5.5.1. UZGODNIENIE ZMIAN KAPITAłU OBROTOWEGO DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPłYWóW PIENIężNYCH

2019
Różnica wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej
Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku bieżącego
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Zmiany w Grupie
Transakcje bezgotówkowe
Pozostałe
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (zmiana stanu kapitału obrotowego)
Zapasy
  (678)
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  (678)
Należności
  238
  (6)
  160
  -  
  -  
  (81)
  -  
  311
Pozostałe aktywa
  (55)
  -  
  (104)
  19
  -  
  74
  -  
  (66)
Zobowiązania z tytułu dostaw i podatków
  (261)
  286
  132
  -  
  -  
  18
  -  
  175
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
  51
  -  
  -  
  -  
  -  
  82
  -  
  133
Rezerwa na koszty likwidacji odwiertów
  (57)
  -  
  (385)
  -  
  -  
  438
  -  
  (4)
Pozostałe rezerwy
  53
  -  
  -  
  -  
  -  
  100
  -  
  153
Pozostałe zobowiązania
  587
  -  
  (27)
  -  
  -  
  (58)
  -  
  502
Kapitał obrotowy razem
  (122)
  280
  (224)
  19
  -  
  573
  -  
  526
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018
Różnica wynikająca ze sprawozdania z sytuacji finansowej
Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku bieżącego
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Zmiany w Grupie
Transakcje bezgotówkowe
Pozostałe
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (zmiana stanu kapitału obrotowego)
Zapasy
  (616)
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  (616)
Należności
  39
  10
  20
  -  
  -  
  (404)
  -  
  (335)
Pozostałe aktywa
  12
  -  
  (4)
  (5)
  -  
  42
  -  
  45
Zobowiązania z tytułu dostaw i podatków
  499
  (201)
  (91)
  -  
  -  
  (21)
  -  
  186
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
  (24)
  -  
  -  
  -  
  -  
  83
  -  
  59
Rezerwa na koszty likwidacji odwiertów
  38
  -  
  (232)
  -  
  -  
  201
  -  
  7
Pozostałe rezerwy
  54
  -  
  -  
  -  
  -  
  (1)
  -  
  53
Pozostałe zobowiązania
  43
  -  
  11
  -  
  -  
  (79)
  -  
  (25)
Kapitał obrotowy razem
  45
  (191)
  (296)
  (5)
  -  
  (179)
  -  
  (626)