6.3.2. POZOSTAłE REZERWY

Zasady rachunkowości

Istotne szacunki

 

Rezerwa na świadectwa pochodzenia energii oraz świadectwa efektywności energetycznej

W przypadku braku na dzień bilansowy wystarczającej ilości świadectw wymaganych do wypełnienia obowiązków zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne i Ustawą o efektywności energetycznej, Grupa tworzy rezerwę na umorzenie świadectw pochodzenia energii i świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenie opłat zastępczych,
w zależności od tego, która z kwot jest niższa.
 
Dla celów wyceny rezerwy uwzględnia się wartość bilansową posiadanych świadectw oraz aktualną cenę rynkową świadectw na Towarowej Giełdzie Energii, które dodatkowo należałoby nabyć, aby pokryć obowiązek wynikający z wielkości sprzedaży energii elektrycznej do końcowych odbiorców.
 
Rezerwa jest rozliczana z zarejestrowanymi certyfikatami ujętymi jako zapas (patrz nota 6.2.1.), w momencie zarejestrowania umorzenia w Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. (TGE).
Rezerwa na świadectwa efektywności energetycznej tworzona jest na koniec okresu sprawozdawczego w oparciu o ilość zużytej energii elektrycznej (z wyłączeniem energii zużytej z produkcji własnej) oraz ilość sprzedaży do odbiorców końcowych (z uwzględnieniem wyłączeń wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej) paliwa gazowego (w jednostkach energii), energii elektrycznej i ciepła oraz w oparciu o wskaźniki procentowe wynikające z przepisów prawa i cenę świadectw na Towarowej Giełdzie Energii

z ostatniego dnia notowań w okresie sprawozdawczym, oraz średniej ceny pozyskania całego portfela PMEF (Prawa Majątkowe Efektywności Energetycznej).
 

 

Rezerwa na zobowiązania dotyczące prac poszukiwawczych za granicą

W 2013 roku Jednostka Dominująca utworzyła rezerwę na zobowiązania dotyczące prac poszukiwawczych, prowadzonych przez spółkę PGNiG Upstream North Africa B.V. (spółka zależna od PGNiG).
 
W związku z brakiem prowadzenia przez jednostkę działalności operacyjnej w wyniku wystąpienia czynników ryzyka tzw. Siły Wyższej panującej w Libii, Spółka utrzymuje rezerwę na pokrycie zobowiązań koncesyjnych wobec Rządu Libijskiego wynikającą z zawartych umów koncesyjnych.
Wartość rezerwy oparta jest na podstawie niezrealizowanych zobowiązań, wynikających z podpisanych umów koncesyjnych.

 

Rezerwy związane z ochroną środowiska

Grupa ujmuje rezerwę na koszty rozpoznania i rekultywacji zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego, wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa. Tworzona rezerwa odzwierciedla potencjalne koszty przewidziane do poniesienia, szacowane i weryfikowane okresowo według cen bieżących.
Wartość rezerwy oparta jest na szacunkach przyszłych kosztów rekultywacji zanieczyszczeń, na które znaczący wpływ ma przyjęta stopa dyskonta oraz szacunek okresu wystąpienia przyszłych przepływów pieniężnych.

 

Rezerwa na roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntów

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółki Grupy instalują urządzenia techniczne na nieruchomościach gruntowych, stanowiących własność podmiotów trzecich, często osób fizycznych. W momencie instalacji infrastruktury, gdy istnieje taka możliwość, zawierane są umowy ustanawiające standardowe służebności gruntowe oraz umowy służebności przesyłu.
 
Grupa tworzy rezerwę w odniesieniu do zgłoszonych roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z gruntów, o potwierdzonej zasadności (tytuł prawny do gruntu) oraz w przypadku których, w ciągu ostatnich 3 lat, prowadzona była korespondencja ze zgłaszającym roszczenie.
Grupa szacuje kwotę rezerwy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów w oparciu o operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę, bądź samodzielnie, biorąc pod uwagę powierzchnię strefy kontrolowanej w metrach kwadratowych, wysokość czynszu dzierżawnego za rok za metr kwadratowy podobnego gruntu w danej gminie oraz okres bezumownego korzystania z gruntu (nie więcej niż 10 lat).
 
W przypadku, gdy uzyskanie wiarygodnych danych wymaganych do zastosowania metody opisanej powyżej nie jest możliwe, Grupa analizuje indywidualnie zgłoszone roszczenia.
 
Z uwagi na fakt, że wartości przyjęte do ww. kalkulacji wynikają z wielu zmiennych, ostateczne kwoty odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z gruntów, jakie Grupa będzie musiała zapłacić, mogą odbiegać od rozpoznanych rezerw z tego tytułu.

 

 

 

Rezerwa na świadectwa pochodzenia energii oraz efektywności energetycznej
Rezerwa na zobowiązania dot. prac poszukiwawczych za granicą
Rezerwy związane z ochroną środowiska
Rezerwa na karę UOKiK*
Rezerwa na roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntów
Pozostałe rezerwy
Razem
 
Stan na 1 stycznia 2018
  155
  163
  124
  10
  31
  319
  802
 
Wpływ zastosowania zmian w MSSF 9
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  18
  18
 
Zwiększenia ujęte w rachunku zysków i strat
  134
  -  
  5
  -  
  4
  178
  321

Nota 3.3.

Zmniejszenia ujęte w rachunku zysków i strat
  (54)
  -  
  (14)
  -  
  (12)
  (107)
  (187)

Nota 3.3.

Wykorzystanie
  (114)
  -  
  -  
  (10)
  -  
  (3)
  (127)
 
Pozostałe zmiany
  30
  12
  -  
  -  
  -  
  3
  45
 
Stan na 31 grudnia 2018
  151
  175
  115
  -  
  23
  408
  872
 
         część długoterminowa
  -  
  4
  76
  -  
  15
  102
  197
 
         część krótkoterminowa
  151
  171
  39
  -  
  8
  306
  675
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stan na 1 stycznia 2019
  151
  175
  115
  -  
  23
  408
  872
 
Wpływ zastosowania zmian w MSSF 9
  -  
  -  
  (19)
  -  
  -   
  -  
  (19)
 
Zwiększenia ujęte w rachunku zysków i strat
  265
  -  
  49
  6
  2
  193
  515

Nota 3.3.**

Zmniejszenia ujęte w rachunku zysków i strat
  (59)
  -  
  (28)
  -  
  (4)
  (165)
  (256)

Nota 3.3.

Wykorzystanie
  (123)
  -  
  -  
  -  
  -  
  (10)
  (133)
 
Pozostałe zmiany
  (18)
  2
  5
  -  
  -  
  39
  28
 
Stan na 31 grudnia 2019
  216
  177
  122
  6
  21
  465
  1 007
 
         część długoterminowa
  -  
  4
  105
  -  
  13
  157
  279
 
         część krótkoterminowa
  216
  173
  17
  6
  8
  308
  728
 

*Więcej informacji znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG.
**Wartość dotycząca pozostałych rezerw (dotycząca rezerw na gwarancje finansowe) w kwocie 9 mln PLN została ujęta w nocie 3.4 w pozycji pozostałe koszty finansowe netto.