WYNIKI SEGMENTU

Przychody ze sprzedaży w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie w latach 2017-2019

 

2019
2018
2017
Przychody ze sprzedaży poza Grupy Kapitałowej PGNiG
3 351
3 795
3 092
Przychody ze sprzedaży między segmentami
2 471
3 876
3 026
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:
5 822
7 671
6 119
   - gaz wysokometanowy i zaazotowany
3 086
4 536
3 604
   - ropa naftowa, kondensat i NGL
2 112
2 554
1 862
   - usługi geofizyczne, geologiczne i wiertnicze
277
275
369

 

Koszty operacyjne w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie w latach 2017-2019

 

2019
2018
2017*
Koszty ogółem
(3 518)
(3 714)
(3 313)
- amortyzacja
(1 056)
(1 063)
(1 060)
- zużycie surowców i materiałów
(356)
(380)
(363)
- świadczenia pracownicze
(890)
(867)
(795)
- usługi obce
(590)
(667)
(639)
- usługi przesyłowe
(223)
(261)
(197)
- spisane w koszty odwierty negatywne i sejsmiki
(258)
(687)
(400)
- odpisy aktualizujące majątek trwały
(354)
203
(79)
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby
488
506
481
- pozostałe koszty operacyjne, netto
(279)
(498)
(261)
* Dane przekształcone do porównywalności w związku z zastosowaniem nowego standardu sprawozdawczości finansowej MSSF 9 i MSSF 15 ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r.

Zmiany w EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. PiW pomiędzy latami 2018-2019 [mln zł]

 

  • Spadek przychodów ze sprzedaży ropy naftowej i kondensatu (-17% r/r, o -442 mln zł) przy spadku wolumenu sprzedaży w Polsce (-6% r/r) i w Norwegii (-26% r/r) oraz o -10% niższej średniej ceny ropy wyrażonej w USD (64 USD/boe)
  • Wolumeny wydobycia ropy w Norwegii niższe o -16% r/r na poziomie 440 tys. ton
  • Spadek przychodów ze sprzedaży gazu w segmencie (-32% r/r, o -1 450 mln zł) w wyniku spadku o -35% ceny gazu RDN na TGE i niższych o -3% r/r wolumenów sprzedaży
  • Spisane koszty odwiertów negatywnych i sejsmiki: -258 mln zł w 2019 r. wobec -687 mln zł w 2018 r.
  • Zawiązanie odpisów na majątek trwały: -354 mln zł w 2019 r. wobec rozwiązania na poziomie +203 mln zł w 2018 r.
  • Pozycja overlift / underlift w Norwegii w 2019 r. – wpływ wyceny na wynik w 2019 r. na poziomie -12 mln zł. W 2018 r. odnotowano pozycję overlift / underlift – wpływ wyceny na wynik 2018 r. to -110 mln zł
Wyniki finansowe spółek zależnych
 
Wyniki finansowe PGNiG UN
PGNiG UN (mln NOK)
2019
2018
2017
Przychody ze sprzedaży
2 358
3 569
2 463
EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.
1 515
2 247
1 779
EBIT(ang. earnings before interest and taxes) – zysk przed odsetkami i opodatkowaniem, inaczej zysk operacyjny.
721
1 343
872
Zysk/strata netto
143
157
21
Aktywa ogółem
13 244
10 145
8 394
Kapitał własny
1 894
751
594