OCENA PRACOWNICZA

GRI 404-3 
 
System Oceny Pracy ma ukierunkować pracowników na wykonywanie zadań wspierających realizację celów strategicznych Grupy oraz przekazać im jasne oczekiwania wraz z informacją zwrotną na temat wykonywanych obowiązków. Jednocześnie prowadzona ocena pracowników pozwala na podniesienie efektywności pracy i kompetencji. 

W Grupie PGNiG realizowane są dwa typy oceny pracowniczej. Jedna z nich przeprowadzana jest raz w roku – ocena roczna, druga odbywa się dwa razy do roku – ocena półroczna. Podczas oceny rocznej dokonuje się podsumowania pracy wśród pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz nierobotniczych świadczących pracę w terenie. Natomiast do oceny półrocznej zobowiązani są pozostali pracownicy, z wyjątkiem wyższej kadry menadżerskiej objętej systemem MBO oraz radców prawnych. Ocena pracy dokonywana jest z uwzględnieniem poniższych elementów:

  • ocena jakości pracy i kompetencji (ocena roczna);
  • ocena jakości pracy i wyznaczonych zadań, ocena kompetencji (ocena półroczna, przy czym ocena kompetencji dokonywana jest raz do roku w grudniu).

Ponadto realizowana jest ocena 360° dla wyższej kadry menadżerskiej objętej Systemem MBO, która ma miejsce raz w roku i w której biorą udział podlegli pracownicy, osoby współpracujące, przełożeni, a także sam oceniany dokonujący samooceny. Ocena metodą 360° gwarantuje pełną anonimowość, do procesu oceny zapraszana jest znacząca grupa respondentów reprezentująca różne obszary kompetencyjne i szczeble organizacyjne.

Ocena kompetencji dokonywana jest w czterostopniowej skali opisowej (bardzo dobry, dobry, obszar do rozwoju, obszar do intensywnego rozwoju). Po zakończeniu oceny wyników pracy i kompetencji oceniany i oceniający podsumowują jej rezultaty i określają obszary, w których pracownik się wyróżnia, i te, które wymagają poprawy. Podsumowaniem oceny pracowniczej jest wspólny wybór przez pracownika i przełożonego mocnych stron pracownika oraz obszarów do rozwoju. Na tej podstawie przełożony formułuje działania rozwojowe, które mogą zostać włączone jako element oceny wyników pracy w postaci zadań rozwojowych na kolejny okres rozliczeniowy i być oceniane tak jak inne zadania.

Ocena pracownicza jest szczególnym elementem polityki personalnej z uwagi na fakt, że stanowi punkt wyjścia do wielu działań ze sfery polityki personalnej, jest też instrumentem polityki motywacyjnej umożliwiającym diagnozę potencjału rozwojowego pracownika. System Oceny Pracy stanowi jedno ze źródeł informacji do określania potrzeb kadrowych, osiągnięć pracowników, opracowywania systemu wynagradzania, przesunięć kadrowych, w tym awansów i zwolnień, a także tworzenia koncepcji doskonalenia pracowników w postaci programów szkoleniowych. Z każdym rokiem system ten jest coraz bardziej skutecznym narzędziem do zarządzania, szczególnie w obszarze sprzedaży. System oceniania służy planowaniu i koordynacji procesu kierowania ludźmi, tak aby produktywnie wykonywali to, czego od nich oczekuje ich przełożony, jednocześnie realizując swoje cele i oczekiwania w stosunku do organizacji.

W związku z wdrożonym Systemem Oceny Pracy i MBO pracownicy PGNiG podlegają ocenie raz lub dwa razy w roku. Elementem oceny, na który kładziony jest szczególny nacisk, są indywidualne cele wyznaczane pracownikom powiązane z celami strategicznymi Spółki. Proces umożliwia każdemu pracownikowi rozmowę o potrzebach i wyzwaniach jego stanowiska pracy, a także jest dla niego źródłem informacji zarówno na temat osiągnięć, jak i kwestii dotyczących własnego rozwoju. 

 

Odsetek osób objętych procesem oceny pracy w Grupie PGNiG:
Jednostki organizacyjne 
Pracownicy objęci procesem oceny pracy (w procentach)
2019
2018
PGNiG
98%
98%
Grupa PGNiG
82%
82%

 

W PGNiG oceną pracy nie są objęci pracownicy zagraniczni zatrudnieni zgodnie z prawem lokalnym.

Procent pracowników objętych oceną pracy według płci i kategorii zatrudnienia w 2019 r.
Jednostki organizacyjne
Kobiety
Mężczyźni
Ogółem
Stanowiska menadżerskie
Stanowiska pozostałe
PGNiG
100%
96%
98%
100%
98%
Grupa PGNiG
84%
80%
82%
100%
82%