INWESTYCJE W 2019

    
 
W 2019 r. PGNiG TERMIKA SA realizowała projekty inwestycyjne, które w kolejnych latach mogą przynieść znaczącą kontrybucję do wyniku finansowego Spółki. Nakłady inwestycyjne PGNiG TERMIKA i PGNiG TERMIKA EP w 2019 r. wyniosły ok. 1628 mln zł (w tym z tytułu CO2 493 mln zł) i zostały poniesione na modernizacje i budowę jednostek wytwórczych.

Jednym z kluczowych projektów inwestycyjnych realizowanych w 2019 r. jest budowa bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej ok. 500 MW w EC Żerań (BGP Żerań). W ramach prac budowlanych zostały wykonane wszystkie główne konstrukcje stalowe i żelbetowe głównych budynków oraz obiektów wchodzących w skład BGP, m.in. maszynowni turbiny gazowej i parowej, kotła odzysknicowego, kotłowni rozruchowej czy stanowisk transformatorów. Dodatkowo realizowane były prace związane z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączami do sieci przesyłowych gazu i energii elektrycznej. Na skutek wprowadzonych w życie konkluzji BAT(ang. Best Available Technology) – dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących LCP, czyli dużych instalacji spalania. zostały podjęte działania do zabudowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR). Planowane całkowite wydatki inwestycyjne wynoszą ok. 1,6 mld zł. Planowany termin przekazania do eksploatacji BGP Żerań, uwzględniający wystąpienie siły wyższej (tajfun „Jebi” w Japonii), powinien nastąpić do listopada 2020 r.

W 2019 r. zakończono prace budowlano-montażowe kotłowni szczytowej w EC Żerań składającej się z trzech kotłów gazowych o mocy 130 MWt każdy. W III kwartale 2019 r. rozpoczęto rozruch instalacji.

Kolejna inwestycja, na której kontynuowano pracę, to blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej ok. 450 MW w Elektrociepłowni Stalowa Wola (ECSW). W 2019 r. prowadzono prace budowlano-montażowe związane z dokończeniem budowy BGP oraz budową rezerwowego źródła ciepła w zakresach zgodnych z udzielonymi zamówieniami. Rozpoczęto prace rozruchowe instalacji technologicznych BGP. Planowane całkowite wydatki inwestycyjne wynoszą ok. 1,4 mld zł, a termin przekazania bloku do eksploatacji został przesunięty na początek II kwartału 2020 r.

W ramach projektu modernizacji EC Pruszków w 2019 r. zakończono prace przy realizacji zadań inwestycyjnych mających na celu przebudowę istniejącej infrastruktury nawęglania oraz dwóch kotłów wodnych wraz z budową instalacji ochrony środowiska. Ponadto kontynuowano pracę przy opracowaniu szczegółowej koncepcji oraz materiałów przetargowych do wyboru wykonawców zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2020–2022, w skład których wchodzą: budowa dwóch kotłów węglowych, kotłowni olejowej (ze zbiornikiem oleju lekkiego) oraz silników gazowych o łącznej mocy do 12 MWe.

Do najważniejszych inwestycji prowadzonych w PTEP można zaliczyć m.in:

  • inwestycję związaną z zaopatrzeniem w ciepło miasta Rybnik z własnych źródeł wytwórczych;
  • modernizację pompowni wody chłodzącej i sprężarek w Oddziale Pniówek;
  • rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.
Nakłady inwestycyjne w PTEP w 2019 r. wyniosły łącznie ok. 57,3 mln zł (ok. 34 mln zł bez CO2).

W 2019 r. PGNiG TERMIKA poprzez swoją spółkę zależną PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona przejęła eksploatację systemu ciepłowniczego w Dęblinie. Prowadzono również procesy związane z przejęciem/inwestycjami ciepłowniczymi w Przemyślu i Śremie.

Grupa Kapitałowa PGNiG TERMIKA bierze aktywny udział w programach innowacyjnych. Do najważniejszych projektów w dziedzinie badań i rozwoju realizowanych w 2019 r. należą m.in.:

  • rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem przedinwestycyjnej dokumentacji do realizacji projektu budowy instalacji fotowoltaicznej w Ciepłowni Kawęczyn;
  • rozpoczęcie negocjacji handlowo-technicznych z potencjalnym wykonawcą „Zabudowy zespołów pulsacyjnych na kotle nr 7 w EC Siekierki” – jako projektu mającego na celu obniżenie stężenia emisji pyłu w strudze spalin poniżej 10 mg/Nm3.

Więcej informacji dotyczących nakładów inwestycyjnych w segmencie Wytwarzania w okresie 2017 – 2022 oraz szczegółowy opis inwestycji planowanych i realizowanych w 2020 r. dostępnych jest tutaj.