WPROWADZENIE

   
 
Ze względu na złożoność realizowanych procesów w poszczególnych segmentach, Grupa Kapitałowa PGNiG w różnym stopniu i skali wpływa na środowisko. Grupa PGNiG podejmuje działania i inicjatywy prośrodowiskowe adekwatne do specyfiki prowadzonej działalności.

Obszar środowiskowy w Grupie PGNiG jest regulowany przez dwa wiodące dokumenty. Pierwszy z nich to wdrożona Polityka QHSE, która jest wyrazem odpowiedzialności za prowadzoną aktywność gospodarczą w duchu zgodności z globalnymi wyzwaniami zrównoważonego rozwoju. Drugim dokumentem jest Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017–2022, której zapisy podkreślają istotność obszaru środowiskowego w odpowiedzialnym funkcjonowaniu Grupy. 

Aktywność biznesowa spółek nierozerwalnie wiąże się z ingerencją w otoczenie, mając na uwadze możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko i ludzi, Grupa PGNiG dąży do minimalizowania swojego wpływu poprzez: analizę ryzyk środowiskowych, ciągły monitoring stanu powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, powierzchni ziemi oraz stosowanie najnowszych prośrodowiskowych technologii.

Wsparciem w realizacji postanowień Polityki QHSE oraz Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017–2022 jest opracowywanie standardów technicznych dla realizowanych prac na podstawie obowiązujących wymagań prawnych oraz dobrych praktyk przemysłu. Istotną rolę odgrywa również prewencja w zakresie poszukiwań i wydobycia złóż, a także współpraca z jednostkami badawczo-naukowymi dotycząca opracowania nowych technologii lub rozwiązań zintegrowanych z operacjami prowadzonymi w ramach poszczególnych segmentów. 

Grupa PGNiG jest świadoma wyzwań oraz oczekiwań ze strony interesariuszy związanych z aktywnością przyczyniającą się do odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu. Tym samym nie bez znaczenia dla przemyślanych działań w tym zakresie miało umiejscowienie obszaru środowiskowego w Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017–2022.

Przyjęta Strategia CSR definiuje cele i działania pozwalające na wsparcie inicjatyw dążących do integracji zasad gospodarki obiegu zamkniętego z rozwojem produktów i usług. Tym samym Grupa PGNiG prowadzi badania w zakresie nowych sposobów zagospodarowania odpadów, w tym ich odzysku, co pozwoli na uzyskanie oczekiwanych efektów. Jednocześnie Grupa PGNiG nie ustaje w działaniach pozwalających na ograniczenie emisji do powietrza. Presja ze strony interesariuszy oraz regulatorów wymaga silnego skupienia uwagi, również na działaniach łagodzących zmiany klimatyczne. Istotność zagadnienia znajduje w odzwierciedlenie w inwestycjach zrealizowanych przez Grupę PGNiG w 2019 r., które wpływają na zmniejszenie zużycia gazu i energii oraz emisji spalin do atmosfery.

Dodatkowo Spółka podejmuje działania mające na celu podniesienie efektywności energetycznej poprzez wdrożenie i utrzymanie systemu zarzadzania energią czy promowanie dotychczas stosowanych rozwiązań charakteryzujących się wysoką efektywnością energetyczną jak na przykład źródła kogeneracyjne.