4.1.1. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKóW I STRAT

Uzgodnienie  efektywnej stawki podatku
2019
2018
 
Zysk przed opodatkowaniem
  2 159
  4 502
 
Podatek według obowiązującej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce (19%)
  (410)
  (855)
 
Różnice w stawkach podatkowych spółek Grupy (22%-78% dla Norwegii, 33% dla Niemiec, 9-40 % dla pozostałych)
  (99)
  (384)
 
Ujemne różnice przejściowe, od których nie ujęto podatku odroczonego
  (279)
  (54)
 
Podatek dochodowy wykazywany w rachunku zysków i strat
  (788)
  (1 293)
 
W tym:
 
 
 
        Bieżący podatek dochodowy
  (586)
  (1 253)
 
        Odroczony podatek dochodowy
  (202)
  (40)

Nota 4.1.2.

Efektywna stopa podatkowa
36%
29%
 

W przypadku PGNiG Upstream Norway AS (PUN), stopa podatkowa wynosi 78% podstawy opodatkowania. Działalność PUN na norweskim szelfie kontynentalnym w 2019 roku podlegała opodatkowaniu w ramach dwóch równoległych systemów podatkowych:

  • system podatku dochodowego (stawka podatku 22%; 23% w 2018 roku);
  • system podatku naftowego (dodatkowa stawka podatku 56%; 55% w 2018 roku).

Tak wysoka stopa podatkowa w Norwegii związana jest z szeregiem ulg inwestycyjnych i dodatkowych odliczeń, takich jak:

  • możliwość zastosowania wysokich stawek amortyzacji (roczna stawka amortyzacji wynosi 16,67%) i rozpoczęcia okresu amortyzacji natychmiast po poniesieniu nakładów inwestycyjnych. W roku, w którym poniesiono nakłady, spółce przysługuje prawo do pełnej rocznej amortyzacji, niezależnie od daty poniesienia wydatku;
  • możliwość zastosowania w ramach reżimu podatku naftowego ulgi inwestycyjnej w wysokości 5,2% rocznie przez okres czterech lat. Ulga dotyczy nakładów inwestycyjnych na norweskim szelfie kontynentalnym (z wyjątkiem kosztów poszukiwań) i wynosi 20,8% wydatków, które podlegają amortyzacji 4 lata. Ulga ta jest odejmowana wyłącznie od podstawy opodatkowania podatkiem naftowym (stawka 56%; 55% w 2018 roku) i nie dotyczy podatku dochodowego. Jeżeli wartość ulgi przekracza wysokość dochodu w danym roku, może być ona realizowana w kolejnych latach;
  • możliwość odjęcia od przychodów całości wydatków na poszukiwania złoża. W sytuacji, gdy spółka nie uzyskuje dochodu, od którego może odliczyć koszty poszukiwań, przysługuje jej prawo do zwrotu 78% kosztów poszukiwań. Zwrot ma formę pieniężną i jest realizowany do końca kolejnego roku po roku objętym zeznaniem podatkowym;
  • możliwość odliczenia kosztów finansowych w obu systemach podatkowych.

Norweski system podatkowy zezwala na rozliczanie strat bez ograniczeń czasowych, a dodatkowo przewiduje oprocentowanie dla strat przenoszonych na następne lata. Stopa oprocentowania takich strat jest kalkulowana jako stopa wolna od ryzyka, po uwzględnieniu podatku dochodowego. Straty podatkowe poniesione przez PUN we wcześniejszych latach (do roku 2012), powiększone o oprocentowanie, obniżały wysokość podatku bieżącego. W związku z powyższym w okresie 2013-2017 spółka nie płaciła w Norwegii podatku dochodowego i rozliczała podatkową stratę z lat ubiegłych. W związku z pełnym rozliczeniem tej straty, spółka rozpoczęła płatność podatku dochodowego w Norwegii od sierpnia 2018 roku.

Rozrachunki z tytułu podatku bieżącego 
2019
2018
Stan na początek okresu (należności i zobowiązania netto)
  (370)
  (179)
Podatek dochodowy ujęty w wyniku netto bieżącego okresu
  (586)
  (1 253)
Podatek zapłacony w okresie
  852
  1 060
Pozostałe zmiany
  14
  2
Stan na koniec okresu (należności i zobowiązania netto)
  (90)
  (370)
w tym:
 
 
        - stan należności
  42
  48
        - stan zobowiązań
  (132)
  (418)