ŚCIEKI I GOSPODARKA ODPADAMI

GRI 306-1, 306-2
 
Całkowita ilość ścieków wg jakości i docelowego miejsca przeznaczenia w latach 2018–2019 (GRI 306-1)

Ścieki
2019
2018
Grupa PGNiG
PGNiG
Grupa PGNiG
PGNiG
Bytowe [tys. m3]
396,4
0,3
370,1
0,3
Komunalne [tys. m3]
97,2
83,9
116,9
89,2
Przemysłowe [tys. m3]
8 816,0
10,2
8 471,2
10,9
Inne [tys. m3]
135 765,6
18,5
151 760,1
17,6

Ścieki wytwarzane przez jednostki Grupy PGNiG są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, do wód powierzchniowych lub do ziemi na podstawie pozyskanych pozwoleń wodno-prawnych. Ścieki bytowe i przemysłowe odprowadzane są do kanalizacji. Wody opadowe z terenu zakładów i dróg dojazdowych wprowadzane są do kanalizacji miejskiej, jak również do wód powierzchniowych i do ziemi. 

Duży udział w ilości wytwarzanych ścieków mają spółki Grupy PGNiG TERMIKA, które wykorzystują wodę do celów chłodniczych. Ponadto polityka oszczędnego gospodarowania wodami jest realizowana podczas wierceń, a tam, gdzie to możliwe, ścieki są wykorzystywane powtórnie do sporządzania płuczek.
W PGNiG OGiE uległy zwiększeniu ilości powstających ścieków komunalnych z sanitariatów na wiertniach oraz ilości wód opadowych i roztopowych wywożonych z wiertni. Związane jest to z wierceniem głębszych otworów i dłuższym czasem funkcjonowania wiertni.

Woda poddana recyklingowi i powtórnie wykorzystana
PGNiG TERMIKA EP stosuje ponowne wykorzystanie części powstających ścieków, np. ścieków z odświeżania obiegów kotłowych do obiegów o mniejszych wymaganiach jakościowych.

Geofizyka Toruń w 2019 r. wprowadziła wewnętrzne rozwiązania reorganizacyjne w ramach utrzymania i konserwacji infrastruktury kolektorów ściekowych, zwiększając świadomość pracowników na temat oszczędzania wody i tym samym generowania mniejszej ilości ścieków.

W ostatnich latach na terenie i w otoczeniu KPMG Mogilno oraz KPMG Kosakowo, których operatorem jest GSP, prowadzono monitoring środowiska w celu określenia ewentualnych zmian związanych ze zrzutem solanki do wód Zatoki Puckiej (solanka jest zaliczona do ścieków przemysłowych) w przypadku KPMG Kosakowo oraz eksploatacją części lądowej inwestycji w przypadku KPMG Kosakowo i KPMG Mogilno. Wyniki monitoringu środowiska wskazują, że działalność polegająca na budowie i eksploatacji podziemnych magazynów gazu nie wpływa negatywnie na poszczególne komponenty środowiska naturalnego.

Gospodarka odpadami
W działalności związanej z eksploatacją ropy naftowej i gazu ziemnego wytwarzane są odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. W 2019 r. wszystkie Spółki Grupy PGNiG optymalizowały ilości wytwarzanych odpadów, głównie dzięki wprowadzeniu nowych technologii, a także stosowaniu ekologicznych materiałów i wyrobów. Spółki Grupy PGNiG wprowadzają nowe technologie i zwiększają zastosowanie ekologicznych materiałów i wyrobów oraz wdrażają programy podnoszenia świadomości w zakresie segregacji odpadów. Pozostałe odpady są oddawane do recyklingu wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym.
W 2019 r. w PGNiG OGiE powołano zespół techniczny do opracowania koncepcji technologii zmniejszenia ilości odpadów wydobywczych obejmującej odzysk odpadów i dalsze ich wykorzystanie w gospodarce. Z kolei oddział w Zielonej Górze przeprowadził wewnętrzne inspekcje realizacji założeń Polityki QHSE w obiektach technicznych oddziału poświęconych ocenie zgodności prowadzonych działań w zakresie ochrony środowiska, m.in. w obszarach związanych z gospodarowaniem i magazynowaniem substancji niebezpiecznych, selektywnym gromadzeniem odpadów i zabezpieczeniem na wypadek awarii. W trakcie inspekcji prowadzono wyjaśnienia i konsultacje podnoszące wiedzę i świadomość pracowników na w/w kwestie środowiskowe. PGNiG TERMIKA EP ogranicza ilości wytwarzanych odpadów poprzez stosowanie paliw o najlepszej jakości, a także poprzez dotrzymywanie optymalnych warunków prowadzonych procesów technologicznych. Ponadto przeprowadzane są szkolenia w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami i działań minimalizujących powstawanie odpadów.
Sposób zagospodarowania odpadów w Grupie PGNiG w latach 2018–2019 (GRI 306-2)

Odpady pozostałe z wyłączeniem odpadów komunalnych
Poddane odzyskowi 
Unieszkodliwiane [Mg]
Składowane [Mg]
Recykling [Mg]
Inne procesy odzysku [Mg]
2019     
Odpady niebezpieczne
 
Grupa PGNiG
119,7
306,9
3726,1
-
PGNiG
44,5
112,2
708,2
-
Inne niż niebezpieczne
 
Grupa PGNiG
1 600,7
675 732,10
3 834,5
171,9
PGNiG
123,8
383,6
3 002,2
171,9
2018
Odpady niebezpieczne
Grupa PGNiG
111,1
229,4
1 404,90
-
PGNiG
40,9
88,9
504,1
-
Inne niż niebezpieczne
Grupa PGNiG
639,1
506 622,20
4 261,90
200
PGNiG
10,8
353,9
3 660,80
200

Sposób zagospodarowania odpadów wydobywczych w latach 2018–2019 (GRI 306-2)

Odpady wydobywcze
Składowane w obiektach unieszkodliwiania [Mg]
Odzyskiwane [Mg]
Unieszkodli-wiane [Mg]
Wykorzystywane powtórnie [Mg]
Magazynowane [Mg]
Składowane w górotworze [Mg]
2019
Odpady niebezpieczne
Grupa PGNiG
-
2 380,4
25,9
-
-
-
PGNiG
-
2 380,4
25,9
-
-
-
Inne niż niebezpieczne
Grupa PGNiG
748,1
85 840,4
20 814,1
-
990,6
11 139,5
PGNiG
-
81 191,2
10 660,5
-
149,1
11 139,5
2018
Odpady niebezpieczne
Grupa PGNiG
-
1 189,2
1 134,2
-
-
-
PGNiG
-
1 189,2
499,3
-
-
-
Inne niż niebezpieczne
Grupa PGNiG
1 884,6
66 833,6
7 902,9
-
120,9
6 092,4
PGNiG
 
54 622,3
7 871,7
-
120,9
6 092,4

Gospodarka obiegu zamkniętego
Grupa PGNiG w sposób odpowiedzialny podchodzi do zarządzania obszarem środowiskowym, wspierając racjonalne gospodarowanie zasobami. Tym samym Grupa od lat realizuje zasady gospodarki obiegu zamkniętego, które stoją w opozycji do gospodarki linearnej i zakładają utrzymywanie produktów, materiałów i zasobów w gospodarce tak długo, jak to możliwe przy ograniczeniu liczby generowanych odpadów. Idea, która zdobywa uznanie wśród podmiotów działających w sposób zrównoważony, uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, zaczynając od jego projektowania poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów aż do ich zagospodarowania. W związku z powyższym, niezależnie od zmian przepisów prawnych, które od 5 lipca 2020 r. poprzez transpozycję do polskiego prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów obligują przedsiębiorstwa m.in. do wprowadzenia idei gospodarki obiegu zamkniętego oraz do konieczności zapobiegania powstawaniu i zmniejszania ilości wytwarzania odpadów, Grupa PGNiG podjęła działania pozwalające na realizację założeń regulacyjnych poprzez zagospodarowanie odpadów ubocznych i traktowanie ich jako surowce wtórne.
Wzorcowym przykładem tego typu działań jest inicjatywa realizowana przez PGNiG TERMIKA, która od wielu lat zwraca szczególną uwagę na sposób gospodarowania odpadami i produktami ubocznymi wytwarzanymi w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła. W skali roku PGNiG TERMIKA wytwarza ok. 550-650 tys. ton popiołów, żużli i gipsu. Substancje te funkcjonują pod nazwą ubocznych produktów spalania i traktowane są jako wartościowy surowiec do wykorzystania w innych niż energetyka gałęziach gospodarki. Rozległe badania i prace pozwoliły na jednoznaczne wykazanie, iż są to substancje bezpieczne dla ludzi i środowiska i z tego punktu widzenia doskonale nadają się do dalszego stosowania w ramach licznych rozwiązań materiałowych czy produktowych. Ich kierunki zagospodarowania to głównie przemysł materiałów budowlanych, inżynieria lądowa, drogownictwo, prace konstrukcyjne w górnictwie podziemnym oraz rekultywacje i przywracanie wyrobisk po kopalniach odkrywkowych.
Flagowym projektem w pełni korespondującym z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym była zapoczątkowana w 2006 r. rekultywacja składowiska popiołów produkowanych w Elektrociepłowni Żerań. Głównym celem projektu było przywrócenie wartości użytkowych 50 ha terenu położonego na 522 km Wisły. Istotnym z punktu widzenia gospodarki o obiegu zamkniętym był sposób przeprowadzenia makroniwelacji obiektu z uwzględnieniem w inwestycji żużli, które znalazły zastosowanie jako podbudowa mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Masy ziemne w podobnej ilości zastosowane do wypełnienia wyrobisk oraz wykonania okrywy rekultywacyjnej pochodziły z wykopów pod budowę oczyszczalni „Czajka” oraz z wykopów II linii metra. Zastosowano więc zasadę, według której substancja będąca dla jednej gałęzi przemysłu odpadem – dla innej jest poszukiwanym surowcem. Zastosowane rozwiązanie pozwoliło zarówno na obniżenie kosztów realizacji wszystkich wymienionych przedsięwzięć, jak i na ochronę zasobów złóż kopalin. W 2017 r. rozpoczęto proces zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów paleniskowych Elektrociepłowni Siekierki, który bazując na dotychczasowych doświadczeniach Grupy PGNiG TERMIKA, będzie kolejnym przykładem zastosowania idei gospodarki o obiegu zamkniętym.