REKRUTACJA PRACOWNIKóW

Istotnym elementem wpływającym na sukces Grupy jest dobór pracowników adekwatnie do aktualnego zapotrzebowania i profilu stanowiska.

W Grupie PGNiG prowadzony jest proces rekrutacji, który ma na celu wyłonienie kandydatów wnoszących wartość dodaną do zespołu. Grupa daje możliwość obecnym pracownikom udziału w procesie rekrutacyjnym. Takie podejście pozwala na szersze wykorzystanie potencjału zatrudnionych pracowników, którzy jednocześnie mają sposobność rozwoju kariery zawodowej i zdobywania nowego doświadczenia, nie tylko w obrębie danej spółki Grupy PGNiG, ale wszystkich. Grupa, zgodnie z Kodeksem etyki, nie różnicuje kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie ani orientację seksualną. W związku z tym niedozwolone są pytania, które mogą dyskryminować kandydata. 

W trakcie procesu doboru pracowników możliwe jest poznanie kandydatów, ich indywidualnych kompetencji, doświadczenia stanowiskowego oraz celów osobistych związanych z realizowaną karierą zawodową. Proces rekrutacji daje również potencjalnym pracownikom szansę zapoznania się z kulturą organizacyjną oraz możliwościami rozwojowymi oferowanymi przez Grupę. Prowadzenie doboru pracowników w jasny i przejrzysty sposób pozwala na podjęcie odpowiedzialnej decyzji w zakresie współpracy i rozwoju kandydatów. Wieloetapowy proces rekrutacji obejmujące selekcję nadesłanych aplikacji, wstępną rozmowę oraz rozmowę rekrutacyjną, co pozwala na wyłonienie pracowników, którzy wzmocnią obecną pozycję Grupy.

W trakcie złożonego procesu doboru pracowników stosowane są narzędzia, dzięki którym wyłonieni pracownicy wpiszą się w zakres obowiązków oraz będą posiadać oczekiwane kompetencje na danym stanowisku. Tym samym najczęściej korzysta się z testów wiedzy merytorycznej, sprawdzianu umiejętności praktycznych, studium przypadku, assessment center oraz narzędzi psychometrycznych.