8.3. AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAżY

Zasady rachunkowości

Grupa klasyfikuje składnik aktywów trwałych (lub grupę aktywów przeznaczonych do zbycia) jako przeznaczony do sprzedaży, jeśli jego wartość bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez jego dalsze wykorzystanie. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży wyceniane są w kwocie niższej spośród dwóch wartości: wartości księgowej netto i wartości godziwej pomniejszonej o koszty związane ze sprzedażą. Jeśli wartość godziwa jest niższa od wartości księgowej netto, różnicę ujmuje się jako odpis aktualizujący w rachunku zysków i strat.

 

Składnik aktywów (grupa) przeznaczony do sprzedaży
Warunki zbycia i jego oczekiwany termin
Wartość bilansowa
2019
2018
Pozostałe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Przetarg (oczekiwany termin zbycia 2019 - 2020 rok)
14
46
Razem
 
 
14
46

 

Powrót do góry