AGENDA ONZ 2030

GRI 102-12
 
Założenia strategii Grupy PGNiG oraz podejmowane działania przy ich realizacji wpisują się w globalne zobowiązania i cele, które zostały określone przez Organizację Narodów Zjednoczonych w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Agenda zawiera 17 celów zrównoważonego rozwoju i 169 zadań będących ambitnym planem działań na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Zaangażowanie Grupy PGNiG w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ
Nazwa celu
Opis celu w układzie globalnym
Działania Grupy PGNiG służące realizacji celu (przykład działalności biznesowej, inicjatyw i projektów CSR)
Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie
 • Grupa PGNiG jest jednym z największych pracodawców w Polsce (blisko 25 tys. zatrudnionych), a jej działalność wpływa na wzrost PKB Polski (jedna z największych polskich grup kapitałowych) (wpływ pośredni)
 • Zapewnia powszecheny dostęp do nośników energii (gaz ziemny, energia elektryczna i ciepło) w Polsce (wpływ pośredni).
 • Działania Fundacji PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza wspierane przez Spółki Grupy PGNiG, m.in. Rachunek wdzięczności PGNiG – projekt pomocy dla weteranów.
 • Świąteczne zbiórki pracownicze wspierające wybraną lokalną organizację.
 
Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
 • Zapewnienie zdywersyfikowanych, elastycznych i stabilnych dostaw gazu po konkurencyjnej cenie jest jednym z warunków transformacji miksu energetycznego Polski w kierunku gospodarki niskoemisyjnej (zmniejszenie udziału węgla w miksie na korzyść m.in. gazu, gaz jako paliwo bilansujące niezbędne dla rozwoju OZE) (wpływ pośredni).
 • Grupa PGNiG prowadzi restrukturyzację łańcucha wartości w segmencie Wytwarzanie – nowe inwestycje w bloki opalane gazem, dostosowanie jednostek wytwórczych do wymogów BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania. przekładają się na niższą emisję CO₂ przez Grupę.
 • Rozpoczęcie działalności w obszarze elektroenergetyki OZE – bezpośredni wkład Grupy PGNiG w budowę niskoemisyjnej gospodarki.
 • Działania zmierzające do ograniczenia niskich emisji i smogu odbywają się przez gazyfikację kraju, wymianę piecy na gazowe czy promowanie gazomobilności, bazującej na paliwach CNGCompressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa., LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji, a w przyszłości także na paliwach wodorowych.
 • Popularyzacja gazomobilności przez dostarczanie paliwa gazowego będącego ekologiczną alternatywą dla oleju napędowego oraz budowy infrastruktury do tankowania autobusów, m.in. w Tarnowie, Tychach, Rzeszowie, Łomży, Suwałkach, Bielsku-Białej, Kielcach, Lublinie i Warszawie – PGNiG OD.
 • Prowadzenie prac nad wdrożeniem systemu analizującego zdjęcia satelitarne gazociągów pod kątem wykrycia potencjalnych wycieków – PSG.
 • Wsparcie służby zdrowia – za pomocą dotacji celowych na poszczególne placówki i projekty m.in. Fundacja PGNiG.
 • Dzień zdrowia w PGNiG – promocja profilaktyki wśród pracowników.
 • Akcje krwiodawstwa organizowane przez Spółki Grupy PGNiG
 
Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie
 • Grupa PGNiG dba o stały rozwój swoich pracowników, m.in. poprzez System Zarządzania Szkoleniami w PGNiG.
 • Wsparcie finansowe lub bezpośrednie prowadzenie muzeów poświęconych historii branży gazowniczej i naftowej – Muzeum Gazownictwa w Warszawie (PGNiG), w Paczkowie (PSG) oraz Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce (PGNiG SA i Fundacja PGNiG).
 • Wirtualne Muzeum Gazownictwa będące platformą wiedzy o historii, teraźniejszości i przyszłości gazownictwa i gazu ziemnego, służące popularyzacji tej tematyki – PSG, PGNiG mecenas.
 • Geotalent – program edukacyjny popularyzujący wiedzę branżową wśród studentów.
 • Projekty edukacyjne skierowane do dzieci, np. Górnik w przedszkolu i szkole, Exalo Camp Kids, Być jak Ignacy (program edukacyjny dla szkół Fundacji PGNiG).
 
Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie
 • Grupa PGNiG dąży do zapewnienia stabilnych oraz elastycznych dostaw gazu do Polski po konkurencyjnej cenie. Realizacja tego zadania jest punktem wyjścia do osiągnięcia celów wynikających z projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. w zakresie m.in. Porozumień Paryskich, tj. dekarbonizacji i ograniczenia emisji CO₂ (redukcja udziału węgla w miksie, gaz jako paliwo bilansujące niezbędne dla rozwoju OZE) (wpływ pośredni).
 • Grupa PGNiG prowadzi restrukturyzację łańcucha wartości w segmencie Wytwarzanie – nowe inwestycje w bloki opalane gazem, dostosowanie jednostek wytwórczych do wymogów BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania. przekładają się na niższą emisję CO₂ przez Grupę.
 • Rozpoczęcie działalności w obszarze elektroenergetyki OZE – bezpośredni wkład Grupy PGNiG w budowę niskoemisyjnej gospodarki.
 • Realizacja rozpoczętego programu gazyfikacji Polski zakładającego przyłączenie do sieci nowych odbiorców przez budowę infrastruktury dystrybucyjnej.
 • Promowanie gazomobilności, bazującej na paliwach CNGCompressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa., LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji, a w przyszłości także na paliwach wodorowych.
 • Wdrażanie w PGNiG Systemu Zarządzania Energią opisanego normą ISO 50001.
 • Stosowanie na wybranych dachach swoich obiektów instalacji fotowoltaicznych na własne potrzeby energetyczne oraz uruchomienie oferty partnerskiej „Fotowoltaika dla firm” – PGNiG OD.
 
Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi        
 • Zapewnianie przez Grupę PGNiG bezpieczeństwa energetycznego dla Polski przez gwarancję dostaw gazu ziemnego dla klientów biznesowych i indywidualnych.
 • Grupa PGNiG jest znaczącym pracodawcą w Polsce (blisko 25 tys. zatrudnionych) i wpływa na wzrost PKB Polski (jedna z największych polskich grup kapitałowych). Ponadto Spółki Grupy PGNiG współpracują z ponad dwudziestoma tysiącami dostawców. W ten sposób bezpośrednio i pośrednio zapewniają miejsca pracy dużej grupie społecznej.
 • Opracowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Złożem pozwoliło na optymalizację działalności wydobywczej. Umożliwia to m.in. optymalizować zużycie energii oraz program wierceń, zwiększyć dokładność prognoz, co w konsekwencji pozwala na zwiększenie produkcji i poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji.
 • Stosowanie Polityki QHSE (Polityka Jakości, Środowiskowa, BHP) w Grupie PGNiG stanowi zapewnienie dotrzymania najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska względem spełnienia wymagań i oczekiwań interesariuszy. System Zarządzania QHSE oparty jest na wymaganiach norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 oraz dobrych praktykach HSE sektorów poszukiwania, wydobywania i bezzbiornikowego magazynowania węglowodorów oraz przetwarzania i przesyłu gazu.
 • Konkursy BHP dla pracowników popularyzujące bezpieczeństwo w pracy wśród pracowników
 
Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie
oraz wspierać innowacyjność
 • W 2019 r. w Spółkach Grupy realizowano 121 projektów innowacyjnych, z czego 30 zostało zakończonych. 
 • Projekty: 
  • Centrum Startupowe InnVento – miejsce, w którym PGNiG rozwijało współpracę ze start-upami i poszukiwało technologicznych rozwiązań dla sektora naftowo-gazowniczego.
  • Utworzenie PGNiG Ventures – funduszu typu corporate venture capital Grupy PGNiG.
  • Cyfrowe złoże – większa efektywność wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. 
  • Smok 3D – mobilne stanowisko do odmierzania skroplonego gazu ziemnego (LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji)
  • Geo Metan II – odmetanowanie pokładów węgla i wykorzystanie gospodarcze metanu.
  • Projekt ELIZA – daje podstawy do stworzenia „Programu budowania kompetencji wodorowych w Grupie PGNiG”.
 • Młodzi Innowacyjni dla PGNiG – konkurs poszukujący innowacyjnych rozwiązań dla Grupy PGNiG spośród projektów studentów i doktorantów.
 • Rozbudowa infrastuktury dystrybucji gazu ziemnego, która zwiększa dostępność do ekonomicznego źródła energii (PSG).
 • Działania PGNiG są katalizatorem do budowy przez podmioty spoza Grupy PGNiG krajowej infrastrukury w zakresie przesyłu i importu gazu (Terminal LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji, Baltic Pipe, gazociągi transgraniczne).
 
Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami
 • W organizacji funkcjonuje system zarządzania etyką i compliance w Grupie PGNiG, który opiera się na fundamentach etyki. System w sposób jednolity wskazuje ramy i standardy zachowań pracowników, które są akceptowalne i pożądane w całej Grupie. Priorytetem jest utrzymanie sytuacji niewystępowania przypadków łamania praw człowieka. Tym samym w celu zachowania jasnych zasad postępowania został uchwalony Kodeks etyki Grupy PGNiG. Reguluje on przestrzeganie zasad etycznych w codziennej pracy oraz zobowiązuje pracowników Grupy do respektowania praw człowieka. 
 
Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi
oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
 • Realizacja rozpoczętego programu gazyfikacji Polski zakładającego przyłączenie do sieci nowych odbiorców przez budowę infrastruktury. Wpływa na komfort życia mieszkańców. Jednocześnie większa dostępność gazu ziemnego oraz specjalnych ofert spółek z Grupy PGNiG wpływają na zwiększenie użycia nowoczesnych pieców gazowych w domach, co zmniejsza powstawanie smogu i ma wpływ na lepsze zdrowie (wpływ pośredni).
 • Zaangażowanie w rozwój budownictwa społecznego poprzez udział w przedsięwzięciach realizowanych w ramach programu „Mieszkanie Plus”.
 • Współpraca z samorządami i zachęcanie do wykorzystywania w komunikacji miejskiej autobusów zasilanych gazem – ekologiczny i ekonomiczny transport – PGNiG OD.
 
Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
 • Realizowanie przez Grupę PGNiG swojej Strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2017–2022.
 • Identyfikacja i wdrażanie rozwiązań w zakresie poprawy efektywności energetycznej w ramach działalności biznesowej prowadzonej przez poszczególne Spółki Grupy (w tym wymiana mało efektywnych energetycznie technologii, redukcja strat, np. poprzez zastąpienie źródeł światła LED-ami):
  • Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001:2012. Przyczynia się do poprawy wyniku energetycznego, czyli obniżenia kosztów zużycia energii oraz mniejszego oddziaływania na środowisko – PGNIG.
  • Opracowanie i wdrożenie programu umożliwiającego współpracę z odbiorcami końcowymi Grupy PGNiG w zakresie realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych.
 • Realizacja założeń Polityki QHSE dla Grupy PGNiG.
 • Prowadzenie prac nad wdrożeniem systemu analizującego zdjęcia satelitarne gazociągów pod kątem wykrycia potencjalnych wycieków – PSG.
 
Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
 • Grupa PGNiG dąży do zapewnienia stabilnych oraz elastycznych dostaw gazu do Polski po konkurencyjnej cenie. Realizacja tego zadania jest punktem wyjścia do realizacji celów wynikających z projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. w zakresie m.in. Porozumień Paryskich, tj. dekarbonizacji i ograniczenia emisji CO₂ (redukcja udziału węgla w miksie, gaz jako paliwo bilansujące niezbędne dla rozwoju OZE).
 • Grupa PGNiG prowadzi restrukturyzację łańcucha wartości w segmencie Wytwarzanie – nowe inwestycje w bloki opalane gazem, dostosowanie jednostek wytwórczych do wymogów BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania. przekładają się na niższą emisję CO₂ przez Grupę.
 • Stałe zwiększanie gazyfikacji kraju poprzez rozbudowę infrastruktury sieciowej wpływa na na zwiększenie użycia nowoczesnych pieców gazowych w domach, co zmniejsza powstawanie smogu (wpływ pośredni) – PSG.
 • Wsparcie wymiany starych pieców grzewczych na nowoczesne kotły gazowe i pomoc merytoryczna w tym zakresie – PGNiG OD.
 • Współpraca z samorządami i zachęcanie do wykorzystywania w komunikacji miejskiej autobusów zasilanych gazem – ekologiczny i ekonomiczny transport.
 • Zakończony z powodzeniem projekt ELIZA dający podstawy do stworzenia „Programu budowania kompetencji wodorowych w Grupie PGNiG”.
 • Rozpoczęcie działalności w obszarze elektroenergetyki OZE – bezpośredni wkład Grupy PGNiG w budowę niskoemisyjnej gospodarki.
 
Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych,
zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby
oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej.
 • PGNiG stosuje technologie redukujące wpływ negatywnego oddziaływania na środowisko oraz utrzymuje systemy zarządzania, w ramach których realizuje cele i zadania środowiskowe, dążąc do zwiększenia efektywności środowiskowej.
 • W 2019 r. Grupa PGNiG realizowała przedsięwzięcia, które znajdowały się w pobliżu obszarów chronionych i cennych przyrodniczo. Wszelkie prace wykonywane były zgodnie z uzyskanymi decyzjami i zezwoleniami. Dodatkowo w obszarach o skrajnie wrażliwych siedliskach wykonywano inwentaryzację przyrodniczą. Jedynie w pojedynczych przypadkach pozyskiwano decyzje derogacyjne.
 • PGNiG TERMIKA EP stosuje ponowne wykorzystanie części powstających ścieków, np. ścieków z odświeżania obiegów kotłowych, do obiegów o mniejszych wymaganiach jakościowych.
 • Geofizyka Toruń w 2019 r. wprowadziła wewnętrzne rozwiązania reorganizacyjne w ramach utrzymania i konserwacji infrastruktury kolektorów ściekowych, zwiększając świadomość pracowników na temat oszczędzania wody, a tym samym generowania mniejszej ilości ścieków.
 
Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • International Association of Oil & Gas Producers (IOGP) – członkostwo PGNiG (w ramach IOGP PGNiG zaangażował się w projekt – Hydrogen for Europe – prestudy, którego celem było opracowanie wstępnego raportu mającego stanowić pierwszy etap do pogłębionych studiów prezentujących wodór jako podstawowy nośnik energii w niskoemisyjnej gospodarce UE).
 • Partnerstwo na rzecz eliminacji „wykluczenia gazowego” – inwestycje rozbudowujące infrastrukturę dystrybucyjną i projekty wyspowych stacji regazyfikacji LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji z gminami – PSG.
 • Współtworzenie Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski – PGNiG.
 • Partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Binzesu.