PROGRAMY MENADżERSKIE I ZARZąDZANIE ZMIANą POKOLENIOWą

Grupa PGNiG realizuje w poszczególnych jednostkach programy rozwoju kompetencji menadżerskich.

Jedną z tego typu inicjatyw jest „Akademia Menadżera” w PGNiG, która stanowi cykliczny program rozwojowy kompetencji lidera dla kadry menadżerskiej. W 2019 r. zakończona została uruchomiona w 2018 III edycja programu – „Od Menadżera do Lidera”. Programem objęta została średnia kadra menadżerska. Kierownicy mieli możliwość rozwijać następujące kompetencje: komunikację, współpracę, współodpowiedzialność/zaangażowanie, podejmowanie decyzji, zarządzanie ludźmi i zadaniami oraz otwartość na zmiany. Celami tej edycji były doskonalenie dotychczas posiadanych kompetencji oraz zmiana postrzegania roli menadżera w organizacji jako lidera wspierającego swój zespół. Jednocześnie w ramach „Akademii Menadżera” zrealizowano cykl szkoleń „Lider z dobrą energią” w PGNiG OD. Celem projektu było poszerzenie wiedzy o najlepszych praktykach w zakresie zarządzania oraz rozwój umiejętności przywódczych. Tym samym projekt zakładał aktywizację do zaangażowania się w budowę kultury organizacyjnej Spółki opartej na wzmocnieniu i kultywowaniu silnych i skutecznych relacji pomiędzy pracownikami, liderami i zespołami, co ma prowadzić do realizacji założonych celów biznesowych.

Ponadto w 2019 r. odbyły się szkolenia dla kadry zarządzającej prowadzone pod nazwą „Cztery pokolenia na rynku pracy – zarządzanie i komunikacja z pokoleniem Z,Y,X, Baby Boomers”. Szkolenia z tego cyklu miały na celu poprawę komunikacji oraz wyeliminowanie konfliktów w zespołach związanych z różnicami międzypokoleniowymi. PGNiG zadbało również o rozwój kompetencji związanych z kluczowymi aspektami zarządczymi poprzez organizację szkolenia pt. „Przywództwo i zarzadzanie zmianą”. Szkolenie miało na celu przekazanie wiedzy, w jaki sposób zarządzać organizacją po zmianie jej struktury, jak zintegrować pracowników i określić obszary wymagające zmian. Jednocześnie menadżerowie uczestniczyli w 2019 r. w cyklu warsztatów „Misja, wizja, strategia” pozwalających wypracować wspólne wartości definiujące Grupę oraz kierunki strategiczne. Poza tradycyjną formą szkoleń i warsztatów prowadzone są również szkolenia online dla kadry menadżerskiej z zakresu zarządzania oraz rozwoju osobistego. Dostęp w dogodnym czasie do różnorodnych tematycznie szkoleń pozwala menadżerom elastycznie planować kiedy, gdzie i w jaki sposób przyswajają wiedzę. Szkolenia online realizowane były przez cały miniony rok. Łącznie w 2019 r. we wszystkich programach rozwoju kompetencji menadżerskich uczestniczyło ponad 2000 osób.

Ze względu na zmiany pokoleniowe i związaną z tym obawą o utracenie wiedzy posiadanej przez doświadczonych pracowników Grupy w 2019 r. wprowadzono w PGNiG pilotaż Programu Mentoringu. Celami nadrzędnymi inicjatywy są dzielenie się doświadczeniem zawodowym i dystrybucja wiedzy merytorycznej pochodzącej od pracowników będących ekspertami w swojej dziedzinie i posiadających długoletnie doświadczenie do pracowników nieposiadających takiej wiedzy. Program tym samym kierowany jest również do grupy pracowników, którzy w najbliższej przyszłości będą odchodzili na emeryturę, aby mogli oni pełnić rolę mentora w ramach programu i przekazywać wiedzę nowym osobom.