3.3. POZOSTAłE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE

 

2019
2018
 
Przychody z tyt. odszkodowań, kar, grzywien
26
40
 
Różnice kursowe dotyczące działalności operacyjnej
(9)
16
 
Wycena i realizacja pochodnych instrumentów finansowych
239
45
 
Zmiana stanu odpisów na zapasy
(258)
(11)

Nota 6.2.1.

Zmiana stanu odpisów na należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
42
 (127)
 
Zmiana stanu pozostałych odpisów aktualizujących
 1
(1)
 
Zmiana stanu rezerwy na koszty likwidacji odwiertów
26
(20)

Nota 6.1.1.1.

Zmiana stanu rezerwy na świadectwa pochodzenia energii oraz efektywności energetycznej
(206)
(80)

Nota 6.3.2.

Zmiana stanu pozostałych rezerw
(53)
(57)
 
Zmiana wartości nadwyżki/niedoboru produkcji węglowodorów w stosunku do umowy*
(12)
(109)
 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów**
(103)
(185)
 
Inne przychody i koszty operacyjne
(135)
 (75)
 
Razem pozostałe przychody i koszty operacyjne
(442)
(564)
 

*Więcej informacji w nocie 3.1. w części dotyczącej przychodów ze sprzedaży ropy naftowej

**Pozycja ta, za okres porównawczy, została skorygowana o kwotę 158 mln PLN w korespondencji z pozycją "Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby". Zmiana prezentacji została wprowadzona w celu doprowadzeniu do porównywalności z danymi za bieżący okres.