opis zasad zmiany Statutu Emitenta
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Emitenta zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej odpowiednią większością głosów oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców. Zmianę Statutu Zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Zgłoszenie zmiany Statutu nie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie zmiany Statutu. Jednolity tekst Statutu Emitenta przygotowywany jest przez Zarząd, a następnie przyjmowany przez Radę Nadzorczą. Dnia 17 września 2019 r. zakończono postępowanie rejestrowe zmian w Statucie Emitenta podjętych Uchwałą Nr 6/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG z 21 sierpnia 2019 r.
Akcje własne PGNiG oraz akcje i udziały w jednostkach Grupy Kapitałowej PGNiG w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Akcje PGNiG w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących na dzień 31.12.2019 r.
Imię i nazwisko
Funkcja
Liczba akcji/głosów wynikających z akcji na dzień 31.12.2018 r.
Wartość nominalna akcji w zł
Liczba akcji/głosów wynikających z akcji na dzień 31.12.2019 r.
Wartość nominalna akcji w zł
Mieczysław Kawecki
Członek Rady Nadzorczej
9 500
9 500
9 500
9 500
Stanisław Sieradzki
Członek Rady Nadzorczej
17 225
17 225
17 225
17 225

 


Na dzień sporządzenia sprawozdania PGNiG nie posiada informacji o umowach, w wyniku których w przyszłości mogą nastąpić istotne zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. W 2019 r. Spółka nie nabyła udziałów własnych.