BEZPIECZEńSTWO I HIGIENA PRACY

GRI 403-2

 
Spółki Grupy Kapitałowej PGNiG zarządzają obszarami: jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o Politykę QHSE (Zarządzanie Jakością, Bezpieczeństwo Pracy, Ochrona Zdrowia i Środowiska) Grupy PGNiG.

Polityka określa cele i kierunki działań Spółek w powyższym zakresie i stanowi ich zobowiązanie do spełniania wymagań jakościowych dla wyrobów i usług, budowania pozytywnych relacji z klientem, działalności zgodnej z wymaganiami prawnymi, ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska i Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Jest również zobowiązaniem do działań proaktywnych zapobiegających urazom i schorzeniom zawodowym pracowników oraz zanieczyszczeniom i szkodom w środowisku.

Grupa PGNiG realizuje zadania w sposób systemowy, zgodny z najlepszymi standardami, określonymi w międzynarodowych normach ISO 9001:2015, 14001:2015 i OHSAS 18001:2007, przy uwzględnieniu dobrych praktyk branżowych. Realizowane zadania wynikają ze zobowiązań zdeklarowanych przez Zarząd Spółki w Polityce QHSE oraz potrzeby wdrożenia i utrzymania funkcjonującego w Spółce Systemu Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Wszyscy pracownicy mają dostęp do szkoleń BHP, szerokiego zakresu opieki medycznej, jak również każdy pracownik został poinformowany o poziomie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Szkolenia są prowadzone regularnie, a ich częstotliwość zależy od stanowiska i występujących na nim zagrożeń. Podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa służą także coroczne narady organizowane przez Centralę Spółki, poświęcone stanowi bezpieczeństwa i wymianie doświadczeń, w których biorą udział przedstawiciele organów zewnętrznych np. Państwowej Inspekcji Pracy.

PGNiG buduje wśród pracowników kulturę bezpiecznej pracy, która przekłada się na ich właściwe zachowania, postawy oraz działania. Podejmowany jest szereg działań ukierunkowanych na stałą poprawę poziomu bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie zakładu, także dbając o bezpieczeństwo osób z zewnątrz.

Polityka QHSE w GrupyPGNiG w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy była realizowana poprzez następujące działania:

 • identyfikację zagrożeń oraz ocenę ryzyka zawodowego i miejscowego;
 • identyfikację i wypełnianie wymagań prawnych i innych;
 • wyznaczanie celów doskonalących;
 • podejmowanie działań naprawczych;
 • stosowanie nowoczesnych zabezpieczeń i rozwiązań w procesach technologicznych zapobiegających wypadkom, awariom i chorobom zawodowym;
 • budowanie wspólnych relacji z Wykonawcami świadczącymi usługi na rzecz Spółek;
 • identyfikację i zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych;
 • promowanie i wdrażanie programów poprawiających bezpieczeństwo i kształtujących świadomość bezpiecznych zachowań.

Dobre praktyki i inicjatywy

Wśród najważniejszych inicjatyw i dobrych praktyk z 2019 r. można wymienić:

 • Uzyskanie przez PGNiG Srebrnej Karty Forum Liderów Bezpiecznej Pracy – Forum Liderów Bezpiecznej Pracy jest prestiżową organizacją koordynowaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, zrzeszającą obecnie 146 przedsiębiorstw, które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy. Celem Forum Liderów jest budowanie partnerskich kontaktów pomiędzy jego członkami, a także pracodawcami i pracownikami, którzy w kształtowaniu warunków pracy wykorzystują osiągnięcia nauki i techniki, w szczególności opracowane przez CIOP-PIB. W zależności od rezultatów uzyskiwanych z działalności prowadzonej na rzecz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, a także od zakresu i wyników współdziałania z Instytutem Liderzy są wyróżniani Zieloną, Srebną lub Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy. Posiadanie Karty uprawnia do korzystania ze związanych z nią preferencji we współpracy z Instytutem.
 • Konkurs Bezpieczni w Pracy w PGNiG mający na celu popularyzację bezpiecznych zasad BHP i Ochrony Ppoż., promowanie dobrych praktyk BHP oraz chęci motywowania pracowników, którzy przez swoje zachowanie oraz przestrzeganie przepisów wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy. Odbywa się on co roku. Składa się z testów pisemnych obejmujących zagadnienia dotyczące zasad i przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rywalizacji w konkurencjach w formie praktycznej. Podobne konkursy dla pracowników orgaznizują inne Spółki, np. PSG w 2019 r. zorganizował VI edycję Konkursu BHP, Ochrony Ppoż. i Ochrony Środowiska, Geofizyka Toruń – konkurs BHP „Bezpieczeństwo Pracy” z okazji światowego dnia bezpieczeństwa w pracy.
 • W Centrali PGNiG zakupiono zestaw 6 defibrylatorów AED, które umieszczono w dostępnych miejscach w budynkach kampusu biurowego przy ul. Kasprzaka 25. 125 pracowników Centrali PGNiG przeszło szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy i obsługi AED. Szkolenia takie organizowane są też przez inne spółki, np. PGNiG OD przeszkoliło 195 osób, Exalo – 123.
 • Cyklicznie organizowane są narady służb BHP całej Grupy PGNiG, których celem jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy w ramach całej Grupy w obszarze BHP.
 • Przeprowadzono szkolenia pilotażowe przy użyciu technologii VR. Innowacyjne szkolenia przy użyciu najnowszej technologii VR (okularów wraz z kontrolerami) do „przeniesienia się” do wirtualnej rzeczywistości w zakresie ochrony ppoż. i udzielania pierwszej pomocy (przeszkolonych zostało 101 pracowników).
 • Pracownicy służb BHP publikują cyklicznie w czasopismach pracowniczych artykuły edukacyjne propagujące bezpieczeństwo w miejscu pracy.
 • PSG wprowadziło możliwość bezpłatnych szczepień przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych (KZM) dla pracowników wykonujących prace na otwartej przestrzeni, narażonych na możliwość ugryzienia przez kleszcze.
 • Program Geofizyki Toruń – „Misja Zero” – podnoszący świadomość pracowników w zakresie BHP i aktywizujący oraz angażujący w identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka tuż przed zadaniem.

Liczba wypadków przy pracy w Grupie PGNiG (GRI 403-2) 

Mierniki działań z zakresu bezpieczeństwa prowadzonych prac

Monitorowanie działań z zakresu bezpieczeństwa jest procesem ciągłym i realizowanym dwutorowo poprzez:

 • monitorowanie proaktywne – polega na kontroli skutecznego wdrożenia procedur postępowania i środków eliminujących bądź minimalizujących ryzyko, ustalonych na etapie planowania; celem jest ocena skuteczności działań prewencyjnych;
 • monitorowanie reaktywne – dostarcza informacji o zdarzeniach skutkujących stratą (wypadkach, awariach oraz chorobach zawodowych), pozwala na wyciąganie odpowiednich wniosków i doskonalenie zarządzania tym obszarem; jest działaniem prewencyjnym po fakcie pozwalającym wyeliminować zdarzenia skutkujące stratą o podobnym charakterze w przyszłości.

Wszystkie zdarzenia awaryjne skutkujące stratą oraz zdarzenia lub warunki mogące potencjalnie skutkować stratą, związane z prowadzoną działalnością podlegają raportowaniu. Dotyczy to zarówno działań realizowanych przez Oddziały i Spółki Grupy PGNiG, jak i przez wykonawców czy dostawców realizujących prace na rzecz Grupy.

Liczba wypadków przy pracy w Grupie PGNiG

W odniesieniu do 2018 r. liczba wypadków przy pracy w całej Grupie PGNiG spadła o 18,8%. Natomiast liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy spadła o 22,5%. Jednakże w dwóch spółkach Grupy PGNiG wystąpiły dwa wypadki śmiertelne.

Grupa przeciwdziała powtarzaniu się takim przypadkom poprzez analizę przyczyn i wykonanie wszelkich działań profilaktycznych, aby zminimalizować możliwość wystąpienia zagrożenia wypadkiem śmiertelnym podczas wykonywania pracy. W obu sytuacjach pracownicy danych jednostek na dodatkowych szkoleniach BHP mieli szczegółowo omówione przyczyny i okoliczności wypadków oraz skutki podobnych sytuacji, a także przypomniano im o dostępnych metodach przeciwdziałania. Dodatkowo przeprowadzono weryfikację oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach, których wypadki dotyczyły, a także instrukcji oraz zarządzono, że przed pracami szczególnie niebezpiecznymi są przekazywane informacje na temat wyobraźni i trzeźwej oceny możliwych zagrożeń podczas ich wykonywania.

Poniższe tabele przedstawiają szczegóły dotyczące wypadków w Grupie PGNiG oraz innych zagadnień BHP.

 
Liczba wypadków i poszkodowanych pracowników w 2019 r.
Jednostka organizacyjna
Ogólna liczba wypadków
 
Liczba osób poszkodowanych w wypadkach 
Liczba osób poszkodowanych w wypadkach ogółem
 
w tym poszkodowani: 
Liczba wypadków zbiorowych z ogólnej liczby wypadków 
K
M
w wypadkach przy pracy
w wypadkach traktowanych na równi z wypadkami przy pracy
liczba wypadków
liczba osób
PGNiG
20
4
16
20
14
4
-
-
Grupa PGNiG 
160
18
144
162
154
6
2
4

 

Rodzaje obrażeń w wypadkach pracowniczych w 2019 r. 
Jednostka organizacyjna
Rodzaj obrażeń        
śmierć  
ciężkie uszkodzenia ciała  
lekkie uszkodzenia ciała  
K
M
Razem
K
M
Razem
K
M
Razem
PGNiG
-
-
-
-
-
-
4
15
19
Grupa PGNiG 
-
2
2
-
-
-
18
141
159

 

Wskaźniki absencji pracowniczej związanej z wypadkami w 2019 r. 
Jednostka organizacyjna
Liczba dni niezdolności do pracy
Wskaźniki
częstotliwość na 1000 zatrudnionych
ciężkość dni choroby na jeden wypadek
K
M
Razem
K
M
K
M
PGNiG
81
796
877
3,94
4,33
20,25
49,75
Grupa PGNiG
468
7 432
7 900
2,97
8,19
26,00
52,34

 

Wskaźniki F, Wc, LDR w 2019 r. 
Jednostka organizacyjna
Wskaźnik częstotliwości wypadków (F)
Wskaźnik ciężkości wypadków (Wc)
Wskaźnik straconych dni (LDR)
K
M
Razem
K
M
Razem
K
M
Razem
PGNiG
3,94
4,33
4,25
20,25
49,75
43,85
10,42
25,53
22,52
Grupa PGNiG
2,97
8,19
6,84
26
52,34
49,38
9,53
50,84
40,45

 

 

Zestawienie stwierdzonych chorób zawodowych dla Grupy PGNiG w 2019 r. 
Jednostki organizacyjne
Ogółem liczba chorób
Wydane orzeczenia PIS o chorobach
Zawodowe uszkodzenia słuchu
Zespół wibracyjny
Pylica
Inne
PGNiG
3
0
-
-
3
Grupa PGNiG
6
2
-
-
4

 

Działalność organizacyjna w zakresie BHP (m.in. liczba przeszkolonych pracowników w zakresie BHP) w 2019 r. 
Jednostki organizacyjne
Szkolenia BHP
Liczba narad BHP ze służbą techniczno-eksploatacyjną
Wstępnie nowoprzyjętych pracowników
Okresowe
Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy
Inne
Razem
PGNiG
230
2 806
637
62
3 735
89
Grupa PGNiG
1 831
13 163
2 352
1 255
18 601
305