KAPITAł SPOłECZNY

Kapitał społeczny rozumiemy jako umiejętność dzielenia się, budowania dobrych relacji i współpracy z interesariuszami.

Ważne strategiczne znaczenie produktów, jakie Grupa Kapitałowa PGNiG dostarcza swoim klientom, powoduje, że odgrywa ona szczególnie istotną rolę w codziennym życiu społeczności lokalnych. Charakter, skala działalności i obecność infrastruktury służącej poszukiwaniu, wydobyciu, magazynowaniu oraz dystrybucji węglowodorów powodują, że Grupa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów. Grupa PGNiG kreuje możliwości współpracy oraz buduje zrozumienie dla wzajemnych relacji i współzależności z poszczególnymi grupami interesariuszy.

Kluczowe dane:

 • Zwiększenie satysfakcji klientów poprzez poprawę jakości obsługi oraz inwestycje w zaawansowane, cyfrowe rozwiązania i narzędzia komunikacyjne odpowiadające na potrzeby różnych grup klientów.
 • „Być jak Ignacy” – autorski program PGNiG SA i Fundacji PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza popularyzujący naukę wśród uczniów szkół podstawowych, a jednocześnie przybliżający najmłodszym postać Ignacego Łukasiewicza oraz innych wybitnych polskich naukowców.
 • „Rozgrzewamy Polskie Serca” – projekt PGNiG i Fundacji PGNiG oraz innych podmiotów Grupy PGNiG wspierający działania na rzecz podnoszenia świadomości historycznej Polaków.
 • Opieka i wsparcie muzeów gazownictwa w Warszawie (przez PGNiG) i w Paczkowie (przez PSG) oraz Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce (PGNiG i Fundacja PGNiG).

Osiągnięte rezultaty:

ponad 365 tys.

beneficjentów, w tym ponad 20 tys. uczniów było w 2019 r. bezpośrednim odbiorcą działań społecznych Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i innych podmiotów z Grupy PGNiG.

ponad 500

inicjatyw wspartych w 2019 r. przez spółki z Grupy i Fundację PGNiG (ponad 400 w 2018 r.).

 

Contact Center

Uruchomienie Ogólnopolskiego Contact Center w PSG. W 2019 r. Contact Center odebrało 274 174 połączeń, tj. średnio ok. 1100 dziennie.

1200

Do końca 2019 r. programem wsparcia „Rachunek wdzięczności” objętych zostało prawie 1200 osób.

Jak zarządzamy wynikami?

 • Grupa PGNiG wpływa na lokalne społeczności poprzez swoją działalność dobroczynną i charytatywną realizowaną głównie przez Fundację PGNiG.
 • Realizujemy strategiczne długofalowe programy zaangażowania społecznego przez Fundację PGNiG i spółki Grupy PGNiG.
 • Wykorzystujemy formy dialogu społecznego jako sposób komunikacji, który pozwala naszym interesariuszom zrozumieć naszą działalność.
 • Dobry sąsiad – na bieżąco staramy się identyfikować potrzeby i oczekiwania danej społeczności. Jeszcze przed pojawieniem się w wybranej lokalizacji spotykamy się z władzami gmin, aby wyjaśnić cel i zakres prac związanych z planowaną inwestycją.

Jak kapitał społeczny wpływa na pozostałe kapitały? 

Kapitał innowacyjny

Głównym kierunkiem oddziaływania Grupy na otoczenie społeczne z zaangażowaniem kapitału intelektualnego jest edukacja i nauka. Spółka moderuje współprace z uczelniami i szkołami zawodowymi w taki sposób, aby zapewnić sobie napływ wysoko wykwalifikowanej kadry (zarządzanie luką pokoleniową) oraz pozyskiwać partnerów do rozwoju innowacji w dużych ośrodkach naukowo akademickich.

Ze względu na zmiany pokoleniowe i związaną z tym obawę o utracenie wiedzy posiadanej przez doświadczonych pracowników w 2019 r. został wprowadzony w PGNiG pilotaż Programu Mentoringu. Celem inicjatywy jest dzielenie się doświadczeniem zawodowym i dystrybucja wiedzy merytorycznej pochodzącej od pracowników z długoletnim stażem do pracowników nieposiadających eksperckiej wiedzy.

Jako jedna z pierwszych firm na polskim rynku dostosowaliśmy swój system podnoszenia kwalifikacji i zatrudnienia do realizacji doktoratów wdrożeniowych. PGNiG TERMIKA od dziesięciu lat przyznaje stypendia zawodowe dla najlepszych uczniów szkół partnerskich w ramach programu „Zagrzewamy do nauki”.
Kapitał ludzki
Grupa Kapitałowa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów. Nasi pracownicy pełnią funkcję nieformalnych ambasadorów PGNiG w terenie. To ich bezpośrednie zaangażowanie w lokalne inicjatywy, członkostwo w radach pracowniczych i związkach zawodowych ma bezpośrednie przełożenie na rozwój otoczenia społecznego.
Kapitał naturalny
Spółka prowadząc działalność wydobywczą na terenie Polski i innych krajów prowadzi dialog ze społecznościami lokalnymi, ekspertami i organizacjami ekologicznymi. Od ich akceptacji często zależy możliwość udostępnienia złóż węglowodorów. Grupa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów.
Kapitał finansowy

Grupa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów. Od pozytywnych relacji z otoczeniem zależy m.in. akceptacja dla przeprowadzenia naszych krajowych inwestycji.

Grupa wspiera inicjatywy społeczne i lokalne poprzez:

 • działalność sponsoringową,
 • projekty realizowane za pośrednictwem Fundacji PGNiG. 

Spółki Grupy PGNiG wraz z Fundacją PGNiG wsparły ponad 500 inicjatyw i wydarzeń w 2019 r. w stosunku do ponad 400 w 2018 r.

Kapitał produkcyjny

Działalność Grupy i sąsiedztwo aktywów produkcyjnych bezpośrednio wpływają na warunki życia i rozwój przedsiębiorczości we wszystkich regionach Polski.

 • Gaz jest jednym z kluczowych surowców wielu gałęzi przemysłu. Dostęp do niebieskiego paliwa stymuluje rozwój gospodarki.
 • Sektor gazowy jest jednym ze znaczących pracodawców. Bliskość i rozwój aktywów produkcyjnych PGNiG jest gwarancją stabilności finansowej blisko 25 tys. pracowników oraz ich rodzin.
 • Obecność aktywów produkcyjnych PGNiG w regionach to również wpływy podatków do gmin oraz możliwość korzystania z projektów CSR i sponsoringowych realizowanych przez spółki Grupy.