6.2.1. ZAPASY

Zasady rachunkowości

Najistotniejsze pozycje zapasów w Grupie stanowią:

  • paliwo gazowe oraz paliwa do produkcji energii i ciepła,
  • świadectwa pochodzenia energii uzyskane w związku z wytworzeniem energii elektrycznej oraz zakupione w celu przedstawienia ich do umorzenia w związku z ciążącym na Grupie obowiązkiem wynikającym z postanowień ustawy Prawo energetyczne,
  • świadectwa efektywności energetycznej zakupione przez Grupę w celu przedstawienia ich do umorzenia oraz uzyskane w związku z prowadzeniem działań proefektywnościowych zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej,
  • materiały niezbędne do prowadzenia inwestycji i eksploatacji kopalń,
  • części zamienne niekwalifikujące się do pozycji rzeczowych aktywów trwałych (nota 6.1.1.) służące lub mogące służyć różnym obiektom.

 

Wartość zapasów ustala się początkowo w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Na dzień bilansowy wyceny dokonuje się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub też według wartości netto możliwej do uzyskania, w zależności od tego, która z kwot jest niższa.

Zapas paliwa gazowego wyceniany jest dla wszystkich magazynów łącznie według średniej ważonej ceny pozyskania paliwa gazowego. Rozchód paliwa gazowego do sprzedaży i na cele zużycia własnego w Podziemnych Magazynach Gazu (PMG) oraz różnice bilansowe, wycenia się według średniej ważonej ceny pozyskania, na którą składają się w szczególności: koszt nabycia paliwa gazowego ze wszystkich źródeł wraz z uzasadnioną częścią kosztów opłat systemowych i transakcyjnych, rzeczywisty koszt wydobycia ze źródeł krajowych, koszt odazotowania oraz koszt regazyfikacji.

 

Rozchód części zamiennych wycenia się metodą średniej ważonej. Części zamienne ujmowane są w rachunku zysków i strat w momencie ich wykorzystania.

Spółki Grupy mają obowiązek uzyskać i przedstawić do umorzenia świadectwa pochodzenia energii elektrycznej i świadectwa efektywności energetycznej, odpowiadające sprzedaży energii elektrycznej do końcowych odbiorców. Przyznane prawa majątkowe w związku z wytworzeniem energii elektrycznej oraz świadectwa efektywności energetycznej ujmowane są jako zapas w wartości rynkowej (w korespondencji z pozycją przychody ze sprzedaży) w momencie uprawdopodobnienia faktu ich otrzymania. Zakupione świadectwa pochodzenia energii i świadectwa efektywności energetycznej ujmowane są w cenie nabycia. Rozchód świadectw wycenia się metodą średniej ważonej. Rozliczenie świadectw pochodzenia energii elektrycznej i świadectw efektywności energetycznej odbywa się w momencie ich umorzenia w korespondencji z utworzoną rezerwą (nota 6.3.2.).

 

Istotne szacunki

Odpis aktualizujący wartość zapasów
W przypadku, gdy cena nabycia lub koszt wytworzenia zapasów nie są możliwe do odzyskania, Grupa dokonuje odpisów aktualizujących ich wartość do wartości netto możliwej do uzyskania.
Wyjątek stanowi kategoria części zamiennych, których wartość nie jest odpisywana do wartości netto możliwej do uzyskania, jeżeli planuje się ich wykorzystanie.
Odpisów aktualizujących wartość świadectw pochodzenia energii i świadectw efektywności energetycznej dokonuje się na podstawie porównania wartości bilansowej do wartości możliwej do uzyskania, pochodzącej z aktywnego rynku.
W przypadku zapasów nie wykazujących zużycia odpisy wartości ustalane są w wyniku doraźnej oceny ich przydatności, według poniższych założeń:

Materiały zakupione i nie wykazujące ruchu w okresie:
Stawka odpisu aktualizującego
1 – 5 lat
W większości przypadków stosowany jest odpis w wysokości 20%; w przypadkach, w których uwzględniana jest indywidualna ocena przydatności i możliwości wykorzystania grupy asortymentowej materiałów oraz struktury czasowej ich zalegania, stosowane są również odpisy w wysokości 5% i 10%
5 – 10 lat
Stosowany jest odpis w wysokości 20-100%
Powyżej 10 lat
Stosowany jest odpis w wysokości 100% w przypadku materiałów cechujących się brakiem przydatności i przeznaczeniem do zbycia lub złomowania.

 

Zapasy
2019
2018
Wartość początkowa
Odpis aktualizujący
Wartość netto
Wartość początkowa
Odpis aktualizujący
Wartość netto
Materiały, w tym:
  4 265
  (454)
  3 811
  3 282
  (149)
  3 133
        paliwo gazowe
  3 397
  (376)
  3 021
  2 532
  (71)
  2 461
        paliwa do produkcji energii i ciepła
  359
  -  
  359
  284
  -  
  284
        ropa naftowa
  19
  -  
  19
  15
  -  
  15
        pozostałe materiały 
  490
  (78)
  412
  451
  (78)
  373
Świadectwa pochodzenia energii
  222
  (1)
  221
  216
  (50)
  166
Prawa do emisji CO2
  -  
  -  
  -  
  57
  -  
  57
Pozostałe zapasy 
  11
  (1)
  10
  9
  (1)
  8
Razem
  4 498
  (456)
  4 042
  3 564
  (200)
  3 364

Zmiany odpisu aktualizującego
2019
2018
Odpis aktualizujący na początek okresu
  (200)
  (191)

Ujęte w rachunku zysków i strat, w tym:

 

 

        Utworzenie ujęte w rachunku zysków i strat

  (385)

  (136)

        Rozwiązanie ujęte w rachunku zysków i strat

  127

  125

Wykorzystanie

  2

  2

Odpis aktualizujący na koniec okresu
  (456)
  (200)