PERSPEKTYWY SEGMENTU

W 2020 r. PSG będzie kontynuować działania w celu rozbudowy sieci, zwiększenia liczby odbiorców oraz zapewnienia utrzymania i poprawy stanu technicznego gazociągów, a także zagwarantowania bezpieczeństwa eksploatacji. W kolejnych latach w dalszym ciągu będzie prowadzić czynności związane z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych sieciowych (budowa sieci gazowych – także z wykorzystaniem technologii LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji, przyłączanie nowych odbiorców, modernizacja sieci) oraz inne przedsięwzięcia stymulujące rozwój rynku gazu.

Spółka zamierza konsekwentnie wykorzystywać pojawiające się w jej otoczeniu szanse umożliwiające m.in.:

  • wzrost wykorzystania ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny;
  • stymulację rozwoju działalności B+R+I oraz infrastruktury dające wzrost wolumenu transportowanych gazów (także gazów „odnawialnych”);
  • zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na gaz ziemny ze strony dużych i średnich odbiorców (w szczególności wytwórców energii i ciepła w kogeneracji, zakładów produkcyjnych i przemysłowych, centrów usług) oraz rozwój elektroenergetyki;
  • dalszą ekspansję dystrybucyjnej sieci gazowej i przyłączanie nowych odbiorców w słabo zgazyfikowanych regionach Polski.

Ponadto PSG angażować się będzie we współpracę pomiędzy Grupą PGNiG a podmiotami z sektora paliwowego mającą na celu wypracowanie modelu biznesowego, który z uwzględnieniem warunków rynkowych i polityki państwa, pozwoli na rozwój infrastruktury paliw alternatywnych i stworzy warunki do zaoferowania użytkownikom pojazdów odpowiedniej oferty tankowania sprężonym gazem CNGCompressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa..

 

Powrót do góry

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale