POLITYKA WYNAGRADZANIA I BENEFITY

GRI 401-2 
 
Grupa PGNiG stosuje jasną i przejrzystą politykę wynagradzania, która jest regulowana przez Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Jednocześnie jednostki organizacyjne w ramach swoich struktur stosują się do wdrożonych wewnętrznych regulaminów oraz umów społecznych zawartych z organizacjami związkowymi.

Znaczącym elementem zasad wynagradzania jest dbanie, aby poziom wynagradzania był adekwatny do rodzaju wykonywanej pracy w powiązaniu z jej jakością i wydajnością. Jednocześnie ze względu na głęboko zakorzenione zasady etyczne Grupa czuwa nad tym, aby zatrudnienie i warunki pracy były wolne od jakichkolwiek działań o charakterze dyskryminacyjnym. Poza transparentnymi systemami wynagradzania pracownicy motywowani są przez szereg benefitów oraz otwartość współpracowników na pomoc w trakcie realizacji wspólnych inicjatyw.

Nowo zatrudniani pracownicy podkreślają istotność Programu Adaptacji, który umożliwia im łatwe poznanie PGNiG SA i wejście w struktury Spółki. Różnorodność wykonywanych zadań, możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i konferencjach oraz satysfakcja z realizowanych zadań to tylko niektóre z aspektów motywujących pracowników do działania.

Należy podkreślić, że w Grupie PGNiG funkcjonuje również system premiowania oparty na koncepcji zarządzania przez cele (MBO), który skierowany jest do kadry menadżerskiej. System zarządzania przez cele pozwala na skonkretyzowanie kluczowych zadań istotnych ze względu na priorytety Grupy PGNiG, natomiast premia dla menadżerów uzależniona jest od jakości i stopnia ich realizacji. Pracownicy mogą również liczyć na otrzymanie uznaniowej nagrody okresowej, która przyznawana jest kwartalnie przez przełożonego za osiągnięte wyniki pracy. Inną formą gratyfikacji za wykonywaną pracę jest uznaniowa nagroda zadaniowa, którą mogą otrzymać pracownicy uzyskujący wyróżniające wyniki w pracy zawodowej. Jednocześnie Grupa przydziela uznaniową nagrodę projektową skierowaną do współpracowników zaangażowanych w realizację zadań projektowych. Poza tego typu nagrodami Grupa dysponuje pakietami benefitów płacowych, pozapłacowych i niefinansowych oferowanych pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę:

Benefity płacowe:
 • nagroda jubileuszowa,
 • odprawy emerytalne,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • nagrody pieniężne dla pracowników otrzymujących odznaki branżowe „Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa”,
 • bonusy świąteczne,
 • bonusy okolicznościowe,
 • dodatek za pracę w godzinach nocnych,
 • dodatek do absencji chorobowych,
 • dodatki dla ratowników górniczych.
Benefity pozapłacowe:
 • świadczenia w ramach ZFŚS,
 • wczasy profilaktyczno-lecznicze,
 • dofinansowanie do okularów,
 • pakiet usług medycznych,
 • koszty dofinansowania do dojazdów do/z pracy pracowników centrali,
 • kursy językowe,
 • koszty dojazdów (delegacji) na studia,
 • dofinasowanie do studiów podyplomowych, magisterskich I stopnia, MBA, dokoratów itp.,
 • dofinansowanie do kart sportowo-rekreacyjnych,
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalno-oświatowe lub sportowo-rekreacyjne,
 • dofinansowanie do munduru górniczego.
Benefity niefinansowe:
 • dodatkowe dni wolne od pracy (w tym urlop zdrowotny, ulopy okolicznościowe),
 • wydłużony okres wypowiedzenia dla pracowników ze stażem powyżej 15 lat,
 • posiłki regeneracyjne/profilaktyczne (dla wybranych grup zawodowych),
 • udział w projektach rozwojowych podnoszących kompetencje,
 • udział w projektach ogólnofirmowych, w roli członka zespołu projektowego lub kierownika projektu,
 • elastyczny czas pracy.