6.1.1. RZECZOWE AKTYWA TRWAłE I ZWIąZANE Z NIMI REZERWY

Zasady rachunkowości

Rzeczowe aktywa trwałe

Najistotniejsze pozycje rzeczowych aktywów trwałych stanowią budynki i budowle oraz urządzenia techniczne i maszyny związane przede wszystkim z poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej oraz obrotem, magazynowaniem i dystrybucją gazu. Poza tym Grupa posiada również środki transportu oraz grunty. W ramach środków trwałych w budowie Grupa wykazuje głównie aktywowane koszty prac związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej do momentu rozpoczęcia eksploatacji lub odpisania (szczegółowa polityka rachunkowości przedstawiona została w akapicie Nakłady na prace poszukiwawcze i rozpoznawcze).

Do rzeczowych aktywów trwałych Grupa zalicza również istotne części zamienne oraz awaryjne wyposażenie, jeżeli Grupa oczekuje, że będą one wykorzystywane przez czas dłuższy niż jeden rok i możliwe jest ich przypisanie do poszczególnych pozycji rzeczowych aktywów trwałych.

Pozycje rzeczowych aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (odpisy z tytułu utraty wartości ujmuje się zgodnie z polityką przedstawioną w nocie 6.1.3.).

Wartość początkowa wytworzonych gazociągów lub magazynów gazu (kategoria Budynki i budowle) obejmuje również wartość gazu, która służy do ich pierwszego napełnienia. Ilość gazu niezbędna do pierwszego napełnienia gazociągu lub komory magazynowej odpowiada ilości niezbędnej do wytworzenia minimalnego ciśnienia pracy gazociągu lub magazynu.

Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pozycji rzeczowych aktywów trwałych zalicza się koszty finansowania zewnętrznego.

Koszty bieżącego utrzymania rzeczowych aktywów trwałych, remontów i konserwacji ujmowane są w wyniku finansowym w momencie poniesienia. W przypadku rozszczelnienia gazociągu, koszty jego ponownego napełnienia lub uzupełnienia utraconego paliwa są ujmowane bezpośrednio w rachunku zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione.

Metody i okresy amortyzacji są następujące:

Kategoria 
Metoda amortyzacji
Przyjęte okresy użytkowania
Średni pozostały okres użytkowania  na dzień bilansowy
Budynki i budowle
Liniowa
1 - 58 lat
32
Urządzenia techniczne i maszyny
Liniowa
1 - 50 lat
18
Środki transportu
Liniowa
2 - 35 lat
11
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe
Liniowa
1 - 35 lat
14
Zasoby na norweskim szelfie kontynentalnym
Według jednostki produkcji*
powyżej 10 lat
powyżej 10 lat
Grunty
kategoria nie podlega amortyzacji
Środki trwałe w budowie
kategoria nie podlega amortyzacji
*Wielkości wyprodukowanych i sprzedanych produktów są silnie skorelowane, a kontrakty regulujące sprzedaż węglowodorów z norweskiego szelfu kontynentalnego nie pozwalają na znaczne rozbieżności pomiędzy ilością wyprodukowanych a sprzedanych produktów, stąd zastosowana metoda amortyzacji.

 

 

Nakłady na prace poszukiwawcze i rozpoznawcze

Koszty związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej obejmują prace geologiczne wykonywane w celu odkrycia i udokumentowania złoża i rozliczane są przy zastosowaniu metody sukcesu geologicznego.

Prace polegające na rozpoznaniu złóż gazu ziemnego i/lub ropy naftowej (kopalin) mogą zostać podjęte po uzyskaniu przez Grupę:

 • koncesji na rozpoznanie złóż kopalin,
 • koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż kopalin,
 • podpisaniu umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego.

 

Kosztem koncesji na rozpoznanie gazu ziemnego i/lub ropy naftowej oraz kosztem przedłużenia takiej koncesji jest opłata za działalność określoną w koncesji. Koszty koncesji na rozpoznanie złóż gazu ziemnego i/lub ropy naftowej Grupa ujmuje jako wartości niematerialne.

Wydatki z tytułu badań sejsmicznych są kapitalizowanie w wartości aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych.

Nakłady na poszczególne odwierty początkowo podlegają aktywowaniu w pozycji Środki trwałe w budowie dotyczące poszukiwania i oceny zasobów mineralnych. Gdy prace poszukiwawcze zakończą się stwierdzeniem sukcesu, czyli odkryciem złoża o zasobach dostępnych do eksploatacji, Grupa przeprowadza analizę rejonów i obiektów pod względem ekonomicznej opłacalności eksploatacji. W przypadku, gdy w efekcie rozpoznania złoża podjęto decyzję o jego eksploatacji, w momencie jej rozpoczęcia, Grupa przeklasyfikowuje środki trwałe w budowie dotyczące poszukiwania i oceny zasobów mineralnych do rzeczowych aktywów trwałych.

Gdy prace poszukiwawcze zakończą się efektem negatywnym lub po ich zakończeniu, w efekcie analizy rejonów i obiektów pod względem ekonomicznej opłacalności eksploatacji, jednostka Grupy nie wystąpiła o przyznanie koncesji na rozpoznanie złóż gazu ziemnego i/lub ropy naftowej, aktywowane nakłady na wykonane odwierty przeprowadzone w ramach prac poszukiwawczych są odpisywane w całości w koszty w rachunek zysków i strat, w okresie, w którym podjęto decyzję o zakończeniu prac poszukiwawczych. W ciężar rachunku zysków i strat odpisywane są również skapitalizowane wydatki na badania sejsmiczne powiązane z danym obiektem.

Grupa tworzy rezerwy na koszty likwidacji odwiertów poszukiwawczych, eksploatacyjnych i magazynowych (nota 6.1.1.1.). Wartość zdyskontowanej rezerwy zwiększa wartość początkową kosztów odwiertów ujętych w ramach aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych oraz rzeczowych aktywów trwałych i w przypadku rzeczowych aktywów trwałych jest amortyzowana w okresie ich ekonomicznego użytkowania

 

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

Leasingi ujmowane są jako aktywa z tytułu prawa do użytkowania i zobowiązania do zapłaty za te prawa w dniu, w którym leasingowane aktywa dostępne są do użytkowania przez Grupę. Zasady dotyczące ujmowania zobowiązania z tytułu leasingu oraz politykę rachunkowości stosowaną do 31 grudnia 2018 roku przedstawiono w nocie 5.2.

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania prezentowane są w pozycji Rzeczowe aktywa trwałe w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania początkowo wycenia się wg kosztu, który obejmuje:

 • kwotę początkowej wyceny zobowiązania leasingowego;
 • wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie otrzymane zachęty leasingowe;
 • wszelkie początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez leasingobiorcę;
 • szacunek kosztów demontażu, usunięcia bazowego składnika aktywów i przeprowadzenia renowacji.

 

Po początkowym ujęciu, aktywa z tytułu prawa do użytkowania są wyceniane wg kosztu pomniejszonego o skumulowaną amortyzację oraz wszelkie skumulowane straty z tytułu utraty wartości i skorygowane z tytułu ponownej wyceny zobowiązania leasingowego ze względu na ponowną ocenę lub modyfikację leasingu.

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania amortyzuje się przez okres użytkowania składnika aktywów lub przez okres leasingu, w zależności od tego, który z nich jest krótszy, przy zastosowaniu metody liniowej. Okresy amortyzacji aktywów z tytułu prawa do użytkowania są następujące:

 • prawo do użytkowania działki/gruntu oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu         1 – 96 lat
 • prawo do użytkowania budynków i budowli                                                                 1 – 40 lat
 • prawo do użytkowania maszyn i urządzeń technicznych                                               1 – 40 lat
 • prawo do użytkowania środków transportu   i pozostałych składników aktywów              1 – 10 lat

 

Określając koszt składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania Grupa oszacowała koszty przewidziane do poniesienia na rekultywację gruntów, bazując na informacjach o cenach bieżących usług rekultywacji.

Opłaty związane z wszystkimi leasingami krótkoterminowymi i leasingami niskocennych aktywów są ujmowane liniowo jako koszt w wyniku finansowym. Dla niskocennych aktywów Grupa dokonuje wyboru sposobu ujęcia dla każdej umowy – Grupa przyjęła, że składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania jest ujmowany z odpowiadającym mu zobowiązaniem leasingowym jeżeli taki składnik aktywów jest oddawany w subleasing, natomiast dla wszystkich pozostałych leasingów niskocennych aktywów opłaty związane z tymi leasingami ujmowane są jako koszt liniowo przez okres leasingu.

Leasingi krótkoterminowe to leasingi o okresie trwania 12 miesięcy lub mniej.

Niskocenne aktywa obejmują drobny sprzęt biurowy oraz teleinformatyczny.

 

Istotne szacunki

Okresy użytkowania rzeczowych aktywów trwałych

Okresy użytkowania rzeczowych aktywów trwałych oparto na ocenie służb technicznych, odpowiedzialnych za ich eksploatację. Szacunkom takim towarzyszy niepewność co do przyszłych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, zmian technologicznych i konkurencji na rynku, które skutkować mogą inną oceną ekonomicznej przydatności składników i pozostałego okresu ich użyteczności, co w rezultacie może istotnie wpłynąć na wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz koszty amortyzacji w przyszłości.

Grupa corocznie dokonuje weryfikacji okresów użytkowania składników rzeczowych aktywów trwałych. W wyniku ostatniej weryfikacji na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość amortyzacji zmniejszyła się o ok. 16 mln PLN.

 

 

2019
2018

 

Wartość brutto
Umorzenie
i odpis z tytułu utraty wartości
Wartość netto
Wartość brutto
Umorzenie
i odpis z tytułu utraty wartości
Wartość netto
Grunty
  142
  (12)
  130
  117
  (11)
  106
Budynki i budowle
  37 445
  (17 640)
  19 805
  35 382
  (16 342)
  19 040
Urządzenia techniczne i maszyny
  18 631
  (10 433)
  8 198
  18 171
  (9 614)
  8 557
Środki transportu i pozostałe
  3 303
  (2 031)
  1 272
  3 153
  (1 944)
  1 209
Razem środki trwałe własne
  59 521
  (30 116)
  29 405
  56 823
  (27 911)
  28 912
Prawo do użytkowania gruntów
  2 386
  (141)
  2 245
  -  
  -  
  -  
Prawo do użytkowania budynków i budowli
  377
  (99)
  278
  -  
  -  
  -  
Prawo do użytkowania urządzeń technicznych i maszyn
  186
  (24)
  162
  -  
  -  
  -  
Prawo do użytkowania środków transportu i pozostałych
  45
  (10)
  35
  -  
  -  
  -  
Razem aktywa z tytułu prawa do użytkowania
  2 994
  (274)
  2 720
  -  
  -  
  -  
Środki trwałe w budowie dotyczące poszukiwania i oceny zasobów mineralnych
  3 725
  (1 164)
  2 561
  3 185
  (1 177)
  2 008
Środki trwałe w budowie pozostałe
  5 357
  (41)
  5 316
  3 363
  (47)
  3 316
Razem rzeczowe aktywa trwałe
  71 597
  (31 595)
  40 002
  63 371
  (29 135)
  34 236

Grupa posiada zobowiązania pozabilansowe z tytułu podpisanych umów na nabycie rzeczowych aktywów trwałych, które nie zostały jeszcze ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

 

2019
2018
Zobowiązania wynikające z podpisanych umów nabycia rzeczowych aktywów trwałych
  9 395
  7 112
Część zrealizowana na dzień bilansowy
  (4 183)
  (2 431)
Zobowiązania wynikające z umów, do realizacji po dniu bilansowym
  5 212
  4 681

 
Grunty
Budynki
i budowle
Urządzenia techniczne
i maszyny
Środki transportu
i pozostałe
Razem środki trwałe - własne
Środki trwałe w budowie pozostałe
Razem rzeczowe aktywa trwałe - własne
 
Dotyczące poszukiwania
i oceny zasobów mineralnych
Pozostałe
Wartość brutto na 1 stycznia 2018
112
33 513
17 223
2 959
53 807
3 693
2 208
59 708
 
Umorzenie skumulowane
-  
(13 520)
(7 905)
(1 793)
(23 218)
-  
-  
(23 218)
 
Odpisy z tytułu utraty wartości
(11)
(1 691)
(706)
(39)
(2 447)
(1 539)
(52)
(4 038)
 
Wartość netto na 1 stycznia 2018
101
18 302
612
1 127
28 142
2 154
2 156
32 452
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
-  
-  
72
-  
72
25
(23)
74
 
Nabycie
-  
-  
-  
-  
-  
821
3 812
4 633
 
Zbycie
-  
(5)
(1)
(2)
(8)
-  
(17)
(25)
 
Rezerwa na koszty likwidacji odwiertów
-  
189
-  
-  
189
46
2
237

Nota 6.1.1.1.

Przeniesienie ze środków trwałych w budowie
9
1 831
1 000
324
3 164
(729)
(2 653)
(218)
 
Przeniesienie pomiędzy grupami, własnością oraz pomiędzy pozycjami sprawozdania z sytuacji finansowej
(2)
(4)
(4)
2
(8)
5
(5)
(8)
 
Amortyzacja
-  
(1 113)
(1 078)
(239)
(2 430)
-  
-  
(2 430)
 
Odpis z tytułu utraty wartości
-   
(84)
(41)
(2)
(127)
362
5
240
 
Aktywowane odsetki
-  
-  
-  
-  
-  
5
13
18
 
Likwidacja
-  
(32)
(13)
(5)
(50)
-  
-  
(50)
 
Odpisanie środków trwałych w budowie bez efektów gospodarczych
-  
-  
-  
-  
-  
(687)
(11)
(698)
 
Pozostałe zmiany
(2)
(44)
10
4
(32)
6
37
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wartość brutto na 31 grudnia 2018
117
35 382
18 171
3 153
56 823
3 185
3 363
63 371
 
Umorzenie skumulowane
-  
(14 567)
(8 867)
(1 903)
(25 337)
-  
-  
(25 337)
 
Odpisy z tytułu utraty wartości
(11)
(1 775)
(747)
(41)
(2 574)
(1 177)
(47)
(3 798)
 
Wartość netto na 31 grudnia 2018
106
19 040
8 557
1 209
28 912
2 008
3 316
34 236
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korekta z tytułu zastosowania MSSF 16
20
(166)
(57)
(7)
(210)
-  
-  
(210)
 
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
-  
-  
(1)
-  
(1)
-  
(13)
(14)
 
Nabycie
-  
-  
-  
-  
-  
1 184
4 848
6 032
 
Zbycie
-  
(7)
(7)
(5)
(19)
-  
-  
(19)
 
Rezerwa na koszty likwidacji odwiertów
-  
343
-  
-  
343
15
83
441

Nota 6.1.1.1.

Przeniesienie ze środków trwałych w budowie
-
2 110
746
323
3 179
(405)
(3 037)
(263)
 
Przeniesienie pomiędzy grupami, własnością oraz pomiędzy pozycjami sprawozdania z sytuacji finansowej
-
(3)
37
1
35
(16)
16
35
 
Amortyzacja
  -  
(1 181)
(1 028)
(245)
(2 454)
-
-
(2 454)
 
Odpis z tytułu utraty wartości
-
(267)
(29)
1
(295)
13
6
(276)
 
Aktywowane odsetki
-
-
-
21
64
85
 
Likwidacja
(2)
(65)
(16)
(6)
(89)
-  
-  
(89)
 
Odpisanie środków trwałych w budowie bez efektów gospodarczych
-
-
-
-
-
(258)
(3)
(261)
 
Pozostałe zmiany
6
1
(4)
1
4
(1)
36
39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wartość brutto na 31 grudnia 2019
142
37 445
18 631
3 303
59 521
3 725
5 357
68 603
 
Umorzenie skumulowane
(1)
(15 598)
(9 657)
(1 991)
(27 247)
-
-
(27 247)
 
Odpisy z tytułu utraty wartości
(11)
(2 042)
(776)
(40)
(2 869)
(1 164)
(41)
(4 074)
 
Wartość netto na 31 grudnia 2019
130
19 805
8 198
1 272
29 405
2 561
5 316
37 282
 

Zmiany aktywów z tytułu prawa do użytkowania

           
 
Grunty
Budynki
i budowle
Urządzenia techniczne
i maszyny
Środki transportu
i pozostałe
Razem aktywa z tytułu prawa do użytkowania
Środki trwałe w budowie pozostałe
Razem rzeczowe aktywa trwałe
z tytułu prawa do użytkowania
Dotyczące poszukiwania
i oceny zasobów mineralnych
Pozostałe
Wartość netto na 31 grudnia 2018
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korekta z tytułu zastosowania MSSF 16
  2 246
  278
  213
  38
  2 775
  -  
  3
  2 778
Nabycie
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  1
  1
Zbycie
  (2)
  -  
  -  
  -  
  (2)
  -  
  -  
  (2)
Przeniesienie ze środków trwałych w budowie
  40
  10
  4
  2
  56
  -  
  (9)
  47
Przeniesienie pomiędzy grupami, własnością oraz pomiędzy pozycjami sprawozdania z sytuacji finansowej
  (1)
  -  
  (38)
  -  
  (39)
  -  
  -  
  (39)
Amortyzacja
  (62)
  (26)
  (14)
  (9)
  (111)
  -  
  -  
  (111)
Odpis z tytułu utraty wartości
  (46)
  -  
  -  
  -  
  (46)
  -  
  -  
  (46)
Likwidacja
  (5)
  -  
  (2)
  -  
  (7)
  -  
  -  
  (7)
Pozostałe zmiany
  75
  16
  -  
  4
  95
  -  
  5
  100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wartość brutto na 31 grudnia 2019
  2 386
  377
  186
  45
  2 994
  -  
  -  
  2 994
Umorzenie skumulowane
  (72)
  (98)
  (24)
  (10)
  (204)
  -  
  -  
  (204)
Odpisy z tytułu utraty wartości
  (69)
  (1)
  -  
  -  
  (70)
  -  
  -  
  (70)
Wartość netto na 31 grudnia 2019
  2 245
  278
  162
  35
  2 720
  -  
  -  
  2 720