PERSPEKTYWY SEGMENTU

W 2020 r. PSG będzie kontynuować działania w celu rozbudowy sieci, zwiększenia liczby odbiorców oraz zapewnienia utrzymania i poprawy stanu technicznego gazociągów, a także zagwarantowania bezpieczeństwa eksploatacji. W kolejnych latach w dalszym ciągu będzie prowadzić czynności związane z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych sieciowych (budowa sieci gazowych – także z wykorzystaniem technologii LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji, przyłączanie nowych odbiorców, modernizacja sieci) oraz inne przedsięwzięcia stymulujące rozwój rynku gazu.

Spółka zamierza konsekwentnie wykorzystywać pojawiające się w jej otoczeniu szanse umożliwiające m.in.:

  • wzrost wykorzystania ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny;
  • stymulację rozwoju działalności B+R+I oraz infrastruktury dające wzrost wolumenu transportowanych gazów (także gazów „odnawialnych”);
  • zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na gaz ziemny ze strony dużych i średnich odbiorców (w szczególności wytwórców energii i ciepła w kogeneracji, zakładów produkcyjnych i przemysłowych, centrów usług) oraz rozwój elektroenergetyki;
  • dalszą ekspansję dystrybucyjnej sieci gazowej i przyłączanie nowych odbiorców w słabo zgazyfikowanych regionach Polski.

Ponadto PSG angażować się będzie we współpracę pomiędzy Grupą PGNiG a podmiotami z sektora paliwowego mającą na celu wypracowanie modelu biznesowego, który z uwzględnieniem warunków rynkowych i polityki państwa, pozwoli na rozwój infrastruktury paliw alternatywnych i stworzy warunki do zaoferowania użytkownikom pojazdów odpowiedniej oferty tankowania sprężonym gazem CNGCompressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa..