SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOńCZONY 31 GRUDNIA 2019

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat [mln zł]
2019
2018
 
Przychody ze sprzedaży gazu
  30 496
  29 628
Przychody ze sprzedaży pozostałe
  11 527
  11 606
Przychody ze sprzedaży
  42 023
  41 234
 
Koszt gazu
  (26 686)
  (24 941)
Zużycie innych surowców i materiałów
  (2 977)
  (2 519)
Świadczenia pracownicze
  (3 168)
  (2 871)
Usługi przesyłowe
  (1 053)
  (1 039)
 
Pozostałe usługi
  (1 828)
  (1 865)
Podatki i opłaty
  (782)
  (819)
 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
  (442)
  (564)
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby
  1 076
  962
 
Odpisy rzeczowego majątku trwałego
i wartości niematerialnych oraz ich odwrócenie
  (659)
  (463)
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.)
  5 504
  7 115
Amortyzacja
  (3 056)
  (2 720)
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT(ang. earnings before interest and taxes) – zysk przed odsetkami i opodatkowaniem, inaczej zysk operacyjny.)
  2 448
  4 395
Koszty finansowe netto
  (54)
  (4)
Wynik z inwestycji w jednostkach wycenianych
metodą praw własności
  (235)
  111
Zysk przed opodatkowaniem
  2 159
  4 502
 
Podatek dochodowy
  (788)
  (1 293)
Zysk netto
  1 371
  3 209
 
Zysk netto przypadający:
 
 
 
        Akcjonariuszom jednostki dominującej
  1 371
  3 212
 
        Udziałom niekontrolującym
  -  
  (3)
 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.)
  5 778
  5 778
 
        Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN)
  0,24
  0,56

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów [mln zł]
2019
2018
 
Zysk netto
  1 371
  3 209
 
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych
  (14)
  (19)
 
Rachunkowość zabezpieczeń
  919
  285
Podatek odroczony
  (156)
  (15)
 
Udział w innych całkowitych dochodach w jednostkach wycenianych metodą praw własności
  -  
  4
 
Pozostałe całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku
  749
255
 
Straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych
  (32)
  (33)
 
Podatek odroczony
  6
  6
 
Udział w innych całkowitych dochodach w jednostkach wycenianych metodą praw własności
  (7)
  1
 
Pozostałe całkowite dochody nie podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku
  (33)
  (26)
 
Pozostałe całkowite dochody netto
  716
  229
 
Łączne całkowite dochody
  2 087
  3 438
 
Łączne całkowite dochody przypadające:
 
 
 
        Akcjonariuszom jednostki dominującej
  2 087
  3 441
 
        Udziałom niekontrolującym
  -  
  (3)
 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych [mln zł]
2019
2018
 
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
 
 
 
Zysk netto
  1 371
  3 209
 
Amortyzacja
  3 056
  2 720
 
Podatek dochodowy bieżącego okresu
  788
  1 293
 
Wynik z działalności inwestycyjnej
  433
  (154)
 
Pozostałe korekty niepieniężne
  (384)
  432

Nota 5.5.2.

Podatek dochodowy zapłacony
  (852)
  (1 060)

Nota 4.1.1.

Zmiana stanu kapitału obrotowego
  526
  (626)

Nota 5.5.1.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
  4 938
  5 814
 
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
 
 
 
Wydatki na nabycie środków trwałych w budowie
dotyczących poszukiwania i oceny zasobów mineralnych
  (1 215)
  (851)

Nota 2.2.

Wydatki na pozostałe rzeczowe aktywa trwałe i wartości
niematerialne
  (4 854)
  (3 683)

Nota 2.2.

Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach powiązanych
  (1)
  (90)
 
Pozostałe pozycje netto
  (82)
  (80)
 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  (6 152)
  (4 704)
 
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
 
 
 
Wpływy z tytułu zadłużenia
  3 851
  3 160

Nota 5.1.

Wydatki z tytułu zadłużenia
  (2 868)
  (2 510)

Nota 5.1.

Wypłacone dywidendy
  (636)
  (404)

Nota 3.5.

Pozostałe pozycje netto
  (20)
  (9)
 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
  327
  237
 
Przepływy pieniężne netto
  (887)
  1 347
 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
  3 928
  2 581
 
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
  (1)
  -  
 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
  3 041
  3 928

Nota 5.5.3.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej [mln zł]
2019
2018
 
AKTYWA
 
 
 
Rzeczowe aktywa trwałe
  40 002
  34 236

Nota 6.1.1.

Wartości niematerialne
  729
  1 173

Nota 6.1.2.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego
  32
  94

Nota 4.1.2.

Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw
własności
  1 564
  1 806

Nota 2.4.

Pochodne instrumenty finansowe
  237
  226
 
Pozostałe aktywa
  1 375
  1 363

Nota 8.4.

Aktywa trwałe
  43 939
  38 898
 
Zapasy
  4 042
  3 364

Nota 6.2.1.

Należności
  5 504
  5 742

Nota 6.2.2.

Pochodne instrumenty finansowe
  2 390
  1 092

Nota 7.2.

Pozostałe aktywa
  259
  204

Nota 8.4.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  3 037
  3 925

Nota 5.4.

Aktywa przeznaczone do sprzedaży
  14
  46

Nota 8.3.

Aktywa obrotowe
  15 246
  14 373
 
AKTYWA RAZEM
  59 185
  53 271
 
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
 
 
 
Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
  7 518
  7 518
 
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń
  739
  73
 
Skumulowane pozostałe całkowite dochody
  (246)
  (203)
 
Zyski zatrzymane
  30 097
  29 246
 
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
  38 108
  36 634
 
Kapitał własny udziałowców niekontrolujących
  (1)
  (2)
 
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM
  38 107
  36 632
 
Zobowiązania z tytułu zadłużenia
  3 507
  1 178

Nota 5.1.

Pochodne instrumenty finansowe
  20
  105
 
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
  890
  808

Nota 6.3.1.

Rezerwa na koszty likwidacji odwiertów
  2 355
  1 917

Nota 6.1.1.1.

Pozostałe rezerwy
  279
  197

Nota 6.3.2.

Dotacje
  705
  720

Nota 6.3.3.

Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
  2 383
  2 066

Nota 4.1.2.

Pozostałe zobowiązania
  239
  264

Nota 6.3.4.

Zobowiązania długoterminowe
  10 378
  7 255
 
Zobowiązania z tytułu zadłużenia
  3 245
  2 524

Nota 5.1.

Pochodne instrumenty finansowe
  1 277
  1 055

Nota 7.2.

Zobowiązania z tytułu dostaw i podatków *
  3 487
  3 748

Nota 6.2.3.

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
  398
  347

Nota 6.3.1.

Rezerwa na koszty likwidacji odwiertów
  34
  91

Nota 6.1.1.1.

Pozostałe rezerwy
  728
  675

Nota 6.3.2.

Pozostałe zobowiązania
  1 531
  944

Nota 6.3.4.

Zobowiązania krótkoterminowe
  10 700
  9 384
 
ZOBOWIĄZANIA RAZEM
  21 078
  16 639
 
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM
  59 185
  53 271
 

* W tym podatek dochodowy: 132 mln PLN (2018: 418 mln PLN)

     

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym [mln zł]

 
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
Kapitał własny udziałowców niekontrolujących
Kapitał własny razem
 
Kapitał akcyjny
 i zapasowy
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, w tym:
Kapitał
z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń
Skumulowane pozostałe całkowite dochody z tytułu:
Zyski zatrzymane
Ogółem
 
kapitał akcyjny
kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
różnic kursowych
z przeliczenia jednostek zagranicznych
aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
zysków/(strat) aktuarialnych dotyczących świadczeń pracowniczych
udział w innych całkowitych dochodach
w jednostkach wycenianych metodą praw własności
Stan na 1 stycznia 2018
  5 778
  1 740
  7
  (93)
  (3)
  (64)
  (5)
  26 266
  33 626
  1
  33 627
Wpływ zastosowania MSSF 9 oraz MSSF 15
  -  
  -  
  -  
  -  
  3
  -  
  -  
  172
  175
  -  
  175
Zysk netto
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  3 212
  3 212
  (3)
  3 209
Pozostałe całkowite dochody netto
  -  
  -  
  270
  (19)
  -  
  (27)
  5
  -  
  229
  -  
  229
Całkowite dochody razem
  -  
  -  
  270
  (19)
  -  
  (27)
  5
  3 212
  3 441
  (3)
  3 438
Zmiana w kapitałach odniesiona na zapasy
  -  
  -  
  (204)
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  (204)
  -  
  (204)
Dywidenda
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  (404)
  (404)
  -  
  (404)
Stan na 31 grudnia 2018
  5 778
  1 740
  73
  (112)
  -  
  (91)
  -  
  29 246
  36 634
  (2)
  36 632
Wpływ zastosowania MSSF 16
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  119
  119
  -  
  119
Zysk netto
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  1 371
  1 371
  -  
  1 371
Pozostałe całkowite dochody netto
  -  
  -  
  763
  (14)
  -  
  (26)
  (7)
  -  
  716
  -  
  716
Całkowite dochody razem
  -  
  -  
  763
  (14)
  -  
  (26)
  (7)
  1 371
  2 087
  -  
  2 087
Zmiana w kapitałach odniesiona na zapasy
  -  
  -  
  (97)
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  (97)
  -  
  (97)
Dywidenda
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  (636)
  (636)
  -  
  (636)
Zmiany w Grupie
  -  
  -  
  -  
  4
  -  
  -  
  -  
  (3)
  1
  1
  2
Stan na 31 grudnia 2019
  5 778
  1 740
  739
  (122)
  -  
  (117)
  (7)
  30 097
  38 108
  (1)
  38 107