RADA NADZORCZA

GRI 102-18, 102-22
 

Bartłomiej Nowak – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 

Pan Bartłomiej Nowak jest absolwentem kierunku Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 r. posiada stopień naukowy Doctor of Laws – European University Institute, a od 2013 r. – stopień doktora habilitowanego nadany przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się m.in. w prawie energetycznym, gospodarczym i konkurencji oraz prawie Unii Europejskiej. W latach 2007–2009 pracował na rzecz Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Transportu i Energii oraz jako doradca Prezesa UREUrząd Regulacji Energetyki.
 


W okresie 2010–2014 pełnił funkcję doradcy w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k. oraz członka Rady Nadzorczej PTE WARTA SA. Od 2009 r. jest związany z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie na stanowiskach: adiunkta, a później profesora nadzwyczajnego w Kolegium Prawa oraz Prorektora ds. Studiów Ekonomiczno-Społecznych. Członek Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych.
Pan Bartłomiej Nowak oświadczył, że spełnia kryterium niezależności zarówno w zakresie wynikającym z art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak i Zaleceń Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. 

Piotr Sprzączak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Pan Piotr Sprzączak jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2011 r., pracując w Departamencie Ropy i Gazu na rzecz Ministerstwa Gospodarki, a następnie Ministerstwa Energii. Aktualnie pełni funkcję Naczelnika Wydziału Infrastruktury w Ministerstwie Energii. W ramach obowiązków służbowych zajmuje się m.in. negocjacjami aktów prawnych UE, np. rewizją dyrektywy gazowej, rozporządzeniem dotyczącym środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego czy kształtowania otoczenia regulacyjnego w ramach tzw. pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.


Koordynuje działania wynikające ze współpracy międzynarodowej, członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz międzynarodowych organizacjach i porozumieniach energetycznych. W latach 2011–2014 zajmował się opracowaniem i aktualizacją oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem dostaw gazu ziemnego, planu działań zapobiegawczych oraz planu na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. 

Sławomir Borowiec – Sekretarz Rady Nadzorczej 

 

Pan Sławomir Borowiec w 1992 r. ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział Wiertniczo-Naftowy. W tym samym roku rozpoczął pracę w Zielonogórskim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu. W 2001 r. ukończył Państwową Szkołę Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim, Instytut Zarządzania i Finansów w zakresie Zarządzania i Marketingu, a w 2004 r. kierunek Rachunkowość o specjalności rachunkowość jednostek gospodarczych na Politechnice Koszalińskiej. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku Kierownika Ośrodka Kopalń. Posiada uprawnienia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. W 2002 r. zdał egzamin na członków Rad Nadzorczych, a w 2010 r. otrzymał stopień górniczy: Dyrektor Górniczy II Stopnia.

Piotr Broda – członek Rady Nadzorczej

 

Pan Piotr Broda jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów Executive MBA na Uniwersytecie Minnesoty. Doświadczenie zdobywał w czołowych instytucjach finansowych, rozpoczynając karierę zawodową w 1991 r. w Bank Austria Creditanstalt SA Warszawa. Pełnił m.in. funkcje Zastępcy Dyrektora Wydziału Skarbu (w latach 1995–1998), a następnie Dyrektora Wydziału Skarbu i Przewodniczącego Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami (w latach 1998–2000). W listopadzie 2000 r. został Managerem Zespołu Inwestycji w Allianz SA, a w 2002 r. objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Inwestycji Finansowych PZU SA.
 


Pracę na rzecz Grupy PZU kontynuował jako Dyrektor Biura Instrumentów Dłużnych i Pochodnych oraz Wiceprezes Zarządu PZU Asset Management SA w latach 2008–2011, a także jako Wiceprezes Zarządu PZU TFI SA (w latach 2009–2013). Przez ponad cztery lata (2013–2017) był członkiem Zarządu TFI BGK SA Od lipca 2018 r. piastuje stanowisko Dyrektora Finansowego ElectroMobility Poland SA. Posiada wieloletnie doświadczenie jako członek Rad Nadzorczych – funkcję tę pełnił w latach 2002–2004 w PZU Asset Management SA oraz PZU NFI Management SA, a następnie w latach 2005–2006 w Lentex SA oraz w latach 2006–2007 w Jago SA. Jest autorem publikacji o tematyce finansowej w ramach współpracy eksperckiej z Instytutem Sobieskiego.
Pan Piotr Broda oświadczył, że spełnia kryterium niezależności zarówno w zakresie wynikającym z art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak i Zaleceń Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. 

Roman Gabrowski – członek Rady Nadzorczej

 

Pan Roman Gabrowski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej Wydziału Elektrycznego (specjalność: automatyka stosowana) oraz Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (specjalizacja: zarządzanie strategiczne). Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej z zakresu zarządzania podmiotami Skarbu Państwa z branży energetycznej oraz na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki w zakresie „Zarządzania finansami firmy”. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. na stanowiskach menadżerskich w branży elektroenergetycznej, w tym w podmiotach Grupy Tauron.


W latach 1993–1997 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej ZE Wałbrzych SA. W okresie 1998–2002 pełnił funkcję prezesa zarządu ZE Wałbrzych SA, a w latach 2007–2008 EnergiaPro Gigawat (obecnie: Tauron Obsługa Klienta). W latach 2016–2019 piastował stanowisko Prezesa Zarządu Tauron Ekoenergia. Zasiadał również w Radach Nadzorczych, m.in. Jeleniogórskich Elektrowni Wodnych (obecnie: Tauron Ekoenergia) oraz Tauron Ekoserwis. 

Andrzej Gonet – członek Rady Nadzorczej 

 

 

Pan Andrzej Gonet ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Wiertniczo-Naftowym Akademii Górniczo-Hutniczej w 1975 r., a następnie podjął pracę na tym wydziale, gdzie w 1980 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. W 1989 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. W 1998 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych i jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w AGH. Ukończył kilka studiów podyplomowych na AGH, UJ i PAN oraz kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.


Był członkiem Rady Nadzorczej w ZUN Sp. z o. o. w Krośnie w okresie 2000–2002 i PNiG Sp. z o. o. w Krakowie (w latach 2011–2013). Jest autorem i współautorem ponad 300 prac publikowanych, 260 niepublikowanych prac naukowo-badawczych, 29 zatwierdzonych i zgłoszonych patentów oraz 8 licencji. Posiada certyfikat biegłego Wojewody Małopolskiego z zakresu oceny oddziaływania na środowisko, rzeczoznawcy SITPiG oraz krajowe i zagraniczne doświadczenie zawodowe. Wielokrotny konsultant i recenzent prac naukowych i projektów naukowo-badawczych. Członek Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego Komitetu Górnictwa PAN. Podczas wieloletniej pracy zawodowej pełnił różne funkcje, m.in. Kierownika Zakładu Wiertnictwa, Zastępcy Dyrektora Instytutu Wiertniczo-Naftowego, Prodziekana przez dwie kadencje i Dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, którą to funkcję pełnił trzecią kadencję. Ponadto był współorganizatorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, gdzie pełnił funkcję Prorektora i Rektora. 

Mieczysław Kawecki – członek Rady Nadzorczej 

 

Pan Mieczysław Kawecki jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, magistrem inżynierem o specjalności eksploatacja otworowa. Ukończył studia podyplomowe w zakresie podziemnego magazynowania gazu oraz kierunek ochrony środowiska w gospodarce na AGH w Krakowie. Posiada uprawnienia kierownika ruchu zakładu górniczego oraz I stopień Dyrektora Górniczego. Pracę zawodową rozpoczął w 1976 r. w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu na kopalni ropy naftowej Wańkowa. W 1984 r. został kierownikiem nowo powstałej kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Lublin, a w 1986 r. objął funkcję kierownika na kopalni ropy naftowej Wielopole.


W latach 1991–2017 pracował na stanowisku Kierownika PMG Strachocina. Od 2017 r. na stanowisku Kierownika Działu Podziemnego Magazynowania Gazu w Oddziale PGNiG w Sanoku. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego – SITPNiG Oddział w Sanoku. W latach 1990–1992 był członkiem Rady Pracowniczej w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu oraz delegatem na Ogólne Zebranie Delegatów PGNiG Warszawa. Od 1994 r. do momentu przekształcenia w Spółkę był członkiem Rady Pracowniczej PGNiG Warszawa w VI i VII kadencji. Do 1998 r. członek grupy konsultacyjnej przy PGNiG. W latach 2003–2005 Przewodniczący Związku Zawodowego „KADRA” w Oddziale w Sanoku i członek Związkowej Komisji Koordynacyjnej. Członek, a następnie Sekretarz Rady Nadzorczej PGNiG w latach 2005–2014. 

 Stanisław Sieradzki – członek Rady Nadzorczej

 

 

Pan Stanisław Sieradzki jest absolwentem geologii stratygraficzno-poszukiwawczej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w zakresie inżynierii złożowej. Od 1986 r. nieprzerwanie pracuje w PGNiG SA, najpierw na stanowisku samodzielnego geologa, później specjalisty geologa w Dziale Geologii Ruchowej, następnie Kierownika Działu Rozpoznawania i Dokumentowania Złóż w Oddziale PGNiG w Sanoku. Z chwilą powstania Oddziału Geologii i Eksploatacji został powołany na funkcję Kierownika Ośrodka Projektowego w Sanoku.


Obecnie zajmuje stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Projektowego w Jaśle, biuro w Sanoku. Dotychczas zajmował się głównie pracami poszukiwawczymi za ropą naftową i gazem ziemnym. Uzyskał między innymi: uprawnienia Ministra Środowiska do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii I w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności geologicznej oraz uprawnienia geologa górniczego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, nadane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Ponadto posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania. 

 Grzegorz Tchorek – członek Rady Nadzorczej

 

Pan Grzegorz Tchorek jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 r. obronił pracę doktorską i rozpoczął pracę jako adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Narodowym Banku Polskim jako doradca (od 2009 r.). Jako ekspert zajmuje się obecnie oceną konkurencyjności gospodarek i przedsiębiorstw, globalnymi łańcuchami dostaw oraz rozwojem niskoemisyjności w Polsce. Realizuje projekty badawcze związane z elektromobilnością, gazomobilnością, mobilnością współdzieloną i technologiami wodorowymi.
 


Pan Grzegorz Tchorek oświadczył, że spełnia kryterium niezależności zarówno w zakresie wynikającym z art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak i Zaleceń Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. 

Kompetencje Rady Nadzorczej PGNiG
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Emitentem we wszystkich dziedzinach jego działalności oraz opiniuje wszelkie sprawy przedkładane przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu. W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należą: 
 • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
 • ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2;
 • ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tych czynności;
 • wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
 • zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych;
 • zatwierdzanie Strategii Spółki i Grupy PGNiG oraz strategicznych planów wieloletnich;
 • uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
 • przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu przygotowanego przez Zarząd Emitenta;
 • zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 • ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, chyba że znajdujące zastosowanie przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego stanowią inaczej.
Zasady działania Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza działa zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz Regulaminie Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej i jest dostępny na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://pgnig.pl/lad-korporacyjny/rada-nadzorcza/regulamin. Rada Nadzorcza Emitenta składa się z 5–9 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym jeden z nich powinien spełniać określone w Statucie kryteria niezależności. Przez okres, w którym Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. W Radzie Nadzorczej liczącej do sześciu członków dwóch z nich powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych, a w Radzie Nadzorczej liczącej 7–9 członków – trzech. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję, która trwa trzy lata. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w każdym przypadku, gdy wymaga tego interes Emitenta, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Rada Nadzorcza lub jej członkowie oddelegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych mają prawo kontrolować pełny zakres działalności Emitenta, a w szczególności badać wszystkie dokumenty Emitenta, żądać od Zarządu i pracowników Emitenta sprawozdań i wyjaśnień lub dokonywać rewizji stanu majątku Emitenta. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub doraźne, tworzone w miarę potrzeb, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniodawcze Rady.
Komitety Rady Nadzorczej
W 2019 r. w Spółce działał jeden komitet – Komitet Audytu. Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGNiG w 2019 r.:
 • Grzegorz Tchorek - Przewodniczący Komitetu Audytu
 • Piotr Broda - Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu
 • Bartłomiej Nowak - Członek Komitetu Audytu

W 2019 r. nie zaszły zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, w tym przynajmniej jeden członek posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
Wszyscy członkowie Komitetu Audytu złożyli oświadczenia o spełnianiu kryterium niezależności zarówno w zakresie wynikającym z art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak i Zaleceń Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. Dwóch członków Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych: 

 • Pan Grzegorz Tchorek - Przewodniczący Komitetu Audytu jest magistrem zarządzania i marketingu, w zakresie zarządzania gospodarczego, absolwentem Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.  

 • Pan Piotr Broda - Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu, jest Absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, magistrem nauk ekonomicznych w zakresie handlu zagranicznego o specjalizacji rynki finansowe.

 • Pan Bartłomiej Nowak – Członek Komitetu Audytu, posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, będąc doktorem hab. nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk (Instytut Nauk Prawnych), w dyscyplinie prawo gospodarcze oraz doktorem nauk prawnych EUI FLORENCE i pełnił funkcje Doradcy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2007-2009 i pracował na rzecz Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Transportu i Energii w latach 2007-2008.

Zasady działania Komitetu Audytu i kompetencje
Komitet Audytu działa w ramach Rady Nadzorczej jako stały komitet służący pomocą Radzie Nadzorczej w zakresie jego zadań. Posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku, i zwoływane są przez Przewodniczącego Komitetu. Co sześć miesięcy Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności, które są udostępniane akcjonariuszom Emitenta na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Do zadań Komitetu Audytu należą w szczególności te wymienione w art. 130 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, m.in.:
 • monitorowanie:
  • procesu sprawozdawczości finansowej;
  • skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
  • wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
 • kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w kontekście przestrzegania limitów na wynagrodzenie za świadczenie na rzecz badanej Spółki dozwolonych usług innych niż badanie sprawozdań finansowych;
 • informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
 • dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
 • opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
 • opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
 • określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
 • przedstawianie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt e i f;
 • przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.
Informacje o odbytych posiedzeniach Komitetu Audytu i podjętych uchwałach
Komitet Audytu Rady Nadzorczej odbył w 2019 r. 6 posiedzeń i podjął 8 uchwał. Na trzech posiedzeniach Komitet Audytu odbył spotkanie z biegłym rewidentem.
Zasady współpracy z firmą audytorską
W wyniku wyboru dokonanego przez Radę Nadzorczą PGNiG z dnia 20 grudnia 2018 r. podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finansowych PGNiG oraz części spółek zależnych oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy PGNiG jest firma PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k. Umowa została zawarta w dniu 12 kwietnia 2019 r. na lata 2019–2020. W okresie 2019 r. firma audytorska świadczyła następujące dozwolone usługi nieaudytowe na rzecz PGNiG:
 • Przegląd kwartalnego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okresy zakończone 31 marca 2019 r. oraz 30 września 2019 r.
 • Przegląd półrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 czerwca 2019 r.
 • Przeprowadzenie weryfikacji uzgodnionych procedur, na potrzeby banków finansujących PGNiG SA, dotyczących wskaźników finansowych wynikających z zawartych przez PGNiG SA umów kredytowych oraz umów objęcia obligacji i warunków ich emisji – za okresy dwunastomiesięczne zakończone 31 grudnia 2018 r. oraz 30 czerwca 2019 r.

W dniu 23 stycznia 2020 r. Komitet Audytu przedstawił Radzie Nadzorczej PGNiG rekomendację dotyczącą wyboru firmy audytorskiej dla PGNiG i wybranych spółek Grupy PGNiG do przeprowadzenia badania na lata 2021–2022, która spełniała warunki określone w art. 130 ust. 2 pkt. Ustawy o biegłych rewidentach.
Ponadto Komitet Audytu oświadczył, że rekomendacja jest sporządzona w następstwie procedury wyboru firmy audytorskiej przeprowadzonej przez PGNiG zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. tj. z 2019 r. poz. 1843). Procedura ta spełnia kryteria wskazane w art. 130 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2019 poz. 1421).
 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG w 2019 r.

Skład Rady Nadzorczej PGNiG na dzień 1 stycznia 2019 r.:

 • Bartłomiej Nowak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Piotr Sprzączak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Sławomir Borowiec - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Piotr Broda - Członek Rady Nadzorczej
 • Andrzej Gonet - Członek Rady Nadzorczej
 • Mieczysław Kawecki - Członek Rady Nadzorczej
 • Stanisław Sieradzki - Członek Rady Nadzorczej
 • Grzegorz Tchorek - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 22 sierpnia 2019 r. Minister Energii oświadczeniem, zgodnie z § 35 ust. 1 Statutu Spółki, powołał w skład Rady Nadzorczej Pana Romana Gabrowskiego. 

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2019 r.:

 • Bartłomiej Nowak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Piotr Sprzączak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Sławomir Borowiec - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Piotr Broda - Członek Rady Nadzorczej
 • Roman Gabrowski - Członek Rady Nadzorczej
 • Andrzej Gonet - Członek Rady Nadzorczej
 • Mieczysław Kawecki - Członek Rady Nadzorczej
 • Stanisław Sieradzki - Członek Rady Nadzorczej    
 • Grzegorz Tchorek - Członek Rady Nadzorczej