KAPITAł INNOWACYJNY

Kapitał innowacyjny rozumiemy jako majątek niematerialny oparty na wiedzy.
 

Inwestycje w innowacje i nowoczesne rozwiązania zwiększają efektywność działań, przyczyniają się do wzrostu potencjału biznesowego Grupy Kapitałowej PGNiG oraz umożliwiają sprostanie nowym wyzwaniom w obszarze oddziaływania na środowisko i klimat. Wśród priorytetów Grupy można wskazać m.in. rozwój współpracy ze światem nauki, wsparcie i inicjowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a w szczególności start-upów.

Kluczowe dane:

 • Centrum Start-upowe InnVento – wspieranie rozwoju start-upów z branży energetycznej oraz wspólne poszukiwanie nowych technologicznych rozwiązań.
 • Program akceleracji MIT Enterprise Forum Poland.
 • PGNiG Ventures – fundusz typu corporate venture capital nakierowany na projekty lub firmy, które oferują innowacje produktowe lub procesowe mające zastosowanie w branży poszukiwawczo-wydobywczej lub energetycznej.
 • Efektywność Energetyczna – wprowadzenie systemowych rozwiązań stanowiących integralny element Polityki Energetycznej PGNiG i wdrożenie Systemu Zarządzania Energią wg normy ISO:50001.
 • Mini Drill, Hydra Tank, ELIZA – najważniejsze projekty B+R realizowane w Grupie PGNiG w 2019 r.
 • Geo Metan II, Kelvin, Cyfrowe Złoże, Smok 3D – najważniejsze projekty innowacyjne realizowane w Grupie PGNiG w 2019 r.

Osiągnięte rezultaty:

121

projektów innowacyjnych realizowano w 2019 r. przy udziale Grupy PGNiG (132 projekty w 2018 r.);

57

projektów badawczo-rozwojowych realizowano w 2019 r. przy udziale Grupy PGNiG, w tym 9 projektów współfinansowanych przez NCBiR w ramach I Edycji Programu INGA (Innowacyjne Gazownictwo);

ok. 400 mln zł

budżet przeznaczony na projekty innowacyjne w 2019 r. (ok. 349 mln zł w 2018 r.);

ok. 13,5 mln zł

wydano na projekty badawczo-rozwojowe realizowane w Grupie PGNiG (9,7 mln zł w 2018 r.);

12

pilotaży start-upów przeprowadzono w 2019 r. w ramach programu akceleracji MIT Enterprise Forum Poland. 

Jak zarządzamy wynikami?

 • Budowanie kultury innowacji w organizacji zwiększającej świadomość pracowników i kadry zarządzającej w zakresie rozwoju działalności innowacyjnej oraz działania na rzecz utrzymania sieci współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami zajmującymi się współpracą ze start-upami i innowacyjnymi firmami.
 • Kontynuacja cyklu działań badawczo-rozwojowych związanych z nowym potencjalnym obszarem biznesu, tj. technologiami wodorowymi.
 • Komercjalizacja zrealizowanych z sukcesem projektów innowacyjnych i badawczo-rozwojowych – w 2019 r. rozpoczęto prace zmierzające do komercjalizacji dwóch rozwiązań innowacyjnych, m.in. systemu pomiarowo-rozliczeniowego skroplonego gazu ziemnego Smok 3D.
 • Zakończenie V edycji konkursu „Młodzi Innowacyjni dla PGNiG”. 

Jak kapitał innowacyjny wpływa na pozostałe kapitały? 

Kapitał produkcyjny

Jednym z kluczowych kierunków rozwoju innowacji w Grupie PGNiG jest zwiększanie efektywności aktywów produkcyjnych zarządzanych przez poszczególne spółki.

 • W 2019 r. PGNiG rozpoczęła realizację programu „Cyfrowe złoże” – narzędzia, które umożliwi PGNiG jeszcze efektywniejsze wykorzystanie zasobów ropy i gazu. Zintegrowane zarządzanie złożami na etapie poszukiwań, eksploatacji i inwestycji przyczyni się do zwiększenia czerpania i przedłużenia żywotności złóż, a jednocześnie do obniżenia kosztów produkcji i większego zwrotu z inwestycji w wydobycie.
 • Na mocy umowy pomiędzy NCBiR oraz Gaz-System realizowany jest największy program badawczy w historii Grupy PGNiG – INGA (Innowacyjne Gazownictwo). Razem z zewnętrznymi partnerami pracujemy m.in. nad wykorzystaniem metanu ze zlikwidowanych kopalń na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, rozwojem technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów oraz systemem monitorowania gazociągów.
 • W 2019 r. zakończyła się współpraca w ramach programu akceleracji MIT Enterprise Forum Poland realizowanego we współpracy z Fundacją Przedsiębiorczości Technologicznej. W ramach programu przeprowadzono 12 pilotaży start-upów, których rozwiązania dotyczyły m.in.: wykorzystania dronów do tworzenia ortofotomap lub do monitorowania zanieczyszczeń powietrza, zwiększenia wydajności wydobycia ropy naftowej czy też wykorzystania wirtualnej rzeczywistości do szkoleń pracowników na symulatorze stacji pomiarowo-redukcyjnej.
 • W ramach programu GeoMetan II kontynuowane są prace związane z pozyskiwaniem gazu ziemnego z pokładów węgla kamiennego. W jego wyniku powstaną rozwiązania techniczne umożliwiające eksploatację nowych zasobów węglowodorów we współpracy z innymi krajowymi liderami branży przemysłowej.
Kapitał ludzki

PGNiG, wychodząc naprzeciw obecnym wyzwaniom, poszukuje nowych technologicznych rozwiązań oraz wspiera pracę i rozwój innowatorów. Grupa inspiruje i nagradza inicjatywy i pomysły powstające wewnątrz swoich spółek, jednak wypracowała także system generowania innowacji, korzystając z zasobów ludzkich ośrodków akademickich i innych przedsiębiorstw – w tym start-upów.

Wspieramy rozwój podmiotów rozpoczynających swoją działalność w branży technologicznej. W ramach Inkubatora InnVento zapewniamy zaplecze merytoryczne, infrastrukturę techniczną, powierzchnie biurowe oraz wsparcie administracyjne i operacyjne (m.in. z zakresu prawa, ekonomii). Usługi te bazują na wiedzy naszych pracowników.

Wdrożony w Grupie System Identyfikacji Talentów Organizacji umożliwia identyfikację pracowników o dużym potencjale, którzy obejmowani są programem rozwojowym Akademia Liderów Przyszłości (ALP). Przygotowuje on zidentyfikowane talenty do pełnienia kluczowych funkcji w organizacji – w tym funkcji menadżerskich.

Kapitał naturalny

Jednym z kluczowych wątków rozwoju innowacji w Grupie są ekologiczne technologie oraz produkty. PGNiG zamierza stać się krajowym liderem technologii wodorowych. W 2019 r. z powodzeniem ukończono projekt badawczo-rozwojowy ELIZA dający podstawy do stworzenia programu budowania kompetencji wodorowych w Grupie PGNiG. Program ELIZA koncentruje się na wytwarzaniu wodoru z odnawialnych źródeł energii metodą elektrolizy i wykorzystaniu know-how Grupy w zakresie magazynowania paliw gazowych.

Szereg innowacji rozwijanych w ramach jednego z najbardziej ambitnych projektów branży gazowniczej – INGA – oraz projektu GeoMetan II w niedalekiej przyszłości umożliwią Grupie dostęp do nowych zasobów węglowodorów, które do niedawna nie były rozpatrywane pod kątem eksploatacji.
Kapitał finansowy

Model działań rozwojowych wdrożony i stosowany w PGNiG jest jednym z najbardziej kompleksowych i nowoczesnych rozwiązań działalności B+R+I w dużych polskich spółkach. Ukierunkowany jest na możliwie szybką komercjalizację wypracowanych rozwiązań, co w perspektywie krótko- , średnio- i długoterminowej przekładać się ma na konkretne korzyści finansowe.

Podstawowym założeniem wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Grupy PGNiG oraz GAZ-SYSTEM – program INGA – jest ukierunkowany wzrost konkurencyjności polskiego sektora gazownictwa. Zakładany wkład finansowy PGNiG na lata 2018–2022 może wynieść nawet 133 mln zł.

W 2019 r. w Grupie PGNiG realizowano łącznie 121 projektów innowacyjnych na kwotę ok. 400 mln zł.
Kapitał społeczny

Głównym kierunkiem oddziaływania Grupy na otoczenie społeczne z zaangażowaniem kapitału innowacyjnego jest edukacja i nauka. Spółka moderuje współpracę z uczelniami i szkołami zawodowymi w taki sposób, aby zapewnić sobie napływ wysoko wykwalifikowanej kadry (zarządzanie luką pokoleniową) oraz pozyskiwać partnerów do rozwoju innowacji w dużych ośrodkach naukowo-akademickich.  

Jako jedna z pierwszych firm na polskim rynku dostosowaliśmy swój system podnoszenia kwalifikacji i zatrudnienia do realizacji doktoratów wdrożeniowych. PGNiG TERMIKA SA od dziesięciu lat przyznaje stypendia zawodowe dla najlepszych uczniów szkół partnerskich w ramach programu „Zagrzewamy do nauki”.