OPIS STOSOWANYCH POLITYK I PROCEDUR NALEżYTEJ STARANNOśCI

 
 
Grupa Kapitałowa PGNiG jest w pełni zaangażowana w zrównoważony rozwój i działania środowiskowe. Zdecydowanie i determinacja kadry menadżerskiej oraz odpowiednie przygotowanie personelu ma przełożenie na doskonalenie efektów działalności środowiskowej oraz realizację zakładanych celów Polityki QHSE.

Tym samym Polityka reguluje poniższe zagadnienia:

 • Identyfikacja, nadzorowanie i monitorowanie aspektów środowiskowych.
 • Identyfikacja i wypełnianie wymagań prawnych i innych regulacyjnych.
 • Wyznaczanie i realizacja celów doskonalących, minimalizujących oddziaływanie na otoczenie i sąsiedztwo, tak aby zachowana była równowaga między rozwojem biznesu a ochroną środowiska naturalnego.
 • Stosowanie przyjaznych dla środowiska technologii.
 • Monitorowanie wpływu działalności Spółek na środowisko.
 • Efektywne wykorzystanie paliw i zasobów naturalnych.
 • Podejmowanie działań remediacyjnych i rekultywacyjnych.
 • Nadzorowanie działań Wykonawców.
 • Podnoszenie kwalifikacji i budowanie świadomości pracowników w obszarze ochrony środowiska.

Działalność wykonywana przez Grupę PGNiG w całym łańcuchu wartości wiąże się z oddziaływaniem na środowisko. Biorąc pod uwagę globalne wyzwania ochrony środowiska, związane ze zmianami klimatycznymi, racjonalnym gospodarowaniem zasobami naturalnymi oraz gospodarką obiegu zamkniętego Grupy PGNiG podejmuje działania w kierunku minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Drogowskazem do tego typu inicjatyw jest Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022, która przewiduje poniższe działania:

 • Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego, jako jednego z narzędzi realizacji Polityki QHSE w całej Grupie PGNiG.
 • Stosowanie przyjaznych dla środowiska technologii i technik ograniczających emisję do środowiska, ilości powstających odpadów i ścieków oraz umożlwiających efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych w celu sprostania nowym wyzwaniom m.in. gospodarki w obiegu zamkniętym.
 • Wdrożenie wymogów w zakresie utrzymywania najwyższych standardów ochrony środowiska oraz stosowania technologii i rozwiązań prośrodowiskowych przez dostawców i wykonawców Grupy PGNiG.
 • Projektowanie, prowadzenie i udział w projektach naukowo-badawczych w zakresie nowych technologii w celu poprawy efektywności środowiskowej i ekonomicznej prac prowadzonych przez Grupę PGNiG.
 • Ochrona bioróżnorodności w działalności wiążącej się z oddziaływaniem na siedliska i gatunki chronione.
 • Minimalizacja wpływu działalności Grupy PGNiG na środowisko poprzez remediację terenów (w tym w odniesieniu do działalności przeszłej i związanymi z nią zanieczyszczeniami historycznymi).
 • Wzmocnienie komunikacji zewnętrznej w zakresie stosowanych przez Grupę PGNiG standardów środowiskowych (rozwiązań i technologii) prośrodowiskowych we wszystkich elementach łańcucha wartości (m.in. prowadzenie akcji edukacyjnych skierowanych do kluczowych interesariuszy tj. urzędów, decydentów, mediów, społeczności lokalnej).
 • Prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej skierowanej do klientów zmieniających system ogrzewania na gaz ziemny.
System zarządzania środowiskowego w Grupy PGNiG

Podstawą funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14 001 jest identyfikacja aspektów środowiskowych organizacji:

 • Emisja zanieczyszczeń do atmosfery.

Emisje pyłu i gazów, takich jak tlenki azotu, siarki i węgla, są istotne w szczególności dla PGNiG TERMIKA, która wytwarza energię elektryczną i ciepło, spalając w tym celu węgiel kamienny, gaz ziemny i biomasę. Emisje metanu do atmosfery mogą wystąpić podczas sytuacji awaryjnych związanych z rozszczelnieniem gazociągów oraz  w przypadku wydmuchów technologicznych, czy spalaniu gazu na pochodniach.

 • Emisja hałasu do otoczenia.

Emisja hałasu do otoczenia towarzyszy większości procesów technologicznych, a w przypadku Geofizyki Toruń również należy uwzględnić wibracje.

 • Zanieczyszczenie gruntów i wód podziemnych.

Przyczynę takiego stanu mogą stanowić zanieczyszczenia pochodzące z przeszłej działalności, wycieki substancji ropopochodnych, substancji niebezpiecznych, podczas prac wiertniczych, innych procesów technologicznych, eksploatacji maszyn i urządzeń oraz awarii, czy rozszczelnienia zbiorników magazynujących lub rurociągów.

 • Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.

W działalności Grupy PGNiG nie da się uniknąć powstawania odpadów. Ich ilości są jednak minimalizowane dzięki wprowadzaniu nowych technologii, a także stosowaniu ekologicznych materiałów i wyrobów.

Zarządzanie tym obszarem w uporządkowany sposób jest jedną z kluczowych kwestii umożliwiających przeprowadzenie analiz w ramach Grupy PGNiG i wytypowania zakresów szczególnego zainteresowania w temacie ochrony środowiska dla górnictwa naftowego i gazownictwa.