UDZIAł AKCJI PGNiG W INDEKSACH GIEłDOWYCH

Notowania indeksów Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w skład, których wchodzi spółka PGNiG
Indeks (pkt) / kurs akcji (zł)*
Wartość
na dzień
28.12.2018 r.
Wartość
na dzień
30.12.2018 r.
Wartość
minimalna
w 2019 r.
Wartość
maksymalna
w 2019 r.
Udział PGNiG
w indeksach
na 30.12.2019 r.
WIG
57 691
57 833
54 846
61 925
2,49%
WIG20
2 277
2 150
2 047
2 414
3,48%
WIG30
2 582
2 472
2 348
2 764
3,23%
WIG-paliwa
7 998
6 489
6 215
8 529
17,49%
WIGdiv
1 070
1 051
 980
1 148
9,28%
WIG-Poland
58 890
59 064
55 986
63 230
2,54%
WIG.MS-PET
10 590
8 316
8 002
11 411
25,42%
RESPECT Index
2 762 
2 508
2 340
2 977
5,95%
WIG-ESG
10 000
9 980
9 436
10 733
2,38%
PGNiG
6,91
4,33
4,03
7,66
-
Źródło: GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
* Kurs akcji PGNiG oraz wartości indeksów podane według kursów zamknięcia. Kurs zamknięcia nie uwzględnia korekty z tytułu tzw. „odcięcia praw do dywidendy”.

Indeks WIG to pierwszy indeks giełdowy i jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.

Indeks WIG20 jest obliczany od 16 kwietnia 1994 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. 


Indeks WIG-paliwa jest indeksem sektorowym, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „paliwa i gaz”. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 2005 r.


Indeks WIG-Poland (dawniej WIG-PL) jest pierwszym indeksem narodowym obliczanym przez giełdę od 22 grudnia 2003 roku. W skład indeksu wchodzą wyłącznie akcji krajowych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.

Indeks WIG30 jest publikowany od 23 września 2013 roku, na podstawie wartości portfela akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW.

Indeks WIGdiv jest obliczany od 31 grudnia 2010 roku, a w dniu bazowym wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. Swoim portfelem indeks obejmuje spółki, które na przestrzeni ostatnich 5 lat obrotowych regularnie dokonywały wypłaty dywidendy.

Indeks WIG.MS-PET jest publikowany od 18 marca 2019 roku, na podstawie wartości portfela akcji 5 najbardziej płynnych spółek z branż obejmujących paliwa, gaz i chemię.

RESPECT Index publikowany od 19 listopada 2009 do 1 stycznia 2020 indeks giełdowy spółek odpowiedzialnych społecznie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład indeksu wchodziły spółki z warszawskiego parkietu działające zgodnie z najwyższymi standardami społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR). Celem projektu była promocja najwyższych standardów zarządzania w spółkach publicznych w aspektach: ekonomicznym, ekologicznym i społecznym.

WIG-ESG

Indeks WIG-ESG jest publikowany od 3 września 2019 roku, na podstawie wartości portfela akcji spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie tj. takich, które przestrzegają zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, w szczególności w zakresie kwestii środowiskowych (E - ang. environmental), społecznych (S – ang. social/society) i ładu korporacyjnego (G – ang. governance). WIG-ESG jest indeksem dochodowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend.

WIG-ESG obejmuje spółki znajdujące się w indeksach WIG20 i mWIG40, a więc największe firmy notowane na GPW. Wagi spółek w indeksie zależy od liczby akcji w wolnym obrocie, skorygowanej w oparciu o ranking ESG oraz ocenę stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. Dodatkowo, udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 10%, natomiast sumaryczny udział spółek, z których udział każdej przekracza 5%, jest ograniczany do 40%. Informacje o indeksie są podawane co minutę, od rozpoczęcia do zakończenia sesji.

Ranking ESG spółek, stanowi jedno z kryteriów ustalania wag w indeksie, który powstaje na podstawie raportów Sustainalytics. Sustainalytics, międzynarodowa firma specjalizująca się w dostarczaniu usług z obszaru ESG, określa scoring spółek na podstawie ogólnie dostępnych informacji publikowanych przez spółki. Analizowane są takie dane jak: raporty roczne spółek, raporty zawierające dane niefinansowe, informacje podawane na stronach internetowych. Metodologia Sustainalytics ocenia ryzyko ESG tj. mierzy ekspozycję danej branży na specyficzne ryzyka związane z kryteriami ESG i ocenia, jak dana firma tymi ryzykami zarządza.

Na podstawie powyższych analiz 60 spółek jest dzielonych na pięć grup. Do każdej z nich przypisuje się inną wagę tzw. współczynnika ESG, który zwiera się w przedziale od 0,6 do 1,0. Współczynnik stosowania czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego dla spółki PGNiG został oceniony na 0,6.

Udziały spółek w indeksie zależą również od poziomu stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”. Opierając się na publikowanych oświadczeniach spółek w tym zakresie, Giełda Papierów Wartościowych przyznaje spółkom wagi zależne od liczby stosowanych zasad i jakości publikowanych oświadczeń w przedziale od 0,85 do 1,0. Współczynnik stosowania zasad Kodeksu Dobrych Praktyk na dzień 28 grudnia 2019 r. dla spółki PGNiG został oceniony na 1,0.