INWESTYCJE W 2019

Nakłady inwestycyjne w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie w latach 2018-2019
Nakłady inwestycyjne1 poniesione na rzeczowe aktywa trwałe Grupy Kapitałowej PGNiG w 2019 r.
 
 
 
Stopień wykonania planu
2019
2018
2017
20192
Poszukiwanie i Wydobycie, w tym:
 
2 508
2 232
1 214
58%
Norwegia
1 414
1 149
275
60%
Pakistan
136
94
100
55%
Libia
4
9
4
48%
1) w tym m.in. skapitalizowane koszty finansowania zewnętrznego.
2) na podstawie nakładów wykonanych oraz planowanych w latach 2017-2019 nieuwzględniających wydatków na akwizycje złóż węglowodorów w Norwegii.

Kluczowe projekty i inwestycje w Polsce

W 2019 r. nakłady inwestycyjne PGNiG w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie wyniosły 997 mln zł i były zbliżone do nakładów poniesionych w 2018 r. Do najważniejszych zadań realizowanych w 2019 r. należą:

 • odwiercenie otworu badawczego Jaworze Górne 1 – 47,7 mln zł;
 • odwiercenie otworu rozpoznawczego Rokietnica 6H – 23,6 mln zł;
 • odwiercenie otworu poszukiwawczego Granówko 1 – 23,9 mln;
 • odwiercenie otworu eksploatacyjnego Przemyśl 303K – 15,5 mln zł;
 • odwiercenie otworu eksploatacyjnego Zbąszyń 11H – 22,3 mln zł;
 • odwiercenie otworu rozpoznawczego Kramarzówka 3H – 22,3 mln zł;
 • wykonanie szczelinowania i prób złożowych na otworze Dukla 3H – 12,5 mln zł

Łączne nakłady przeznaczone przez PGNiG na działalność poszukiwawczą w kraju wyniosły 594 mln zł. Najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi (pod kątem wielkości przeznaczonych środków) w 2019 r. były m.in.:

 • zagospodarowanie odwiertów Gnojnica 2K, 3K OZG Góra Ropczycka – KGZ Czarna Sędziszowska – 6,7 mln zł, inwestycja zakończona w 2019 r.,
 • zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Miłosław – odwiert Miłosław 5K/H – 4,1 mln zł, inwestycja zakończona w 2019 r.,
 • przebudowa Tłoczni Gazu Ziemnego Załęcze oraz modernizacja kotłowni – 11,6 mln zł, inwestycja zakończona w 2019 r.,
 • zagospodarowanie odwiertu Przeworsk 24 – KGZ Jarosław – 2,3 mln, inwestycja zakończona w 2019 r.,
 • blok energetyczny pad Gilowice 1 K – 6,7 mln, inwestycja zakończona w 2019 r.,
 • modernizacja układu rurociągów w celu obniżenia ciśnienia pracy na OC Buszewo – 5,2 mln, inwestycja zakończona w 2019 r.
Kluczowe projekty i inwestycje zagraniczne 

Łączne nakłady przeznaczone przez PGNiG na działalność wydobywczą za granicą wyniosły 147 mln zł, w tym nakłady inwestycyjne poniesione w Pakistanie w 2019 r. wyniosły 136 mln zł i były o 45% wyższe niż w 2018 r.

Rok 2019 był rekordowy dla PGNiG UN pod względem wysokości nakładów inwestycyjnych, które przekroczyły 3,24 mld NOK. W 2019 r. nakłady inwestycyjne poniesione w Norwegii (bez uwzględnienia kwoty z tytułu akwizycji) wyniosły 1,58 mld NOK. W 2019 r. Spółka podejmowała działania mające na celu utrzymanie wydobycia z obecnych złóż, przy zachowaniu dobrych wyników operacyjnych, poprzez inwestycje w:

 • eksploatację dodatkowych odwiertów na złożu Gina Krog w I połowie 2019 r.;
 • zagospodarowanie złóż Ærfugl i Skogul;
 • akwizycje i zagospodarowanie złoża Duva; w 2020 r. na złożu zostaną wykonane 3 odwierty eksploatacyjne – 2 z nich będą produkowały ropę naftową, a 1 – gaz ziemny; plan zagospodarowania umożliwia wykonanie dodatkowego odwiertu do produkcji ropy;
 • przygotowania koncepcji zagospodarowania złoża Tommeliten Alpha;
 • akwizycję złoża King Lear.

Więcej informacji dotyczących nakładów inwestycyjnych w segmencie Poszukiwania i Wydobycia w okresie 2017 – 2022 oraz szczegółowy opis inwestycji planowanych i realizowanych w 2020 r. dostępnych jest tutaj