3.1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAżY

Zasady rachunkowości

Przychody z umów z klientami

Grupa generuje przychody przede wszystkim z obrotu gazem ziemnym wysokometanowym i zaazotowanym, produkcji i sprzedaży energii elektrycznej i ciepła oraz sprzedaży wydobytej ropy naftowej.

Przedmiotem działania Grupy jest również świadczenie usług, takich jak: dystrybucja paliw gazowych, magazynowanie paliw gazowych, usługi geofizyczno – geologiczne, usługi przyłączeniowe, wiertnicze, serwisowe i inne.

Spółki Grupy osiągają ponadto przychody z umów o usługi budowlane.

 

Grupa ujmuje przychody zgodnie z modelem pięciu kroków:

  • Identyfikacja umowy;
  • Identyfikacja poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczenia;
  • Ustalenie ceny transakcyjnej (wynagrodzenia);
  • Przypisanie ceny transakcyjnej do poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczenia;
  • Ujęcie przychodu w momencie realizacji zobowiązania wynikającego z umowy.

 

 

Zgodnie z MSSF 15, gdy w proces dostarczania towarów lub usług klientowi zaangażowany jest inny podmiot to należy ustalić charakter związku z klientem: zleceniodawca vs. agent (pośrednik). Podstawową przesłanką w identyfikacji zobowiązań do wykonania świadczenia jest ocena roli jaką pełni spółka Grupy w wykonywaniu zobowiązań. Rola określana jako zleceniodawca vs. agent jest oceniana na podstawie analizy np. tego, kto kontroluje przyrzeczone dobra lub usługi przed ich ostatecznym przekazaniem do klienta. Spółki Grupy oceniły swoją pozycję jako zleceniodawcy vs. agent w odniesieniu do poszczególnych dóbr lub usług pod względem sprawowania nad nimi kontroli przed ich przekazaniem do klienta.

Spółki Grupy, które zidentyfikowały dobra lub usługi, dla których pełnią rolę pośrednika (agenta), prezentują przychody w kwocie wynagrodzenia netto, do którego będą uprawnione w zamian za zapewnienie dostarczenia dóbr lub usług przez inny podmiot.

Grupa, jako podmiot nie mający wpływu na główne cechy świadczonych usług i ich cenę, pełni rolę pośrednika (agenta) w zakresie usług przesyłu gazu i dystrybucji energii elektrycznej. Spółki Grupy, zawierając umowy kompleksowe z klientami, nie ponoszą głównej odpowiedzialności za realizację usług przesyłowych i dystrybucyjnych, tym samym nie mają wpływu na główne cechy świadczonych usług oraz nie mogą swobodnie ustalać ich ceny, co oznacza, że pośredniczą w ich sprzedaży. Zobowiązanie do wykonania usług przesyłowych i dystrybucyjnych realizowane jest w tym samym momencie czasowym, w którym następuje dostawa gazu lub energii elektrycznej.

Grupa ujmuje przychód w momencie, gdy spełnia ona zobowiązanie do wykonania świadczenia poprzez przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług klientowi (czyli w momencie objęcia kontroli przez klienta nad tym towarem lub usługą).

Grupa ujmuje jako przychód kwotę równą cenie transakcyjnej (z wyłączeniem szacowanych wartości zmiennego wynagrodzenia, które podlegają ograniczeniom), która została przypisana do danego zobowiązania do wykonania świadczenia.

Cena transakcyjna to zawarta w umowie kwota wynagrodzenia, której oczekuje jednostka w zamian za przekazanie przyrzeczonych towarów lub usług klientowi. Cena transakcyjna jest korygowana o skutki zmiany wartości pieniądza w czasie, jeżeli umowa zawiera znaczący komponent finansowania, a także w przypadku wszelkich wynagrodzeń płatnych na rzecz klienta. Jeżeli wynagrodzenie jest zmienne, Grupa szacuje kwotę wynagrodzenia, do której będzie uprawniona w zamian za przyrzeczone towary lub usługi. Szacowana kwota zmiennego wynagrodzenia będzie zawarta w cenie transakcyjnej tylko w takim zakresie, w jakim jest wysoce prawdopodobne, że nie nastąpi wyksięgowanie znaczącej kwoty łącznych przychodów w momencie, gdy zniknie niepewność związana ze zmiennym wynagrodzeniem.

Zgodnie z MSSF 15 kwoty należne klientom z tytułu zwrotu wynagrodzenia są prezentowane jako zobowiązanie z tytułu umów.

 

Istotne szacunki

Szacowanie sprzedaży gazu

W celu prawidłowego zaliczenia przychodów ze sprzedaży gazu do właściwego okresu sprawozdawczego, na koniec okresu sprawozdawczego dokonywane są szacunki ilości i wartości gazu dostarczonego, a niezafakturowanego do odbiorców indywidualnych.

Wartość gazu dostarczonego do odbiorców indywidualnych, a niezafakturowanego szacuje się w oparciu o dotychczasową charakterystykę odbioru w porównywalnych okresach sprawozdawczych. Wartość sprzedaży szacowanej gazu określana jest jako iloczyn ilości przypisanych do poszczególnych grup taryfowych oraz stawek określonych w obowiązującej taryfie. Istnieje ryzyko, że ostateczne rzeczywiste wielkości sprzedaży paliwa gazowego mogą się różnić od wartości szacowanych. Może to skutkować uznaniem wyniku finansowego za dany okres wartością części szacowanej sprzedaży, która nie zostanie zrealizowana.

Ponadto w związku ze stosowaniem rabatów cenowych ujmuje się zobowiązanie z tytułu zwrotu należnego wynagrodzenia z tytułu rabatów. Kwota rabatu, wykazywana jest w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako obniżenie przychodu ze sprzedaży gazu.

Na koniec 2019 roku w przychodach ze sprzedaży gazu ujęto kwotę szacunków w wysokości 19,5 mln PLN jako korektę zmniejszającą wartość przychodów zafakturowanych natomiast  przychody ze sprzedaży gazu za 2018 rok zostały powiększone o kwotę szacunków w wysokości 103 mln PLN.

Termin przekazania dóbr, co do zasady, następuje w określonym momencie czasu.

 

Przychody ze sprzedaży ropy naftowej

W przypadku sprzedaży ropy naftowej wydobywanej na norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie Grupa posiada współudział w poszczególnych licencjach z innymi udziałowcami, przychód ze sprzedaży ropy naftowej rozpoznawany jest na podstawie wydobytych i sprzedanych klientom wolumenów produktu. Wolumen sprzedanej dla klientów ropy naftowej może się jednak różnić od wolumenów produktu, który w danym okresie przypada na Grupę jako udziałowca w danej licencji. Jeżeli wolumen produkcji przekracza wolumen sprzedaży, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym rozpoznaje się aktywo (underlift), natomiast gdy wolumen sprzedanej ropy przekracza w danym okresie sprawozdawczym wolumen produkcji przypadającej na Grupę, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym rozpoznaje się zobowiązanie (overlift).

Na koniec 2019 roku ilość sprzedanej ropy naftowej była wyższa niż udział Grupy w produkcji, więc w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej za 2019 rok ujęto z tego tytułu pasywo w pozycji Pozostałe zobowiązania (Pozostałe przychody przyszłych okresów, część krótkoterminowa) w wysokości 51 mln PLN. Analogiczna sytuacja wystąpiła na koniec 2018 roku, kiedy w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej za 2018 rok ujęto z tego tytułu pasywo w pozycji Pozostałe zobowiązania (Pozostałe przychody przyszłych okresów, część krótkoterminowa) w wysokości 39 mln PLN.

Zmiana ujmowana jest w wyniku bieżącego okresu, w pozycji Pozostałe przychody i koszty operacyjne.

 

Przychody ze sprzedaży usług, realizowanych w miarę upływu czasu

W przypadku świadczenia usług, które spełniane są w miarę upływu czasu, przychody z tego tytułu ujmowane są na podstawie stopnia zaawansowania realizacji umowy na dzień bilansowy, jeżeli wynik transakcji dotyczącej świadczenia tej usługi można oszacować w wiarygodny sposób.

Do pomiaru stopnia zaawansowania realizacji umowy Grupa stosuje metodę opartą na nakładach, gdzie podstawą są poniesione koszty. Stopień zaawansowania wyznaczany jest jako proporcja kosztów poniesionych do całości szacowanych kosztów kontraktu (narastająco).

W sytuacji, gdy taki sposób nie odzwierciedla faktycznego stopnia zaawansowania wykonania usługi, stopień zaawansowania jest wyznaczany przez pomiar wykonanych prac lub poprzez porównanie fizycznie wykonanych prac z pracami wynikającymi z umowy.

W przypadku, gdy wyniku transakcji dotyczącej świadczenia usług nie można oszacować w wiarygodny sposób, przychody z transakcji ujmuje się tylko do wysokości poniesionych kosztów, które jednostka spodziewa się odzyskać.

 

 
2019
2018

 

Sprzedaż w Polsce
Sprzedaż poza Polską*
Razem
Sprzedaż w Polsce
Sprzedaż poza Polską*
Razem
Przychody ze sprzedaży gazu, w tym:
  26 385
  4 111
  30 496
  25 575
  4 053
  29 628
        Gaz wysokometanowy
  24 286
  3 999
  28 285
  24 413
  3 925
  28 338
        Gaz zaazotowany
  1 335
  112
  1 447
  1 340
  128
  1 468
        Gaz LNGLiquefield Natural Gas, gaz ziemny w postaci ciekłej, produkowany w wyniku skraplania lub kondensacji
  83
  -  
  83
  91
  -  
  91
        Gaz CNGCompressed Natural Gas, gaz ziemny sprężony do ciśnienia 20–25 Mpa.
  45
  -  
  45
  35
  -  
  35
        Gaz propan butan
  66
  -  
  66
  74
  -  
  74
        Korekta sprzedaży gazu z tytułu transakcji
        zabezpieczających
  570
  -  
  570
  (378)
  -  
  (378)
Przychody ze sprzedaży pozostałe, w tym:
  9 526
  2 001
  11 527
  9 022
  2 584
  11 606
        Dystrybucja gazu i ciepła
  4 243
  -  
  4 243
  4 467
  -  
  4 467
        Ropa naftowa łącznie z gazoliną
  965
  1 052
  2 017
  1 086
  1 340
  2 426
        Gaz NGL
  -  
  95
  95
  -  
  128
  128
        Sprzedaż ciepła
  1 331
  -  
  1 331
  1 323
  -  
  1 323
        Sprzedaż energii elektrycznej
  1 989
  469
  2 458
  1 211
  754
  1 965
        Przychody ze sprzedaży usług:
 
 
 
 
 
 
                - wiertniczo-serwisowych
  51
  78
  129
  46
  114
  160
                - geofizyczno-geologicznych
  36
  108
  144
  70
  32
  102
                - budowlano-montażowych
  73
  -  
  73
  146
  -  
  146
                - opłaty przyłączeniowej
  208
  -  
  208
  171
  -  
  171
                - pozostałych
  344
  65
  409
  274
  136
  410
        Inne
  286
  134
  420
  228
  80
  308
Razem przychody
  35 911
  6 112
  42 023
  34 597
  6 637
  41 234

*Według kraju kontrahenta

           

Grupa nie posiada zewnętrznych, pojedynczych klientów, od których przychody ze sprzedaży stanowiłyby 10% lub więcej łącznych przychodów Grupy. Spółki Grupy nie zidentyfikowały istotnego komponentu finansowania w ramach zawartych kontraktów, jak również nie poniosły dodatkowych istotnych kosztów doprowadzenia do zawarcia umów. Grupa sprzedaje produkty i usługi za granicą głównie do klientów w Niemczech (33% sprzedaży poza Polską), Holandii (33%) oraz Wielkiej Brytanii (12%).

Zestawienie przychodów ze sprzedaży w podziale na segmenty znajduje się w nocie 2.3

Aktywa trwałe generujące przychody    

 

2019
2018
Wartość aktywów trwałych innych niż instrumenty finansowe znajdujących się w Polsce
  34 772
  30 844
Wartość aktywów trwałych innych niż instrumenty finansowe znajdujących się poza Polską*
  6 112
  4 718
Razem
  40 884
  35 562
Udział % aktywów poza Polską w aktywach ogółem
14,95%
13,27%
* W tym PGNiG Upstream Norway AS (PUN)
  5 325
  4 083

Powrót do góry