RELACJE INWESTORSKIE

W 2019 r. w ramach wykonania obowiązków informacyjnych spółki publicznej PGNiG SA opublikowało 60 raportów bieżących dotyczących m.in. akwizycji złóż, zawierania umów handlowych, prowadzonych postępowań, zmian ratingów Spółki oraz wyników operacyjnych i finansowych.

Spółka zorganizowała cztery ogólnodostępne telekonferencje (dla analityków i inwestorów) oraz konferencje prasowe w związku z publikacją wyników okresowych. Przygotowała również raport zintegrowany 2018 zawierający wiele informacji nt. rynku ropy i gazu oraz prowadzonych działań rozwojowych w Grupie Kapitałowej PGNiG. W 2019 r. przedstawiciele Grupy PGNiG odbyli łącznie blisko 80 spotkań z inwestorami i analitykami domów maklerskich, w tym podczas konferencji zagranicznych w Londynie, Paryżu i Pradze oraz krajowych w Krakowie i Warszawie.

W październiku 2019 r. Grupa PGNiG otrzymała nagrodę główną w konkursie „The Best Annual Report 2018” oraz wyróżnienia za najlepsze zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i za najlepszą wartość użytkową raportu rocznego w kategorii przedsiębiorstw (oceniane były raporty roczne, w tym skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu z działalności oraz zintegrowany raport online za 2018 r.). Organizatorem konkursu jest Instytut Rachunkowości i Podatków.

Grupa PGNiG znalazła się ponownie w gronie najbardziej transparentnych spółek z indeksu WIG20 – w organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków i gazetę „Parkiet” rankingu „Transparentna Spółka Roku 2018”. Ankietowani bardzo wysoko ocenili Grupę nie tylko w zakresie sprawozdawczości finansowej i raportowania oraz relacji inwestorskich, ale także w obszarze stosowanych zasad ładu korporacyjnego. Relacje inwestorskie w Spółce PGNiG uzyskały również maksymalną ocenę w badaniu IR Excellence Programme organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.