WSKAźNIKI GIEłDOWE

Wskaźniki giełdowe za lata 2017–2019
Kluczowe dane
Jednostka miary
2019
2018
2017
Zmiana % 2019/2018
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej
w mln zł
1 371
3 209
2 923
(57%)
Zysk na jedną akcję1
0,24
0,56
0,51
(57%)
Kurs akcji na zamknięciu ostatniej sesji w roku
4,33
6,91
6,29
(37%)
Średni kurs akcji w roku
5,59
6,12
6,33
(9%)
Liczba wyemitowanych akcji
mln szt.
5 778
5 778
5 778
-
Kapitalizacja na koniec roku
w mln zł
25 019
39 928
36 346
(37%)
Średni dzienny wolumen obrotu
mln szt.
5,02
3,90
3,50
29%
Średnia dzienna wartość obrotu
w mln zł
27,62
24,20
21,70
14%
Wielkość dywidendy3
w mln zł
1 040
-
1 156
-
Wskaźniki giełdowe2
 
 
 
 
 
Wskaźnik P/E(Cena/Zysk, ang. price/earnings ratio) – wskaźnik wartości rynkowej, liczony jako iloraz rynkowej ceny akcji w relacji do zysku netto przypadającej na jedną akcję. według uśrednionej ceny akcji
-
23,56
11,02
12,52
114%
Wskaźnik P/E(Cena/Zysk, ang. price/earnings ratio) – wskaźnik wartości rynkowej, liczony jako iloraz rynkowej ceny akcji w relacji do zysku netto przypadającej na jedną akcję. na koniec roku
-
18,25
12,44
12,44
47%
Wskaźnik P/BV(Cena/Wartość Księgowa, ang. price/book value ratio) – wskaźnik wartości rynkowej, liczony jako iloraz rynkowej ceny akcji w relacji do księgowej ceny akcji. na koniec roku
-
0,66
1,09
1,08
(48%)
Wskaźnik EV/EBITDA(Wartość Przedsiębiorstwa/EBITDA, ang. Enterpirses Value/ EBITDA) – wskaźnik wartości rynkowej, liczony jako iloraz sumy wartości kapitalizacji giełdowej przedsiębiorstwa oraz zadłużenia netto w relacji do  zysku operacyjny i amortyzacji.
-
5,22
5,58
5,59
(18%)
Wskaźnik dywidendy na akcję3
0,18
-
0,20
-

Źródło: GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
1) Przypisany zwykłym akcjonariuszom jednostki dominującej.
2) Kurs akcji według kursów zamknięcia.
3) Dywidenda z zysku za rok poprzedni. 
P/E(Cena/Zysk, ang. price/earnings ratio) – wskaźnik wartości rynkowej, liczony jako iloraz rynkowej ceny akcji w relacji do zysku netto przypadającej na jedną akcję. według uśrednionej ceny akcji = średnia cena akcji za rok obrotowy / zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej z jednej akcji.
P/E(Cena/Zysk, ang. price/earnings ratio) – wskaźnik wartości rynkowej, liczony jako iloraz rynkowej ceny akcji w relacji do zysku netto przypadającej na jedną akcję. na koniec roku obrotowego = cena akcji na zamknięciu ostatniej sesji w roku obrotowym / zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej z jednej akcji.
P/BV(Cena/Wartość Księgowa, ang. price/book value ratio) – wskaźnik wartości rynkowej, liczony jako iloraz rynkowej ceny akcji w relacji do księgowej ceny akcji. na koniec roku obrotowego = cena akcji na zamknięciu ostatniej sesji w roku obrotowym / wartość księgowa jednej akcji.
EV/EBITDA(Wartość Przedsiębiorstwa/EBITDA, ang. Enterpirses Value/ EBITDA) – wskaźnik wartości rynkowej, liczony jako iloraz sumy wartości kapitalizacji giełdowej przedsiębiorstwa oraz zadłużenia netto w relacji do  zysku operacyjny i amortyzacji. = wartość kapitalizacji giełdowej spółki na zamknięciu ostatniej sesji w roku obrotowym + dług netto na koniec roku obrotowego / zysk operacyjny w roku obrotowym + łączna wartość amortyzacji w roku obrotowym.
Dywidenda na akcję(Dywidenda/Cena Akcji, ang. dividend per share) – wskaźnik wartości rynkowej, liczona jako iloraz dywidendy wypłaconej za wskazany rok obrotowy w relacji do liczby wyemitowanych akcji ogółem. = dywidenda za poprzedni rok obrotowy / liczba wyemitowanych akcji.