INWESTYCJE W 2019

     
 
Łączne nakłady inwestycyjne w segmencie Dystrybucji wyniosły 2,3 mld zł. PSG przeznaczyła w 2019 r. ok. 1356 mln zł na rozbudowę sieci i przyłączanie nowych odbiorców, z czego ok. 186,5 mln zł na odkupy majątku. Przeznaczyła również ok. 676 mln zł na przebudowę i modernizację sieci gazowej, z czego blisko 214 mln zł na wymianę i legalizację gazomierzy oraz elementów układów pomiarowych.

W 2019 r. w PSG realizowane były między innymi projekty wspierające realizację Strategii Grupy PGNiG na lata 2017–2022 w obszarze dystrybucji, które mają na celu wdrożenie rozwiązań technologiczno-organizacyjnych w obszarze obsługi klienta, w obszarze odczytów oraz rozliczania usług dystrybucyjnych.

PSG jako dystrybutor gazu podejmuje także szereg działań wspierających walkę ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza. W 2017 r. uruchomiono szereg inicjatyw proekologicznych, które były realizowane w 2019 r. (często we współpracy z samorządami). Należą do nich m.in.:

  • projekt „Nieczynne przyłącza”, którego celem jest zaktywizowanie klientów posiadających nieczynne przyłącze gazowe, zwłaszcza na terenach o dużym stopniu niskich emisji;
  • projekt o charakterze edukacyjno-promocyjnym „Przyłącz się, liczy się każdy oddech”, który ma uświadamiać zagrożenia dla zdrowia związane z zanieczyszczeniem powietrza oraz promować paliwo gazowe jako ekologiczną alternatywę dla paliw stałych.

W 2019 r. PSG kontynuowała działania mające na celu pozyskiwanie dofinansowania w ramach perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020. W ramach działania 7.1. – Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii oś priorytetowa VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego PSG zawarła z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym – umowy o dofinansowanie na realizację projektów inwestycyjnych. Planowany całkowity koszt realizacji 9 projektów to ponad 566 mln zł brutto (przy kwocie dofinansowania ponad 227 mln zł). Łączna długość planowanych do wybudowania lub zmodernizowania gazociągów dystrybucyjnych w ramach projektów wynosi 440 km.

W 2019 r. kontynuowane były działania związane z pogłębieniem obszaru badań i rozwoju, czego efektem ma być wzrost innowacyjności PSG. Zakończono realizację projektu „Pomysł na Innowacje”, którego głównymi celami były wypracowanie rozwiązania dotyczącego pozyskania innowacyjnych metod wspierających działalność podstawową PSG oraz wzrost zaangażowania pracowników w rozwój firmy. W efekcie pracownicy zgłosili 35 pomysłów, z czego 10 zostało nagrodzonych, a 2 wyróżnione.

PSG bierze aktywny udział w programach innowacyjnych. Do najważniejszych projektów w dziedzinie badań i rozwoju realizowanych w 2019 r. należą m.in.:

  • pilotażowe wdrożenie i badanie różnych technologii transmisyjnych z gazomierzy wyposażonych w moduł telemetryczny;
  • podpisanie listu intencyjnego z Politechniką Warszawską w celu przygotowania i realizacji pierwszego w Polsce eksperymentalnego transportu mieszaniny gaz ziemny-wodór w sieci gazowej;
  • utworzenie mobilnego stanowiska do odmierzania skroplonego gazu, umożliwiając jego wykorzystanie na dowolnej stacji LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji i zapewniając dokładny pomiar masowy;
  • w ramach działań na rzecz rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych –  realizacja „Programu budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć w sprawie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych stacji w latach 2019–2022”; ogłoszono postępowanie przetargowe o zawarcie umowy koncesji na usługę tankowania gazu ziemnego i prowadzenia stacji gazu ziemnego w technologii CNGCompressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa. i/lub LCNG.

Więcej informacji dotyczących nakładów inwestycyjnych w segmencie Dystrybucji w okresie 2017 – 2022 oraz szczegółowy opis inwestycji planowanych i realizowanych w 2020 r. dostępnych jest tutaj.