5.5.3. UZGODNIENIE STANU śRODKóW PIENIężNYCH W SPRAWOZDANIU Z PRZEPłYWóW PIENIężNYCH ZE SPRAWOZDANIEM Z SYTUACJI FINANSOWEJ

 

2019
2018
1) Środki pieniężne w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na początek okresu
3 925
2 578
a) Saldo różnic kursowych netto od środków pieniężnych na początek okresu
(3)
(3)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych na początek okresu (1-a)
3 928
2 581
 
 
 
2) Środki pieniężne w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na koniec okresu
3 037
3 925
b) Saldo różnic kursowych netto od środków pieniężnych na koniec okresu
(4)
(3)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych na koniec okresu (2-b)
3 041
3 928
 
 
 
I. Zmiana stanu środków pieniężnych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (2-1)
(888)
1 347
II. Zmiana stanu różnic kursowych netto od środków pieniężnych (b-a)
(1)
-  
Zmiana stanu środków pieniężnych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (I. - II.)
(887)
1 347