GRI 103-3
 
Założono, że w latach 2017–2022 na inwestycje zostanie przeznaczonych w Grupie PGNiG łącznie ponad 34 mld zł. Średnioroczne nakłady inwestycyjne kształtować się będą na poziomie ok. 5,7 mld zł.

Program inwestycyjny umożliwi wygenerowanie skumulowanego wyniku EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. Grupy na poziomie ok. 33,7 mld zł w latach 2017–2022 i perspektywiczny wzrost wyniku EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. Grupy do średniorocznego poziomu ok. 9,2 mld zł w latach 2023–2026. Jednocześnie zadłużenie netto w relacji do wyniku EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. powinno pozostać w całym okresie objętym strategią na poziomie poniżej 2,0 przy utrzymaniu dotychczasowej polityki dywidendowej zakładającej wypłatę do 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy.

Planowane nakłady inwestycyjne w latach 2017–2022* [w mld zł]

* Nakłady uwzględniające wydatki na akwizycje złóż węglowodorów.

 

Inwestycje w 2020 r.

W 2020 r. Grupa PGNiG zamierza utrzymać wysoki poziom nakładów finansowych na działalność inwestycyjną, w tym głównie na realizację projektów w zakresie zdolności wydobywczych, działalności związanej z poszukiwaniem oraz rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, a także budowy sektora elektroenergetycznego.
Poszukiwanie i Wydobycie

Realizując cel strategiczny, jakim jest zwiększenie łącznego poziomu wydobycia, PGNiG będzie kontynuować podłączanie kolejnych odwiertów w Polsce w Oddziałach w Zielonej Górze i Sanoku. W 2020 r. planowane jest podłączenie 25 odwiertów.

Na 2020 r. w Pakistanie w ramach prac rozpoznawczo-eksploatacyjnych zaplanowano ukończenie wiercenia, testy i podłączenie do produkcji otworu eksploatacyjnego Rizq-3 oraz wykonanie otworu eksploatacyjnego Rehman-7. Równolegle do prac wiertniczych prowadzone będą prace związane z rozbudową mocy instalacji wydobywczych i podłączaniem kolejnych otworów do eksploatacji: Rehman-6, Rehman-7 i Rizq-3.

PUN będzie kontynuować, jako partner, wydobycie węglowodorów ze złóż Skarv, Morvin, Vilje, Vale i Gina Krog oraz zagospodarowanie złóż Skogul, Ærfugl i Duva. Trwa również faza przygotowania koncepcji zagospodarowania złóż Tommeliten Alpha i King Lear. Przygotowuje się także do dalszych akwizycji złóż na szelfie norweskim, na bieżąco monitorując i analizując potencjalne projekty. W nadchodzących rundach koncesyjnych zamierza złożyć wnioski o dodatkowe obszary koncesyjne.
Obrót i Magazynowanie

W obrocie detalicznym w 2020 r. realizowane będą projekty pozwalające na rozwój narzędzi obsługi klienta, w tym modernizacja BOK 2.0 (na 2020 r. zaplanowano w ramach projektu modernizację 15 placówek), dalszy rozwój platformy eBOK oraz rozwój i optymalizacja działania Contact Center.

Do oferty zostaną wprowadzone nowe produkty:

  • budowa i eksploatacja gazowych instalacji kogeneracyjnych z jednoczesną sprzedażą energii elektrycznej i ciepła wyprodukowanych w instalacji; usługa będzie obejmowała przeprowadzenie analiz / audytów energetycznych, propozycję obsługi finansowej zadania przez Grupę PGNiG, objęcie nadzoru nad procesem inwestycyjnym, instalację urządzeń, pozyskanie dodatkowych przychodów z działań poprawiających efektywność energetyczną, tzw. białe certyfikaty, oraz późniejszą eksploatację i sprzedaż energii wytworzonej w instalacji;
  • w zakresie CNGCompressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa. i LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji:
    • operatorstwa na stacjach tankowania pojazdów, na których nie zostanie wyłoniony inny sprzedawca;
    • bunkrowanie LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji – segment bunkrowania statków jest atrakcyjnym obszarem zbytu LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji;
    • zwiększanie udziału sprzedaży LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji w segmencie B2B poprzez wypracowanie rozwiązań pozwalających na sprzedaż klientom LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji, wraz z budową stacji regazyfikacji, w formule B2B;
  •  nowa linia biznesowa w obszarze fotowoltaiki – uruchomienie w 2020 r. oferty dla klientów detalicznych.

W perspektywie długoterminowej PGNiG kierować się będzie realizacją warunków wynikających z długoterminowych kontraktów w zakresie odbioru minimalnych ilości kontraktowych (kontrakt jamalski) oraz zakontraktowanych ilości LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji.

PSTPGNiG Supply & Trading będzie dalej rozwijać działalność w zakresie obrotu hurtowego towarami energetycznymi. Na 2020 r. zaplanowane są działania handlowe na rynkach słowackim i węgierskim. Oddział PSTPGNiG Supply & Trading w Polsce rozpoczął dostawy gazu do klientów przemysłowych (dawniej klienci OOH) w styczniu 2020 r.

W 2020 r. GSP realizować będzie prace związane z budową KPMG Kosakowo – 5 komór zgrupowanych na Klastrze B, które zostaną napełnione gazem i oddane do eksploatacji do 2021 r. 
Dystrybucja

Grupa planuje utrzymanie poziomu wydatków na rozbudowę sieci, przyłączenie nowych klientów oraz przebudowę i modernizację sieci gazowej na wysokim poziomie. W 2020 r. zakłada się wybudowanie 70 tys. sztuk nowych przyłączy gazowych.

Nakłady inwestycyjne w obszarze modernizacji sieci gazowych mają zaspokoić rosnące potrzeby związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i eksploatacji sieci gazowej, w tym gazociągów, przyłączy gazowych oraz punktów, zespołów i stacji gazowych.

Odnośnie do 2019 r., w którym zmodernizowano sieci o łącznej długości ok. 600 km, skala modernizacji sięgnie od 770 km w 2020 r. do 1000 km w 2022 r.

Wytwarzanie

Przed Grupą PGNiG TERMIKA stoi szereg wyzwań natury rynkowej i regulacyjnej oraz konieczność kontynuacji programu modernizacji w celu wymiany lub dostosowania istniejącego majątku wytwórczego do zaostrzających się wymagań środowiskowych i zwiększenia potencjału wytwórczego.

Grupa PGNiG TERMIKA będzie kontynuować realizację projektów strategicznych oraz rozpoczętych w 2019 r. procesów akwizycyjnych, a także zamierza istotnie zwiększyć wolumen sprzedaży energii elektrycznej poprzez realizację inwestycji ukierunkowanych na budowę nowych, efektywnych kosztowo mocy wytwórczych oraz modernizację istniejących źródeł przy zastosowaniu do tego celu niskoemisyjnych technologii.

Dodatkowo w segmencie w 2020 r. realizowane będą projekty m.in. zabezpieczenia dostaw ciepła dla miasta Rybnika, połączenia systemów ciepłowniczych EC Zofiówka i EC Pniówek, uruchomienia programu rozwoju rynku ciepłej wody użytkowej (początkowo na terenie Jastrzębia-Zdroju) i wykonanie dodatkowych odwiertów gazowych na terenie KWK „Krupiński”. W trakcie realizacji znajdują się projekty budowy „wyspowego” systemu ciepłowniczego w Warszawie oraz budowa zespołu 8 lokalnych kotłowni gazowych w Toruniu.
Inne projekty rozwojowe

W 2020 r. działalność rozpocznie PGNiG Ventures, której strategia zakłada alokowanie środków w spółki z przewidywanym potencjałem do dalszego wzrostu. W 2020 r. planowane jest uruchomienie naboru oraz poszukiwanie podmiotów spełniających wymogi inwestycyjne, dzięki czemu spółka PGNiG Ventures będzie mogła oszacować zakres i poziom inwestycji.

W 2020 r. obszar badań i rozwoju będzie ukierunkowany na komercjalizacje i uzyskiwanie bezpośrednich korzyści biznesowych. Równolegle stale będą analizowane nowe obszary biznesu, które mogą przynieść (w okresie średnio- i długoterminowym) zwiększenie konkurencyjności i wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy PGNiG. Należą do nich m.in.: umocnienie pozycji w obszarze technologii wodorowych, przekazanie do komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych: MiniDrill i EkoGłowica, szerokie zastosowanie fotowoltaiki, w tym do produkcji „zielonego” wodoru, biometan oraz rozwój nowoczesnych systemów zarządzania środowiskowego poprzez wdrożenie w Grupie PGNiG sytemu EMAS (Eco Management Audit Scheme).