ZAłOżENIA łADU KORPORACYJNEGO

GRI 102-22, 103-2
 

Walne Zgromadzenie
Zadania
Struktura

Walne Zgromadzenie jest organem stanowiącym Spółki. Poza wszelkimi sprawami związanymi z działalnością PGNiG i sprawami określonymi w przepisach prawa, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały m.in. w sprawie zmiany Statutu i przedmiotu działalności PGNiG, podziału zysku lub pokrycia straty, zatwierdzenia sprawozdań finansowych i udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków a także  ustala zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz zasady wynagradzania członków Zarządu.

 

Walne Zgromadzenie działa według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawniony jest każdy akcjonariusz.

 

Jedna akcja uprawnia do wykonania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

 

Prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje Zarządowi, Radzie Nadzorczej, akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co najmniej 50% ogółu głosów oraz zgodnie ze Statutem Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.
 

Statut PGNiG ogranicza prawo głosowania akcjonariuszy w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia

 

Rada Nadzorcza
Zadania
Struktura
Kadencja

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz opiniuje wszelkie sprawy przedkładane przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu.


Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub doraźne, tworzone w miarę potrzeb, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniodawcze Rady. W 2019 r. w PGNiG działał jeden komitet – Komitet Audytu.  

 

Rada Nadzorcza działa zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.


Zgodnie ze Statutem jeden z członków Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności. W 2019 r. w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadało 3 członków niezależnych, będących jednocześnie członkami Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

 

Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

 

W Radzie Nadzorczej liczącej do sześciu członków dwóch członków powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników PGNiG oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych, a w Radzie Nadzorczej liczącej od siedmiu do dziewięciu członków - trzech.

Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję, która trwa 3 lata. 

 

Zarząd

Zadania
Struktura
Kadencja

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd obowiązany jest w szczególności do opracowywania planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, oraz Strategii Spółki i Grupy Kapitałowej PGNiG oraz strategicznych planów wieloletnich i przedkładania ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia. 

 

Zarząd działa zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz w Regulaminie Zarządu.

Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

 

Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem PGNiG, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników na okres kadencji Zarządu.

Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata.