STRUKTURA ZATRUDNIENIA

GRI 102-7, 102-8, 405-1 

 
Według stanu na 31 grudnia 2019 r. zatrudnienie w PGNiG wynosiło 4812 osób i było wyższe niż w roku poprzednim o 32 osoby (1%). Odnotowany wzrost zatrudnienia wynikał przede wszystkim z dostosowania go do bieżących potrzeb biznesowych. 
Zatrudnienie Grupy PGNiG według segmentów

 

2019
2018
Odchylenie

 

Grupa PGNiG
Grupa PGNiG
Liczba osób
Procent
Poszukiwanie i Wydobycie
6 747
6 958
-211
-3,0%
Obrót i Magazynowanie
3 061
3 051
10
0,3%
Dystrybucja
11 482
11 542
-60
-0,5%
Wytwarzanie
1 833
1 813
20
1,1%
Pozostała działalność
1 663
1 510
153
10,1%
RAZEM
24 786
24 874
-88
-0,4%

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudnienie w Grupie PGNiG wynosiło 24 786 osób, co oznacza spadek w relacji do roku poprzedniego o 88 osób. W poszczególnych segmentach działalności Grupy zatrudnienie kształtowało się następująco:

Poszukiwanie i wydobycie

W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie odnotowano spadek zatrudnienia o 211 pracowników (3%). Spowodowane jest to przede wszystkim:

  • spadkiem zatrudnienia w Geofizyce Toruń o 89 osób (10%) w związku z charakterem działalności, w tym pracami terenowymi, które wymagają czasowego zatrudniania pracowników w zależności od bieżącej działalności operacyjnej;
  • zmniejszeniem stanu zatrudnienia w Exalo Drilling o 99 osób (5%), przede wszystkim w wyniku spadku zapotrzebowania na pracę na rynkach zagranicznych; 
  • w ramach realizacji centralizacji usług kadrowo-płacowych w PGNiG dokonano przeniesienia 37 pracowników terenowych służb kadrowo-płacowych z oddziałów wydobywczych do Centrali Spółki w Warszawie.
Obrót i magazynowanie
W segmencie Obrót i Magazynowanie stan zatrudnienia wzrósł o 10 osób (0,3%) w relacji do roku poprzedniego. Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć wzrost zatrudnienia w GSP o 8 osób (6%), który nastąpił m.in. w wyniku uruchomienia nowej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za mobilny serwis Kawernowych Magazynów Gazu w Kosakowie i Mogilnie.
Dytrybucja
W segmencie Dystrybucja zatrudnienie zmniejszyło się o 60 pracowników (0,5%). Spadek ten nastąpił przede wszystkim w wyniku odejść emerytalnych oraz przesunięcia procesów rekrutacyjnych na wakujące z tego tytułu stanowiska na następne okresy.
Wytwarzanie
W segmencie Wytwarzanie nastąpił wzrost poziomu zatrudnienia o 20 osób (1,1%). Wynika to z prowadzonej przez PGNiG TERMIKA SA polityki zabezpieczającej Spółce odpowiedni poziom zatrudnienia oraz kompetencji w sytuacji przewidywanych odejść emerytalnych. Spółka z odpowiednio długim wyprzedzeniem uruchamia procesy rekrutacyjne, co powoduje czasowe wzrosty zatrudnienia, zapewnia jednak nowo zatrudnionym pracownikom czas na adaptację do nowego miejsca pracy.
Pozostała działalność

W segmencie Pozostała działalność odnotowano wzrost zatrudnienia o 153 osoby (10%), na co złożył się szereg zmian w poszczególnych spółkach segmentu. Wśród najważniejszych wydarzeń można wymienić:

  • zwiększenie stanu zatrudnienia w PGNiG Serwis o 50 pracowników (18%) spowodowane rozszerzeniem działalności usługowej, głównie w obszarze ochrony mienia;
  • przeniesienie 37 pracowników terenowych służb kadrowo-płacowych z oddziałów wydobywczych do Centrali PGNiG w ramach centralizacji usług kadrowo-płacowych w Spółce.
  • zwiększenie o 21 osób (14%) zatrudnienia w Spółce Gazoprojekt, co było efektem zwiększenia skali prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu.
  • stały rozwój działalności Spółki Polski Gaz TUW wpłynął na zwiększenie zatrudnienia o 14 pracowników (42%).

 

 
Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w podziale na płeć i rodzaj zatrudnienia (stan na 31.12.2019)
Jednostki organizacyjne
PGNiG
Grupa PGNiG
Umowy na czas:
nieokreślony
określony
nieokreślony
określony

Kobiety

95%

5%

87%

13%

Mężczyźni

96%

4%

90%

10%

Razem
96%
4%
89%
11%

 

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w podziale na region i rodzaj zatrudnienia (stan na 31.12.2019) 
Jednostki organizacyjne
PGNiG
Grupa PGNiG
Umowy na czas:
nieokreślony
określony
nieokreślony
określony

Polska

96%

4%

90%

10%

Państwa europejskie

100%

0%

83%

17%

Pozostałe kraje

83%

17%

38%

62%

 

 
Liczba pracowników zatrudnionych na rodzaj umowy w podziale na płeć i rodzaj umowy (stan na 31.12.2019)
Jednostki organizacyjne
PGNiG
Grupa PGNiG
 
Kobiety
Mężczyźni
Razem
Kobiety
Mężczyźni
Razem

Umowa o pracę

97,1%

98,0%

97,8%

95,4%

95,2%

95,3%

Umowa o dzieło

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Umowa-zlecenie

2,7%

1,8%

2,0%

4,4%

4,0%

4,1%

Umowa agencyjna

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,5%

0,3%

Kontrakt menadżerski

0,1%

0,2%

0,1%

0,2%

0,3%

0,3%

 

Liczba osób wykonujących pracę na rzecz organizacji, niebędących pracownikami na umowę o pracę (stan na 31.12.2019)

W PGNiG skala takiego zatrudnienia jest marginalna (5 osób) i stosowana w sytuacji konieczności pozyskania wysokiej klasy ekspertów na rynku pracy. Większość Spółek Grupy PGNiG również bardzo rzadko stosuje taką formę współpracy. Nie ma takiego zatrudnienia lub dotyczy to kilku ekspertów. Na większą skalę tę formę zatrudnienia stosują trzy spółki:

  • Geofizyka Toruń – w 2019 r. 127 osób niebędących pracownikami Spółki wykonywało prace na jej rzecz. Stanowiło to około 16% całej załogi. Osoby te wykonują najczęściej prace proste w jednostkach terenowych (jest to związane z sezonowością zatrudnienia).
  • Geovita – w 2019 r. zatrudniła w ten sposób 199 osób ze względu na sezonowość zatrudnienia (okresy świąteczne czy ferie zimowe).
  • Exalo Drilling – działając w Republice Czadu, korzysta z usług firm zewnętrznych. Przez nie zatrudniało w 2019 r. 2276 osób, głównie na kontraktach płuczkowych oraz kontraktach o świadczenie usług o zarządzaniu. Taka forma zatrudnienia jest uwarunkowana charakterem prac oraz lokalnym prawem pracy w Republice Czadu.

Struktura zatrudnienia w Grupie PGNiG na koniec 2019 r. w podziale na płeć

 

 

Zarządy Spółek Grupy PGNiG z podziałem na płeć i wiek (w procentach) na koniec 2019 r. (GRI 405-1)
Jednostki organizacyjne
Kobiety
Mężczyźni
31–50 lat
ponad 50 lat
31–50 lat
ponad 50 lat

PGNiG

17%

0%

67%

17%

Grupa PGNiG

10%

0%

40%

50%