6.3.3. DOTACJE

Zasady rachunkowości

Dotacje 
Grupa rozpoznaje dotacje do aktywów, których udzieleniu towarzyszy podstawowy warunek mówiący o tym, że Grupa powinna zakupić, wytworzyć lub w inny sposób pozyskać aktywa trwałe.


Dotacje do aktywów są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji Dotacje (część długoterminowa) oraz Pozostałe zobowiązania (część krótkoterminowa), a następnie systematycznie, drogą równych odpisów rocznych, odnoszone są w rachunek zysków i strat przez przewidywany okres użytkowania tych aktywów.

 

Dotacje

2019
2018
Dotacje do aktywów, z tego:
  754
  761
        Budowa KPMG Kosakowo
  62
  71
        Rozbudowa PMG Wierzchowice
  378
  399
        Rozbudowa PMG Strachocina
  51
  53
        Rozbudowa PMG Husów
  25
  27
        Budowa systemów dystrybucji gazu
        ziemnego na terenach niezgazyfikowanych
        i modernizacja istniejących sieci dystrybucji
  182
  149
        Pozostałe
  56
  62
Razem
  754
  761
W tym długoterminowe
  705
  720

Spółki Grupy prowadzą projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Największe tego typu projekty wykazała Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., która w 2019 roku realizowała umowy o dofinansowanie dla 9 projektów inwestycyjnych, zawarte w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W związku z realizacją powyższych umów, spółka w bieżącym okresie otrzymała dotację UE z Instytutu Nafty i Gazu w kwocie 38 mln PLN. W okresie porównawczym wartość dotacji wyniosła 1,8 mln PLN.